ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4445/2009/QĐ-UBND

Việt Trì, ngày 16 tháng 12 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

VỀ MỘT SỐ CHỦTRƯƠNG, BIỆN PHÁP QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2010

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày26/11/2003;

Căn cứ Luật NSNN số 01/2002/QH 11 ngày16/11/2002;

Căn cứ Nghị định 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003của Chính phủ về việc hướng dẫn thực hiện Luật NSNN;

Căn cứ Quyết định số 1908/QĐ-TTg ngày19/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán NSNN năm 2010; Quyếtđịnh số 2880/QĐ-BTC ngày 19/11/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dựtoán thu, chi NSNN năm 2010; Thông tư số 224/TT-BTC ngày 26/11/2009 của Bộ Tàiquy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách năm 2010;

Trên cơ sở mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinhtế - xã hội năm 2010 và những quan điểm xây dựng dự toán thu, chi ngân sách địaphương năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Về phân bổ và giao dự toán ngân sáchnhà nước năm 2010:

I. Về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi:

1. Năm 2010 là năm cuối trong thời kỳ ổn địnhngân sách giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương (2007 - 2010), việcphân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương,cơ bản thực hiện ổn định theo đúng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân và quyếtđịnh của ủy ban nhân dân đối với năm ngân sách trong thời kỳ ổn định.

Dự toán chi ngân sách năm 2010 của cấp huyện, xãvà các đơn vị dự toán thuộc ngân sách tỉnh đã được tính toán đảm bảo nguồn thựchiện cải cách tiền lương với mức lương tối thiểu 650.000 đồng/tháng và đượcUBND tỉnh giao cho từng huyện, thành, thị và các đơn vị tại Quyết định số 4447/QĐ-UBND ngày 16/12/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Tiếp tục thực hiện cơ chế cân đối nguồn thutiền sử dụng đất trong cân đối ngân sách địa phương để đầu tư xây dựng cơ sở hạtầng kinh tế - xã hội và sử dụng một phần từ nguồn thu này để thực hiện côngtác đo đạc, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sửdụng đất. Năm 2010: Thành lập Quỹ phát triển thuộc dự toán chi ngân sách tỉnhtheo quy định tại Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ vềquy định bổ sung quy hoạch sử dụng đất, thu hồi đất, bồi thường và tái định cưtừ 2 nguồn: một phần từ nguồn thu tiền sử dụng đất và một phần từ nguồn vốn đầutư XDCB tập trung.

3. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 68/2006/QH11 ngày 31/10/2006 của Quốc hội, nguồn thu xổ số kiến thiết không đua vào cân đốithu, chi ngân sách địa phương mà được quản lý qua ngân sách Nhà nước để đầu tưcác công trình phúc lợi xã hội của địa phương theo nguyên tắc tại Văn bản số 4472/BTC-NSNN ngày 27/3/2009 của Bộ Tài chính về hướng dẫn phân bố và sử dụngnguồn thu xổ số kiến thiết năm 2009.

II. Phân bổ và giao dự toán ngân sách:

1. Phân bổ, giao dự toán thu ngân sách:

a) Nhiệm vụ thu ngân sách năm 2010: ngân sáchcấp tỉnh giao tăng 10% so với dự toán Chính phủ, ngân sách cấp huyện, xã và cáccơ quan thu đảm bảo mức phấn đấu cao hơn tối thiểu 3 - 5% mức dự toán thu ngânsách cấp trên giao ngân sách cấp dưới.

b) Việc phân bổ và giao dự toán thu ngân sáchphải trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện thu ngân sách năm 2009; Dự toán thungân sách 2010 khi giao cho các đơn vị cần tính toán cụ thể phần thuế đượcgiãn, hoãn thực hiện năm 2009, chuyển kế hoạch thu năm 2010 và phần phải nộptrong năm 2010 theo quy định của các Luật thuế, chế độ thu.

