ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4444/2009/QĐ-UBND

Việt Trì, ngày 16 tháng 12 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

VỀ MỘT SỐ CHỦ TRƯƠNG,BIỆN PHÁP CHỦ YẾU ĐIỀU HÀNH KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2010

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 1908/QĐ-TTg ngày 19/11/2009của Thủ tướng Chính phủ về giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nướcnăm 2010; Quyết định số 278/QĐ-BKH ngày 19/11/2009 và Quyết định số 1170/QĐ-BKH ngày 19/11/2009 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về giao chỉ tiêu kế hoạchđầu tư phát triển thuộc ngân sách Nhà nước và chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinhtế - xã hội năm 2010; Quyết định số 2880/QĐ-BTC ngày 19/11/2009 của Bộ trưởngBộ tài chính về giao dự toán thu, chi NSNN năm 2010;

Căn cứ Nghị quyết số 190/2009/NQ-HĐND Nghị quyếtsố 192/2009/NQ-HĐND ; Nghị quyết số 193/2009/NQ /HĐND ngày 16/12/2009 của HĐNDtỉnh khoá XVI, kỳ họp thứ mười tám về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, dựtoán thu chi ngân sách Nhà nước, phân bổ vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, vốncác chương trình mục tiêu năm 2010;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầutư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chủ trương bố trí kế hoạch năm 2010.

Năm 2010 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hộiĐảng bộ tỉnh lần thứ XVI, có ý nghĩa quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi kếhoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010. Chủ trương, biện pháp điềuhành kế hoạch năm 2010 phải tập trung mọi nỗ lực để phục hồi tăng trưởng kinhtế, tạo tiền đề cho tăng trưởng nhanh và bền vững cho các năm tiếp theo. Giữvững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội vàbảo đảm an sinh xã hội.

Việc bố trí các nguồn lực năm 2010 phải đảm bảo đúngquy định của Luật ngân sách Nhà nước, tăng sự chủ động các cấp trong việc bốtrí, lựa chọn mục tiêu, lĩnh vực, dự án ưu tiên đầu tư, tập trung những nhiệmvụ quan trọng của tỉnh, của địa phương và có nguồn kinh phí dự phòng thực hiệncác nhiệm vụ phát sinh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọngtâm năm 2010.

1. Về phát triển nông lâm nghiệp, thủy sản:

Tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng thâmcanh, sản xuất hàng hóa. Diện tích lúa lai từ 50% trở lên, tăng cường chỉ đạo khắcphục khó khăn, nâng cao năng suất, sản lượng lúa. ổn định diện tích ngô đông,phát triển ngô xuân hè ở nơi những nơi có điều kiện; đưa nhanh giống ngô lai,khuyến khích, hỗ trợ nông dân tăng diện tích thâm canh ngô vùng đồi.

Mở rộng diện tích và diện trợ giống lúa lai, ngôlai; chuyển hình thức chăn nuôi truyền thống sang chăn nuôi gia trại, tập trung.Phát triển nuôi trồng thủy sản mặt nước nhỏ. Tổ chức lại hệ thống giết mổ giasúc, gia cầm, tăng cường kiểm soát dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm.

Chuẩn bị quỹ đất, cây giống đảm bảo hoàn thành kếhoạch trồng 200 ha cao su và trồng rừng năm 2010; lựa chọn tập đoàn giống câylâm nghiệp: cây nguyên liệu giấy, cây bản địa, cây gỗ lớn; chú trọng cơ cấu loàicây hợp lý. Tiếp tục thực hiện 6 chương trình nông lâm nghiệp trọng điểm và chươngtrình hành động của Tỉnh ủy về nông nghiệp, nông dân và nông thôn.

2. Về phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ côngnghiệp:

Chủ động tháo gỡ những khó khăn trong sản xuất côngnghiệp (giấy, phân bón, chè, dệt may), có giải pháp với từng ngành, từng sảnphẩm để đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng, chú ý khu vực quốc doanh Trung ương, khuvực đầu tư nước ngoài; xây dựng cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốntín dụng.

