BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 4385/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KHUNG KẾ HOẠCH THỜIGIAN NĂM HỌC 2009-2010 CỦA GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤCTHƯỜNG XUYÊN

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ,cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quyđịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đàotạo;
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quyđịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Kế hoạch thời gian năm học 2009-2010 của giáo dục mầm non, giáo dục phổthông và giáo dục thường xuyên bao gồm:

1. Ngày tựu trường, ngày khai giảng.

2. Ngày bắt đầu và kết thúc học kỳ I, ngày bắt đầu và kếtthúc học kỳ II.

3. Ngày kết thúc năm học.

4. Ngày thi học sinh giỏi, ngày thi tốt nghiệp trung học phổthông (THPT) và bổ túc THPT, ngày hoàn thành xét công nhận hoàn thành chươngtrình giáo dục tiểu học, ngày hoàn thành xét công nhận tốt nghiệp trung học cơsở (THCS).

5. Ngày hoàn thành tuyển sinh vào các lớp đầu cấp học.

6. Các ngày nghỉ lễ, tết.

7. Thời gian nghỉ đối với giáo viên trong năm học.

8. Kế hoạch thời gian năm học có thể bao gồm thêm các ngàynghỉ khác (nghỉ giữa học kỳ, nghỉ cuối học kỳ, nghỉ theo mùa vụ, nghỉ Tết củađồng bào dân tộc, nghỉ lễ hội truyền thống của địa phương).

Điều 2. Việc xây dựng kế hoạch thời gian năm học 2009-2010 phải đảm bảo cácnguyên tắc sau:

1. Kế hoạch thời gian năm học phải đảm bảo:

a- Đối với cấp Tiểu học, có ít nhất 35 tuần thực học (học kỳI có ít nhất 18 tuần, học kỳ II có ít nhất 17 tuần);

b- Đối với cấp THCS và cấp THPT, có ít nhất 37 tuần thực học(học kỳ I có ít nhất 19 tuần, học kỳ II có ít nhất 18 tuần).

c- Đối với giáo dục thường xuyên (bổ túc THCS và bổ túc THPT),có ít nhất 32 tuần thực học (học kỳ I có ít nhất 16 tuần, học kỳ II có ít nhất16 tuần).

2. Kế hoạch thời gian năm học phải phù hợp với điều kiện tựnhiên, xã hội và tập quán của địa phương.

3. Các ngày nghỉ lễ, tết được thực hiện theo quy định củaLuật Lao động. Nếu ngày nghỉ lễ, tết trùng vào ngày nghỉ cuối tuần thì đượcnghỉ bù vào ngày làm việc kế tiếp.

4. Nghỉ Tết âm lịch 7 ngày

5. Thời gian nghỉ hè thay cho nghỉ phép năm của giáo viên là2 tháng, có thể được bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm để phù hợp vớiđặc điểm cụ thể và kế hoạch thời gian năm học của địa phương.

6. Khuyến khích xây dựng và áp dụng kế hoạch thời gian nămhọc đồng bộ cho các cấp học trong trường phổ thông có nhiều cấp học, các cấp họctrên một địa bàn dân cư, đặc biệt là đối với cấp tiểu học và trung học cơ sở.

Điều 3. Khung kế hoạch thời gian năm học 2009-2010 áp dụng chung cho giáo dụcmầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trong toàn quốc được quyđịnh như sau:

1. Tựu trường sớm nhất vào ngày 01/8/2009, muộn nhất vàongày 28/8/2009.

2. Tổ chức khai giảng sau khi tựu trường (hoặc vào ngày toàndân đưa trẻ đến trường).

3. Kết thúc học kỳ II (hoàn thành kế hoạch giảng dạy và họctập) muộn nhất vào ngày 25/5/2010.

4. Kết thúc năm học muộn nhất vào ngày 31/5/2010.

5. Thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT vào ngày 11/3/2010.

6. Thi tốt nghiệp THPT và Bổ túc THPT năm học 2009-2010 vàocác ngày 2, 3, 4/6/2010.

7. Thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2010 được tổ chứctheo 3 đợt: đợt 1 vào các ngày 3, 4, 5/7/2010; đợt 2 vào các ngày 8, 9,10/7/2010; đợt 3 vào các ngày 14, 15, 16/7/2010.

8. Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xétcông nhận tốt nghiệp THCS xong trước ngày 15/6/2010.

9. Tuyển sinh vào lớp 10 THPT cho năm học 2010-2011 hoànthành trước ngày 31/7/2010.

Điều 4. Căn cứ quy định tại Điều 1, Điều 2 và Điều 3 của Quyết định này, Chủtịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định:

1. Kế hoạch thời gian năm học 2009-2010 của giáo dục mầmnon, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng cho địa phương.

2. Quyết định thời gian nghỉ học và thời gian kéo dài nămhọc trong trường hợp đặc biệt.

Điều 5. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định:

1. Cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắcnghiệt, thiên tai và bố trí học bù.

2. Về thời gian nghỉ của giáo viên trong năm học.

Điều 6. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm thực hiện chế độ báo cáovề Bộ Giáo dục và Đào tạo như sau:

1. Báo cáo tình hình chuẩn bị năm học, kế hoạch và tổ chứckhai giảng, kế hoạch thời gian năm học 2009-2010 của các cấp học trước ngày 30/8/2009.

2. Báo cáo sơ kết học kỳ I trước ngày 31/01/2010.

3. Báo cáo tổng kết năm học 2009-2010, báo cáo kết quả thựchiện các tiêu chí thi đua và đề nghị xét khen thưởng năm học 2009-2010 trướcngày 25/6/2010.

4. Báo cáo nhanh về những quyết định của Chủ tịch Ủy banNhân nhân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong các trường hợp quy địnhtại khoản 2 Điều 4 của Quyết định này.

Điều 7. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Các quyđịnh trước đây trái với Quyết định này đều được bãi bỏ.

Điều 8. Các ông (bà) Chánh Văn phòng và thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Giáo dụcvà Đào tạo; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ; Văn phòng Quốc hội;
- Uỷ ban VHGDTNTN&NĐ của Quốc hội;
- Ban Tuyên giáo TW;
- Công đoàn Giáo dục Việt Nam;
- Hội Khuyến học Việt Nam;
- Hội Cựu Giáo chức Việt Nam;
- Các Tỉnh uỷ, Thành uỷ, Hội đồng nhân dân;
- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (để phối hợp thực hiện);
- Các Sở Giáo dục và Đào tạo (để thực hiện);
- Các đơn vị trong cơ quan Bộ, các đơn vị trực thuộc Bộ (để thực hiện);
- Website Chính phủ; Website Bộ;
- Lưu: VT, TH, PC.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thiện Nhân