Căn cứ mức tăng trưởng kinh tế của từng ngành,từng lĩnh vực, khả năng phát triển sản xuất kinh doanh, dịch vụ cụ thể của cácdoanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh; yêu cầu thực hiện các biện pháp chốngthất thu, gian lận thương mại, đẩy mạnh thu hồi dứt điểm các khoản nợ đọngthuế; thực hiện chính sách miễn, giảm thuế theo quy định của pháp luật về thungân sách Nhà nước.

2. Phân bổ, giao dự toán chi ngân sách nhànước:

a) Phân bổ, giao dự toán chi đầu tư XDCB:

Việc phân bổ, giao dự toán chi đầu tư XDCB phảithực hiện đúng những quy định về quản lý đầu tư và xây dựng; đồng thời đảm bảocác yêu cầu sau:

- Đối với vốn đầu tư XDCB tập trung:

+ Ưu tiên bố trí vốn đối ứng cho các dự án ODAvà các dự án của Bộ, ngành theo cam kết; bố trí trả đủ (cả gốc và lãi) cáckhoản huy động đầu tư theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Luật Ngân sách Nhà nướcđến hạn phải trải trong năm 2010; trả nợ các khoản sau tín dụng ưu đãi thựchiện chương trình kiên cố hóa kênh mương, giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầnglàng nghề, hạ tầng thủy sản đến hạn trong năm 2010; bố trí thanh toán nợ khốilượng xây dựng cơ bản của các công trình thuộc đối tượng đầu tư của ngân sáchtheo chế độ quy định, không để phát sinh nợ tồn đọng mới và không bố trí vốncho các dự án chưa đủ thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật...

+ Đảm bảo bố trí vốn cho các dự án, chương trìnhđược ngân sách Trung ương hỗ trợ một phần để thực hiện các mục tiêu dự án,chương trình: Chương trình hỗ trợ người nghèo về nhà ở, Chương trình hỗ trợ đấtsản xuất, nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khókhăn, Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên... sử dụngnguồn trái phiếu Chính phủ và các chương trình hỗ trợ khác mà vốn ngân sáchtrung ương chỉ mang tính hỗ trợ.

+ Tập trung vốn bố trí cho các dự án, công trìnhcó hiệu quả, có khả năng hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2010, đầu năm2011.

+ Sau khi bố trí cho các nhiệm vụ nêu trên mớibố trí cho các dự án khởi công mới có đủ điều kiện bố trí vốn theo chế độ quyđịnh, theo hướng tập trung vốn, tránh dàn trải; trong đó ưu tiên cho các côngtrình, dự án đầu tư phát triển lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

+ Đối với nguồn vốn đầu tư từ thu tiền sử dụngđất: Phần vốn thuộc ngân sách tỉnh ưu tiên hỗ trợ các dự án trọng điểm và lậpquỹ phát triển đất theo Nghị định 69/NĐ-CP của Chính phủ. Phần vốn thuộc ngânsách huyện, xã, UBND cấp huyện, xã, trình HĐND cùng cấp bố trí vốn đầu tư chocác công trình quan trọng đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, các dụ án chuyểntiếp do UBND huyện, xã làm chủ đầu tư; chỉ đầu tư cho các công trình mới khithực sự cần thiết, ưu tiên cho các công trình, dự án thuộc sự nghiệp giáo dục -đào tạo theo định hướng của UBND tỉnh.

- Đối với nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu từngân sách cấp trên:

Thực hiện theo các mục tiêu nhiệm vụ được giao,đảm bảo đúng cơ cấu danh mục, mức vốn theo hướng dẫn.

b) Phân bổ chi thường xuyên:

Phân bổ các nhiệm vụ chi thường xuyên dự toánnăm 2010 (chi sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hànhchính Nhà nước, Đảng, đoàn thể...) đã bao gồm kinh phí cải cách tiền lương vớimức lương tối thiểu 650.000 đồng /tháng theo Nghị định số 33/2009/NĐ-CP ngày06/4/2009 và Nghị định số 34/2009/NĐ-CP ngày 06/4/2009 của Chính phủ) trong đóphân bổ, giao dự toán chi ngân sách năm 2010 cho các cơ quan, đơn vị trựcthuộc, ngân sách cấp huyện, xã đối với lĩnh vực giáo dục - đào tạo và dạy nghềvà chi dự phòng ngân sách không thấp hơn mức dự toán chi HĐND tỉnh đã giao.