Tập trung giải quyết những tồn tại trong đầu tư hạtầng khu, cụm công nghiệp.Chỉ đạo kịp thời tháo gỡ khó khăn, sớm đưa các dự ántrọng điểm đi vào sản suất năm 2010 (bia, xi măng, đóng tàu, thép,...). Khuyếnkhích thu hút các dự án đầu tư vào các ngành, lĩnh vực có tiềm năng, có lợi thếcạnh tranh, sử dụng nguyên liệu tại chỗ và có vai trò đột phá trong phát triểncông nghiệp.

Xây dựng cơ chế thu hút đầu tư xây dựng hạ tầng khucông nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng, quản lý và phát triển thương hiệusản phẩm; chủ động tích cực tham gia hội nhập kinh tế quốc tế, mở rộng thị trường(hàng dệt may, nông lâm sản, vật liệu xây dựng, thủ công mỹ nghệ, giấy...).

3. Về phát triển các ngành dịch vụ:

Tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch thương mạinăm 2010, chú ý các sản phẩm dịch vụ tiền năng và có điều kiện thực hiện. Đẩymạnh xúc tiến thương mại, chú trọng công tác dự báo, cung cấp thông tin thị trườngcho các doanh nghiệp để mở rộng, giữ vững thị trường truyền thống, tìm kiếm thịtrường mới. Tổ chức thực hiện tốt chủ trương của Bộ Chính trị về người Việt Namdùng hàng Việt Nam; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, tổ chức hội chợ, hỗtrợ doanh nghiệp và phát triển thị trường nông thôn.

Tập trung phát triển du lịch, dịch vụ và đầu tư pháttriển hạ tầng các dự án trọng điểm: khu di tích lịch sử Đền Hùng, Vườn quốc giaXuân Sơn, khu vui chơi giải trí La Phù, nước khoáng nóng Thanh Thủy, Xuân Quang(Tam Nông), đầm Vân Hội, Ao Giời - Suối Tiên; triển khai dự án du lịch Sài Gònvà phát triển hệ thống khách sạn chất lượng cao.

Giao Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch chủ trì, phốihợp các ngành đầu tư xây dựng phát triển du lịch gắn với lễ hội và gắn với tổchức chương trình du lịch về cội nguồn 3 tỉnh Phú Thọ - Yên Bái - Lào Cai. Chuẩnbị các điều kiện, huy động các nguồn lực đầu tư các điểm du lịch để hình thành2 tuyến du lịch (tuyến du lịch gắn lễ hội về nguồn và tuyến du lịch Đền Hùng -Vườn quốc gia Xuân Sơn). Tổ chức các khóa đào tạo hướng dẫn viên du lịch, nângcao kỹ năng quản lý, chất lượng phục vụ tại các điểm du lịch, các khách sạn.

4. Về đầu tư phát triển:

Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dựán giao thông, thuỷ lợi, văn hoá - xã hội, như: Đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai,đường Hồ Chí Minh, quốc lộ 32C (đoạn Cổ Tiết - Hiền Lương), đường 500 KV, dự ánđường Xuân Sơn - Đền Hùng, cầu Hạ Hòa, cầu Ngọc Tháp, quốc lộ 32C nằm tuyếnđoạn cầu Việt Trì - cầu Phong Châu; đường Chiến thắng Sông Lô, đường Nguyễn TấtThành...

Tiếp tục tranh thủ sự hỗ trợ của Trung ương để đầutư hạ tầng đô thị, các khu, cụm công nghiệp, hạ tầng dịch vụ Giỗ tổ Hùng Vương- Lễ hội Đền Hùng năm Canh Dần 2010 và phục vụ các hoạt động kỷ niệm Đại lễ kỷniệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Tổ chức thực hiện tốt cơ chế “một cửa liênthông” trong thu hút vốn đầu tư. Quản lý, sử dụng có hiệu quả Quỹ hỗ trợ các dựán trọng điểm và phát triển quỹ đất trên địa bàn.

Tăng cường chỉ đạo, nâng cao trách nhiệm trong giảiquyết những vướng mắc về bồi thường, giải phóng mặt bằng, xây dựng các khu táiđịnh cư. Các chủ đầu tư cần tăng cường, phối hợp chặt chẽ với UBND cấp huyện,bám sát từng công trình, đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, tận dụngtối đa thời gian hoàn thành theo cam kết.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp vớicác sở, ngành liên quan tăng cường, giám sát đánh giá đầu tư; tập hợp những vấnđề vướng mắc về thủ tục đầu tư, về đấu thầu trong quá trình triển khai, đề xuất,báo cáo cấp có thẩm quyền để có biện pháp kịp thời, đảm bảo tiến độ dự án.

Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp cùng các ngànhtăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, quản lý chất lượng công trình và hoạtđộng các đơn vị tư vấn trên địa bàn. Tổ chức triển khai, đảm bảo tiến độ xâydựng dự án nhà ở sinh viên.

5. Về tài chính ngân sách:

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sáchpháp luật về thuế, thực hiện tốt công tác tư vấn, hỗ trợ đối tượng nộp thế; chútrọng công tác thanh tra, kiểm tra giám sát việc kê khai, nộp thuế của cácdoanh nghiệp, hộ kinh doanh; rà soát các khoản nợ thuế, phân loại để có biệnpháp xử lý theo quy định.

Quản lý chặt chẽ công tác chi ngân sách Nhà nước,đảm bảo chi đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả; cân đối nguồn nhân lực giữa chithường xuyên với chi đầu tư phát triển; ưu tiên hỗ trợ phát triển sản xuất,thực hiện chính sách an sinh xã hội.

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vịliên quan kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách các đơn vị, cơ sở; đôn đốccác chủ đầu tư thực hiện quyết toán vốn các công trình hoàn thành.

6. Về khoa học và công nghệ, Tài nguyên và môi trường:

Giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp vớicác ngành có liên quan rà soát, đánh giá việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹthuật vào sản xuất. Quản lý, nâng cao chất lượng và phát triển thương hiệu bưởiĐoan Hùng, chè Phú Thọ, nhựa sơn đỏ (Tam Nông). Đổi mới nội dung hoạt động khoahọc công nghệ; tăng cường hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội; thammưu, tư vấn việc hợp tác phát triển khoa học công nghệ giữa tỉnh Phú Thọ vớiViện Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợpvới các ngành tiếp tục kiểm tra đối với các dự án đầu tư trong các khu, cụm côngnghiệp, tập trung xử lý các cơ sở ô nhiễm môi trường theo Quyết định 64 của Thủtướng Chính phủ; kiên quyết thu hồi chủ dự án sử dụng đất không đúng mục đíchhoặc không thực hiện theo cam kết. Tập trung chỉ đạo trong việc giải quyếttranh chấp đất lâm nghiệp với dân cư trên địa bàn.

Tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác bảovệ môi trường. Xử lý dứt điểm các cơ sở sản xuất gạch đất nung bằng phương phápthủ công trên địa bàn. Quản lý chặt chẽ việc sử dụng tài nguyên, khoáng sản vàtài nguyên nước. Đẩy mạnh xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường; khuyến khíchcác doanh nghiệp đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực thu gom, xử lý chất thải.

7. Về các lĩnh vực xã hội:

Thực hiện đồng bộ các giải pháp, xây dựng kế hoạchcụ thể, phân công trách nhiệm rõ ràng, phân cấp mạnh cho cấp huyện, chủ độngphối hợp, nắm chắc tình hình và xử lý kịp thời vướng mắc khó khăn để hoàn thànhcác mục tiêu về phổ cập giáo dục bậc trung học, đào tạo nghề, phòng học kiêncố, xã đạt chuẩn quốc gia về y tế, giảm nghèo, xoá nhà tạm, xuất khẩu lao động.Đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, văn hoá, y tế, thểthao.

Giao Sở Giáo dục - Đào tạo chỉ đạo thực hiện chươngtrình phổ cập giáo dục bậc trung học và đào tạo nguồn nhân lực theo Nghị quyết08-NQ/TU, Nghị quyết 11-NQ/TU, Nghị quyết 13-NQ/TU của Tỉnh ủy. Đẩy nhanh tiếnđộ triển khai Đề án kiên cố hoá trường, hơp học và nhà công vụ giáo viên. Đổimới cơ chế quản lý theo hướng tăng cường phân cấp cho các cơ sở đào tạo, tăngcường kiểm tra, kiểm định chất lượng, chống tiêu cực trong giáo dục và đào tạo,nâng cao chất lượng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục.

Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với UBND các huyện,thành, thị chỉ đạo nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ở các cơ sở y tế. Thựchiện tốt công tác y tế dự phòng và chăm sóc sức khoẻ nhân dân; chủ động triểnkhai các biện pháp phòng chống dịch bệnh nguy hiểm. Chỉ đạo thực hiện tốt côngtác dân số - kế hoạch hóa gia đình. Triển khai dự án xây dựng Viện Trưởng điềudưỡng vùng. Tập trung chỉ đạo đầu tư xây dựng các Bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh,tuyến huyện; phấn đấu 100% xã, phường đạt chuẩn quốc gia về y tế.

Giao Sở Văn hóa thể thao và Du lịch tranh thủ sựchỉ đạo của Bộ văn hoá thể thao và Du lịch tổ chức tốt Giỗ tổ Hùng Vương - Lễ hộiĐền Hùng cấp Nhà nước năm 2010, gắn với kỷ niệm Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm ThăngLong - Hà Nội. Hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận hát Xoan là di sản vănhóa phi vật thể. Tổ chức đào tạo, tuyển chọn vận động viên tham gia Đại hội thểdục thể thao toàn quốc lần thứ VI năm 2010 đạt kết quả tốt.

Giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì, phốihợp các ngành có liên quan hướng dẫn, giúp đỡ các cơ sở đào tạo nghề, nâng caochất lượng và quy mô đào tạo, tổ chức đào tạo theo địa chỉ, đặt hàng dạy nghề;đổi mới cơ chế đào tạo nghề theo hướng tăng chỉ tiêu đào tạo nghề dài hạn, thíđiểm đặt hàng đào tạo trung cấp nghề. Đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động.Phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức kiểm tra, thanh tra việc chấp hànhLuật doanh nghiệp, Bộ Luật lao động, an toàn vệ sinh lao động, an toàn phòngchống cháy nổ trong các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế. Hoàn thiệnvà chỉ đạo hoạt động Trung tâm giáo dục lao động xã hội (cơ sở 2) phục vụ nhiệmvụ phòng chống tệ nạn xã hội.

Giao sở Thông tin và Truyền thông và các ngành cóliên quan tranh thủ sự giúp đỡ của Bộ, ngành Trung ương chuẩn bị tốt các nội dung,hoạt động tuyên truyền đại hội Đảng các cấp, tiến tới đại hội Đảng toàn quốcnăm 2011.

8. Về cải cách hành chính:

Giao sở Nội vụ tổng kết việc thực hiện quy hoạchđào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2006 - 2010 và xây dựng quy hoạchđào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2011 - 2015. Sơ kết thực hiệnNghị định 13/2008/NĐ-CP ngày 04/2/2008, Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày04/2/2008, Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006; chủ trương thi tuyển chứcdanh trưởng phòng cấp sở, cấp huyện; thủ trưởng đơn vị sự nghiệp, trên cơ sở đóđề xuất, kiến nghị với cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

Nghiên cứu xây dựng quy định việc đánh giá, tuyểnchọn, bồi dưỡng, chuẩn hóa, bố trí cán bộ công chức và chính sách đãi ngộ nhằmphát hiện kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2006 - 2010 và xâydựng kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2015. Chỉ đạo việc xem xét,đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu cơ quan, đơnvị và cán bộ công chức.

Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác ban hành vănbản quy phạm pháp luật; tăng cường kiểm tra, rà roát, xử lý văn bản quy phạmpháp luật, kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật đã banhành, tạo hành lang pháp lý nhằm thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế -xã hội.

9. Về đảm bảo quốc phòng an ninh và trật tự an toànxã hội:

Giao Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chủ độngcông tác nắm, phân tích đánh giá và dự báo tình hình, xây dựng phương án đảmbảo an ninh trật tự, đảm bảo tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, xã hội,đặc biệt các hoạt động triển khai đại hội Đảng các cấp. Đảm bảo công tác tuyểnquân; huấn luyện lực lượng vũ trang đáp ứng yêu cầu sẵn sàng chiến đấu. Tăngcường công tác nắm tình hình và kịp thời ngăn chặn và từng bước đẩy lùi các tệnạn xã hội.

