BỘ TÀI CHÍNH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 4 tháng 6 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Về việc dừng hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá điếu

sản xuất trong nước có nhãn mác nước ngoài xuất khẩu

____________________

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 5/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 2240/VPCP-KTTK ngày 27/4/2007của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá mang nhãn mác nước ngoài xuất khẩu;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Dừng hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) theo hướng dẫn tại Thông tư số 28/2006/TT-BTC ngày 04/04/2006 của Bộ Tài chính đối với thuốc lá điếu sản xuất trong nước có nhãn mác nước ngoài xuất khẩu từ ngày 01/7/2007.

Điều 2. Đối với thuốc lá điếu sản xuất trong nước có nhãn mác nước ngoài xuất khẩu trước ngày 1/7/2007 (theo tờ khai Hải quan hàng hoá xuất khẩu) nếu có đầy đủ điều kiện, hồ sơ, thủ tục theo quy định tại Thông tư số 28/2006/TT-BTC ngày 04/04/2006 của Bộ Tài chính được xem xét giải quyết hoàn thuế TTĐB theo quy định tại Thông tư này.

Các cơ sở xuất khẩu thuốc lá điếu sản xuất trong nước có nhãn mác nước ngoài phải quyết toán với cơ quan thuế về số thuế TTĐB đã kê khai và được hoàn theo Thông tư số 28/2006/TT-BTC.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ./.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

Trương Chí Trung