c) Trong quá trình quyết định phân bổ dự toánthu, chi ngân sách, trường hợp Hội đồng nhân dân quyết định dự toán thu ngânsách cấp mình đã được hưởng theo chế độ quy định cao hơn mức cấp trên giao, thìdự toán chi bố trí tăng thêm tương ứng (không kể tăng chi từ nguồn thu tiền sửdụng đất), sau khu dành 50% thực hiện cải cách tiền lương, phần còn lại cần ưutiên để thực hiệc những nhiệm vụ, chế độ, chính sách quan trọng được cấp cóthẩm quyền quyết định, xử lý thanh toán nợ khối lượng xây dựng cơ bản theo chếđộ quy định, bổ sung dự phòng ngân sách địa phương để chủ động trong quá trìnhđiều hành ngân sách.

d) Tiếp tục thực hiện cơ chế tài chính tạo nguồnđể thực hiện chế độ tiền lương, trợ cấp trong năm 2010 theo các Nghị quyết củaQuốc hội, Nghị định của Chính phủ và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ:

+ Khi phân bổ và giao dự toán ngân sách cho cácđơn vị trực thuộc phải xác định và giao khoản tiết kiệm 10% chi thường năm 2010đảm bảo không thấp hơn mức được giao để thực hiện chế độ cải cách tiền lươngtrong năm 2010.

+ UBND các cấp tỉnh, huyện, xã phải sử dụng 50%tăng thu ngân sách địa phương (không kể số tăng thu từ nguồn thu tiền sử dụngđất) thực hiện năm 2009 so với dụ toán năm 2009 được HĐND tỉnh giao;

+ Các đơn vị sự nghiệp có thu dành 40% số thuđược để lại theo chế độ năm 2010 (riêng ngành y tế 35%, sau khu trừ chi phíthuộc, máu, dịch truyền, hóa chất, vật tư thay thế, vật tư tiêu hao), để thựchiện chế độ cải cách tiền lương trong năm 2010.

Số thu để lại theo chế độ nêu trên không đượctrừ chi phí hoạt động thu trong trường hợp số thu này là thu từ các dịch vụ doNhà nước đầu tư và đã được ngân sách Nhà nước đảm bảo chi phí cho hoạt động thu(như số thu học phí để lại cho trường công lập; số thu viện phí để lại cho bệnhviện công sau khi từ chi phí thuốc, máu dịch truyền, hóa chất, vật tư thay thế,vật tư tiêu hao,...) Số thu được để lại theo chế độ của các đơn vị sự nghiệpđược trừ chi phí hoạt động thu trong trường hợp số thu này là thu từ các dịchvụ do Nhà nước đầu tư hoặc từ các dịch vụ thuộc đặc quyền của Nhà nước, nhưngchưa được ngân sách Nhà nước đảm bảo chi phí hoạt động thu (quy định tại điểm bkhoản 2 Điều 11 Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quyđịnh chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí).

+ Nguồn để thực hiện tiền lương tăng thêm; trợcấp khó khăn đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang theoQuyết định số 127/2008/QĐ-TTg ngày 15/9/2008, Quyết định số 169/2008/QĐ-TTg ngày 15/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ; điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối vớicán bộ xã nghỉ việc theo Nghị định số 101/2008/NĐ-CP ngày 12/9/2008 của Chínhphủ năm 2009 chưa sử dụng hết chuyển sang;

+ Các đơn vị dự toán trực thuộc ngân sách cấptỉnh, huyện và ngân sách các cấp huyện, thành, thị và các xã phải sử dụng sốcòn dư (nếu có) sau khi đảm bảo nhu cầu kinh phí thực hiện Nghị định số33/2009/NĐ-CP ngày 06/4/2009 và Nghị định số 34/2009/NĐ-CP ngày 06/4/2009 củaChính phủ trong năm 2009 chuyển thực hiện cải cách tiền lương năm 2010.