Chủ động triển khai công tác phòng chống lụt bão,tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông,phòng ngừa giảm thiểu tai nạn giao thông. Tăng cường quản lý, kiểm tra hoạtđộng vận tải đường bộ, đường thủy đối với phương tiện tham gia giao thông.

Điều 3. Nguyên tắc bố trí vốn đầu tư và quản lýnhà nước về đầu tư và xây dựng.

1. Về nguyên tắc, bố trí vốn:

a) Đối với vốn đầu tư XDCB tập trung: (i) ưu tiênbố trí vốn đối ứng cho các dự án ODA và các dự án của bộ, ngành theo cam kết;(ii) bố trí trả nợ các khoản vay đến hạn; (iii) bố trí trả nợ khối lượng XDCBhoàn thành, công trình chuyển tiếp có khả năng hoàn thành trong năm 2010, đảmbảo mức vốn bố trí cho giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ; (iv) hỗ trợ cácdự án trọng điểm và quỹ hỗ trợ đầu tư; (v) bố trí cho công tác quy hoạch, chuẩnbị đầu tư. Riêng đối với các dự án đầu tư mới, chỉ bố trí các dự án ưu tiên,cấp bách và có đủ thủ tục đầu tư.

Đối với nguồn vốn đầu tư từ thu tiền sử dụng đất:Phần vốn thuộc ngân sách tỉnh ưu tiên hỗ trợ các dự án trọng điểm và lập quỹ hỗtrợ đầu tư theo Nghị định 69 của Chính phủ. Phần vốn thuộc ngân sách huyện xãphải đảm bảo theo định hướng của tỉnh, trong đó: ưu tiên bố trí thanh toán chocác công trình, dự án hoàn thành, các công trình trọng điểm do huyện được giaolàm chủ đầu tư; đối ứng vốn các dự án ODA và bố trí đủ nguồn cho lĩnh vực giáodục, đào tạo.

b) Đối với vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trungương: Thực hiện theo các mục tiêu, nhiệm vụ được giao, đảm bảo đúng cơ cấu danhmục, mức vốn theo hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương.

c) Đối với vốn chương trình mục tiêu và các chươngtrình dự án khác: Các chương trình, dự án có vốn đầu tư phát triển và vốn sựnghiệp có tính chất đầu tư phát triển: Việc quản lý, điều hành và phân bổ vốnphải đảm bảo theo đúng mục tiêu, nhiệm vụ chương trình theo hướng dẫn của Bộ,ngành Trung ương và đảm bảo nguyên tắc bố trí vốn tập trung, ưu tiên bố trí cácdự án trọng điểm phải hoàn thành trong năm 2010. Hạn chế khởi công mới, chỉ bốtrí xây dựng mới những công trình cấp thiết, phù hợp với hướng dẫn của bộ,ngành chủ quản chương trình.

Đối với chương trình 135: Tiếp tục thực hiện cho43 xã và 190 thôn, bản ĐBKK theo Quyết định 164/QĐ-TTg ngày 1/7/2006; Quyết định 113/2007/QĐ-TTg ngày 20/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ và hỗ trợ thôn bản, cácxã vùng CT229. Việc phân bổ vốn phản thực hiện theo Quyết định 101/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định 1278/2008/QĐ-UBND ngày 13/5/2008 của ủyban nhân dân tỉnh.

Đối với chương trình trồng mới 5 triệu ha rừng: Ràsoát mục tiêu nhiệm vụ trồng rừng năm 2009 và khả năng thực hiện năm 2010 để bốtrí vốn cho từng chương trình, dự án. Việc bố trí vốn thực hiện theo Quyết định 100/QĐ-TTg ngày 06/7/2007 của Quyết định 147/QĐ-TTg ngày 10/9/2007 của Thủ tướngChính phủ.

d) Đối với vốn tín dụng, vốn vay: Tiếp tục triểnkhai Chương trình đầu tư từ nguồn vốn vay lãi suất thấp theo Nghị quyết của HĐNDtỉnh để đầu tư một số dự án trọng điểm trên cơ sở tính toán hiệu quả và phù hợpvới khả năng thu hồi vốn của dự án. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với SởKế hoạch và Đầu tư trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.