+ Các đơn vị dự toán thuộc ngân sách cấp tỉnh,Ngân sách các cấp huyện, xã sau khi thực hiện các biện pháp tạo nguồn như trênmà không đủ nguồn thì ngân sách tỉnh hỗ trợ để đảm bảo nguồn thực hiện.

e) Đối với việc giao dự toán chi thường xuyên:Các vị dự toán cấp I lập phương án phân bổ chi thường xuyên giao cho đơn vị sửdụng ngân sách trực thuộc, chi tiết đến Loại, Khoản và mã số Chương trình mụctiêu quốc gia, Chương trình 135, Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng (nếu có) banhành theo Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC ngày 02/6/2008 và văn bản bổ sung của BộTài chính; trong đó giao cụ thể nguồn tiết kiệm 10% theo quy định để thực hiệncải cách tiền lương.

Riêng đối với cơ quan Nhà nước thực hiện cơ chếtự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chínhtheo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ, việc phân bổ vàgiao dự toán tự chủ, tự chịu trách nhiệm; phần dự toán chi ngân sách Nhà nướcgiao không thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm.

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện tựchủ tự chịu trách nhiệm về tài chính theo quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ, việc phân bổ và giao dự toán thu,chi ngân sách nhà nước căn cứ vào nhiệm vụ được giao, phân loại đơn vị sựnghiệp, dự toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động thường xuyên nămđầu thời kỳ ổn định được cấp có thẩm quyền phê duyệt (đối với đơn vị sự nghiệptự bảo đảm một phần chi phí hoạt động); dự toán chi tiết theo 2 phần: phần dựtoán chi ngân sách Nhà nước bảo đảm hoạt động thường xuyên, phần dự toán chihoạt động không thường xuyên.

3. Về thời gian phân bổ, giao dự toán:

Căn cứ dự toán thu, chi ngân sách được cấp cóthẩm quyền giao, ủy ban nhân dân cấp huyện, xã trình Hội đồng nhân dân cùng cấpquyết định dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, dự toán chi ngân sáchđịa phương, quyết định phân bổ dự toán ngân sách cấp mình đảm bảo giao dự toánthu, chi ngân sách năm 2010 đến từng đơn vị sử dụng ngân sách trước ngày31/12/2009 và tổ chức việc công khai dự toán ngân sách đúng quy định. Trong đó,lưu ý một số điểm sau:

a) Ủy ban nhân dân cấp huyện căn cứ quyết địnhcủa ủy ban nhân dân tỉnh về giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách trình Hội đồngnhân dân cùng cấp quyết định dự toán thu, chi ngân sách huyện và phương án phânbổ dự toán ngân sách cấp huyện trước ngày 20/12/2009; đồng thời căn cứ Nghịquyết Hội đồng nhân dân cấp huyện, giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách cho từng cơquan, đơn vị trực thuộc cấp huyện, mức bổ sung từ ngân sách cấp huyện cho từngxã, phường, thị trấn.

Ủy ban nhân dân cấp xã căn cứ quyết định của Ủyban nhân dân cấp huyện về giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách trình Hội đồng nhândân cùng cấp quyết định dự toán thu, chi ngân sách và phương án phân bổ dự toánngân sách cấp xã trước ngày 31/12/2009 và thực hiện phân bổ dự toán chi thườngxuyên theo từng Loại, Khoản của Mục lục ngân sách Nhà nước ban hành theo Quyếtđịnh số 33/2008/QĐ-BTC ngày 02/6/2008 của Bộ Tài chính, đồng thời gửi Kho bạcNhà nước nơi giao dịch (một bản) làm căn cứ thanh toán và kiểm soát chi.

b) Khi phân bổ, giao dự toán cho các đơn vị sửdụng ngân sách, đơn vị dự toán cấp I phải chú ý phân bổ để hoàn trả các khoảnđã được tạm ứng, tạm cấp, các khoản phải thu theo quyết định của cơ quan cóthẩm quyền, trường hợp đơn vị không phân bổ dự toán cho các cơ quan, đơn vị đểphân bổ lại, đồng thời thông báo cho cơ quan Kho bạc Nhà nước cùng cấp để tạmthời chưa cấp kinh phí cho đến khi nhận được bản phân bổ theo đúng quy địnhtrên.

c) Trường hợp trong tháng 01/2010 đơn vị sử dụngngân sách chưa được cấp có thẩm quyền quyết định giao dự toán, cơ quan tàichính và Kho bạc Nhà nước tạm cấp kinh phí thực hiện các nhiệm vụ chi cho cácđơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc theo quy định tại Điều 45 Nghị định số60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ. Sau ngày 31/01/2010, cơ quan tàichính và Kho bạc Nhà nước dừng tạm cấp kinh phí cho các đơn vị sử dụng ngânsách (trừ trường hợp đặc biệt phải có ý kiến bằng văn bản của cơ quan tài chínhđồng cấp).

Điều 2. Công tác tổ chức quản lý, điều hànhngân sách Nhà nước:

I. Về tổ chức quản lý thu ngân sách:

Ủy ban nhân dân các cấp, cơ quan Thuế, Hải quanvà các cơ quan liên quan có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện ngay từđầu năm công tác thu ngân sách, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời theo quyđịnh của pháp luật.

+ Theo dõi sát tình hình SXKD, đôn đốc các doanhnghiệp nộp tờ khai thuế, tờ khai quyết toán thuế và nộp các khoản thuế đúng quyđịnh; tập trung phân tích nợ đọng và tăng cường chỉ đạo đôn đốc thu nộp hết sốphát sinh và nợ đọng có khả năng thu vào NSNN.

+ Chỉ đạo đôn đốc người nộp thuế thực hiện kêkhai thuế kịp thời, nộp đầy đủ số thuế phát sinh vào ngân sách; xử lý nghiêmcác trường hợp nợ đọng, chậm nộp, dây dưa nộp thuế. Tăng cường kiểm tra việcchấp hành chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ, chấp hành pháp luật thuế của cácdoanh nghiệp và các hộ kinh doanh, ngăn chặn kịp thời hành vi khai man, trốnthuế.

+ Đẩy mạnh thực hiện các biện pháp quản lý thunộp phí và lệ phí trên địa bàn, đặc biệt là phí Bảo vệ môi trường đối với khaithác khoáng sản theo quy định tại Nghị định số 63/2008/NĐ-CP ngày 13/05/2008của Chính phủ và Nghị quyết số 164/2008/NQ-HĐND ngày 16/12/2008 của HĐND tỉnhPhú Thọ.

Tập trung kiểm tra, rà soát các tổ chức, cá nhânthực tế có hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn. Đồng thờiyêu cầu các tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng nộp phí thực hiện nộp phí Bảo vệmôi trường đối với khai thác khoáng sản và thuế tài nguyên vào NSNN theo đúngquy định; Xử lý nghiêm những trường hợp cố tình không kê khai, nộp phí.

- Tiếp tục thực hiện việc thu phí, lệ phí theođúng quy định của pháp luật, các địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉthị số 24/2007/CT-TTg ngày 01/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cườngchấn chỉnh việc thực hiện các quy định của pháp luật về phí, lệ phí, chính sáchhuy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân.

2. Cục Thuế tỉnh, Trung tâm phát triển quỹ đấtvà các huyện, thành, thị và các cơ quan liên quan rà soát xác định rõ các dự ánthực hiện thu đấu giá tiền sử dụng đất từ các dự án, công trình trọng điểm (khuđô thị mới, các khu công nghiệp...) do tỉnh tập trung quản lý thu từ năm 2009trở về trước tiếp tục thực hiện trong năm 2010 để hình thành Quỹ phát triển đấtcủa tỉnh theo quy định tại Nghị định 69/NĐ-CP của Chính phủ.

II. Về quản lý, điều hành chi ngân sách:

1. Tổ chức điều hành dự toán chi ngân sáchnhà nước:

a) Chi đầu tư XDCB:

- Đối với các công trình, dự án thuộc nguồn vốnđầu tư XDCB tập trung, nguồn bổ sung có mục tiêu theo dự toán đầu năm, KBNNthực hiện thanh toán vốn đầu tư CDCB theo Quyết định số 4039/QĐ-BTC ngày28/12/2007 của Bộ Tài chính.