2. Về quản lý, điều hành vốn đầu tư từ ngân sáchnhà nước:

Việc quản lý, điều hành vốn đầu tư từ ngân sách nhànước phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Căn cứ mức vốnđược thông báo, các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành, thị phối hợp Kho bạc Nhànước đôn đốc các chủ đầu tư hoàn tất thủ tục, gửi hồ sơ thanh toán vốn đầu tư,kịp thời giải ngân theo tiến độ.

Các công trình, dự án được đầu tư từ ngân sách Nhànước năm 2010 phải giải ngân thanh toán hết mức vốn được giao. Trường hợp cầnthiết sẽ thực hiện việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư, chuyển vốn và chủ đầutư từ các dự án không có khả năng thực hiện sang các dự án và chủ đầu tư khác.Đối với các dự án do ngành, địa phương là chủ đầu tư, khi điều chỉnh vốn phảicó kế hoạch điều chỉnh, báo cáo UBND tỉnh qua sở Kế hoạch và Đầu tư trình UBNDtỉnh quyết định.

Trước khi gửi kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư từngdự án, các cấp, các chủ đầu tư làm việc với Kho bạc nhà nước để xác định số vốnthuộc năm kế hoạch đã thanh toán, số vốn còn thừa do không thực hiện được củadự án, đảm bảo cho kế hoạch của dự án sau khi điều chỉnh không thấp hơn số vốnKho bạc nhà nước đã thanh toán.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp vớiSở Tài chính, Kho bạc Nhà nước theo dõi tình hình huy động, phân bổ, thanh toáncác nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước; thông báo danh mục, mức vốn các dự ánchương trình 229 và báo cáo UBND tỉnh theo định kỳ quý, 6 tháng, năm.

3. Quản lý nhà nước về đầu tư và xây dựng.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệtLuật Đầu tư. Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu, Luật số 38 về sửa đổi, bổ sung mộtsố điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản; Nghị định 83/2009/NĐ-CP Nghị định 85/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tưxây dựng, về đấu thầu.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát,đánh giá tổng thể đầu tư; công tác chuẩn bị đầu tư, chấn chỉnh công tác lập dựán, thiết kế kỹ thuật, dự toán công trình đảm bảo theo đúng quy định, đảm bảocó đủ hồ sơ thủ tục trước khi khởi công xây dựng công trình. Kiên quyết thựchiện điều chuyển vốn, chủ đầu tư đối với các dự án không đảm bảo các yêu cầu vềtiến độ giải ngân, chất lượng công trình, tính hiệu quả thấp.

Tăng cường công tác thẩm tra quyết toán, xác địnhrõ trách nhiệm của các chủ đầu tư trong việc chậm chễ quyết toán công trìnhhoàn thành theo chỉ đạo của Chính phủ tại Văn bản số 921/TTg-KTTH ngày20/6/2008.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, tổ chức thực hiện tốtcơ chế “một cửa liên thông” trên địa bàn. Tăng cường hoạt động thanh tra, côngtác phòng chống tham nhũng, lãng phí. Định kỳ quý, 6 tháng tổ chức giao bangiữa các ngành, các chủ đầu tư để có giải pháp kịp thời đẩy nhanh tiến độ vàgiải ngân thanh toán vốn đầu tư.

Điều 4. Về phân bổ và giao chỉ tiêu kế hoạch.

1. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp vớiSở Tài chính căn cứ kế hoạch Nhà nước giao, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xãhội năm 2010 của tỉnh và chứa năng, nhiệm vụ của từng ngành, từng đơn vị dự kiếnphân bổ các chỉ tiêu trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan lựachọn danh mục, phân bổ vốn đầu tư cho từng công trình, dự án thuộc nguồn vốnđầu tư từ ngân sách nhà nước. Phối hợp với Sở Tài chính đề xuất danh mục, bốtrí vốn đầu tư của từng dự án sử dụng vốn vay, tổng hợp nhu cầu và kế hoạch trảnợ vốn vay trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.

2. Giao Thủ trưởng các sở, ban, ngành quản lý cácchương trình mục tiêu hướng dẫn, kiểm tra, kịp thời đề suất những giải pháp vàchỉ đạo tổ chức thực hiện chương trình.

3. Giao Chủ tịch UBND huyện, thành, thị chỉ đạo lồngghép, phân bổ vốn cho từng dự án; trên cơ sở mức vốn được giao, mục tiêu, nhiệmvụ của từng chương trình, xây dựng phương án huy động các nguồn vốn khác, đảmbảo tiến độ, mục tiêu của chương trình.

4. Các sở, ngành quản lý chương trình mục tiêu cótrách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc UBND các huyện, thành, thị thực hiện đúngtheo quy định của pháp luật hiện hành. Giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn chỉ đạo việc cung ứng đủ, đảm bảo chất lượng giống thực hiện chươngtrình 661.

Điều 5. Tổ chức thực hiện.

1. Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch nhà nước được Chủ tịchUBND tỉnh giao năm 2010, các sở ban ngành, UBND các huyện thành thị có tráchnhiệm xây dựng thành chương trình, đề án, kế hoạch cụ thể và tổ chức chỉ đạothực hiện tốt nhiệm vụ được giao; quản lý, sử dụng có hiệu quả, đúng mục đíchcác nguồn vốn.

Chậm nhất sau 15 ngày, kể từ ngày Chủ tịch UBND tỉnhgiao chỉ tiêu kế hoạch, Chủ tịch UBND huyện, thành, thị giao chỉ tiêu kế hoạchcho các đơn vị trực thuộc, UBND xã, phường, thị trấn; Giám đốc sở, ban, ngành,đoàn thể; Giám đốc doanh nghiệp; các chủ dự án giao chỉ tiêu kế hoạch cho đơnvị trực thuộc; đồng gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để kiểm tra, đônđốc thực hiện.

2. Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạchđầu tư XDCB các cấp trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua và công khai theoquy định. Chậm nhất sau 15 ngày kể từ ngày được giao kế hoạch phải được gửi choĐịa biểu HĐND cùng cấp để giám sát, kiểm tra thực hiện.

3. Các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành, thị thựchiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ (tháng, quý, năm) theo quy định, gửi ủyban nhân dân tỉnh, đồng gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thống kê trước ngày 20hàng tháng.

Vào ngày 05 hàng tháng, Thủ trưởng các ngành trựctiếp quản lý, thanh toán vốn đầu tư có trách nhiệm báo cáo tiến độ thanh toáncủa tháng trước, đề suất những giải pháp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn báo cáoChủ tịch UBND tỉnh, đồng gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính. Chậm nhất làngày 05 tháng 01 năm sau phải tổng hợp tình hình thanh toán vốn đầu tư cả năm,báo cáo UBND tỉnh và ngành dọc cấp trên theo quy định.

4. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo tìnhhình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội quý, 6 tháng, năm, đề xuất những biệnpháp chỉ đạo, điều hành báo cáo UBND tỉnh. Hướng dẫn các huyện thành thị, cácsở ngành tổng hợp, đánh giá thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch, đảm bảo tính thốngnhất trong việc lập, tổng hợp và giao chỉ tiêu kế hoạch.

5. Văn phòng UBND tỉnh tham mưu xây dựng chương trìnhcông tác, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên UBND tỉnh, Giám đốc các sở,ngành trực tiếp phụ trách và chỉ đạo thực hiện đối với từng chương trình, dự ántrọng điểm. Đề xuất những nội dung để tăng cường sự phối hợp, tham gia của cáctổ chức đoàn thể vào các hoạt động quản lý Nhà nước.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngàyký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND huyện, thành, thị; các đơn vị dựtoán cấp 1, các doanh nghiệp, chủ dự án và các đơn vị liên quan căn cứ quyếtđịnh thực hiện.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: KH&ĐT, Tài chính, Tư pháp;
- TTTU, HĐND, UBMTTQ tỉnh;
- CT & các PCT;
- Các sở , ban, ngành, đoàn thể;
UBND các huyện, thành, thị;
- TAND, Viện KSND tỉnh;
- CVP & các PVP;
- Website Chính phủ;
- Công báo (2b);
- Lưu VT, NCTH (K- 200b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCHNguyễn Doãn Khánh