- Đối với các dự án và công trình thuộc nguồnvốn của ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu trong năm; nguồn vốn tạm ứngcủa Ngân sách trung ương và các nguồn vốn khác của ngân sách địa phương: Căn cứvào quyết định phân bổ của UBND tỉnh, căn cứ vào báo cáo tiến độ khối lượngthực hiện của Chủ đầu tư, của KBNN tỉnh; Sở Tài chính thực hiện chuyển vốn sangKBNN tỉnh theo danh mục công trình.

- Đối với các dự án, công trình do UBND cấphuyện, xã làm chủ đầu tư, căn cứ vào dự toán đã được phân bổ tiến bộ thực hiện,Sở Tài chính chuyển vốn từ ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu cho ngân sách huyện,thành, thị.

- Đối với nguồn vốn từ tiền sử dụng đất (bao gồmcả đấu giá đất) định kỳ quý, hoặc 6 tháng theo yêu cầu điều hành của UBND cáccấp, cơ quan tài chính chủ trì xác định số thu nộp thực tế vào ngân sách, phốihợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư (đối với ngân sách cấp tỉnh) và các cơ quan liênquan trình UBND cùng cấp phân bổ cụ thể các danh mục, dự án theo nguyên tắcphân bổ và giao dự toán ở Điều 1 quy định tại Quyết định này.Việc cấp phát vàthanh toán được thực hiện như đối với nguồn vốn bổ sung có mục tiêu ở trên.

b) Chi thường xuyên:

- Trường hợp số thu ngân sách địa phương đượchưởng theo phân cấp không đạt dự toán, Ủy ban nhân dân xây dựng phương án điềuchỉnh giảm chi tương ứng, tập trung cắt giảm hoặc giãn, hoãn những nhiệm vụ chichưa thực sự cấp thiết báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét,quyết định theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

- Đối với 10% nguồn thu đấu giá tiền sử dụng đấtcân đối ngân sách cấp tỉnh đảm bảo các nhiệm vụ sau: (1) chi kiểm kê đất đai,xây dựng bản đồ hiện trạng đất; (2) Quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh (3) Đo đạc,lập bản đồ địa chính và xây dựng hồ sơ địa chính; (4) Điều tra, đánh giá... cácvùng ngập nước; và (5) thực hiện xây dựng hồ sơ địa chính và cấp giấy chứngnhận quyền sử dụng đất.

- Dự toán chi thường xuyên ngân sách đã cân đốicho ngân sách cấp huyện 50% nhu cầu kinh phí đóng bảo hiểm y tế năm 2010 chocác đối tượng được hưởng theo Nghị định 67/NĐ-CP (đảm bảo các huyện, thành, thịcó nguồn kinh phí thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2010). Giao Sở Tài chính tínhtoán, xác định nhu cầu kinh phí thực hiện, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tài chính cấpbổ sung có mục tiêu cho các đơn vị.

- Trong năm nếu phát hiện các cơ quan, đơn vị sửdụng ngân sách không đúng chế độ, chính sách, nhất là các chính sách xã hội,xóa đói giảm nghèo... ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị cần có biện pháp xửlý kịp thời để đảm bảo các chính sách, chế độ được thực hiện đúng và hiệu quảcao.

2. Về thực hiện cấp phát, thanh toán kinh phí:

a) Đối với các đơn vị sử dụng ngân sách:

- Các khoản chi thanh toán cá nhân (lương, phụcấp lương, trợ cấp xã hội...) đảm bảo thanh toán theo mức được hưởng hàng thángcủa các đối tượng hưởng lương, trợ cấp từ ngân sách nhà nước, thực hiện việcchi trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương; Kho bạc Nhà nướcphối hợp chặt chẽ với Ngân sách Nhà nước và các tổ chức cung ứng dịch vụ thanhtoán triển khai thực hiện nghiêm túc việc trả lương qua tài khoản cho các đốitượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước theo Chỉ thị số 20/2007/CT-TTg ngày24/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

- Những khoản chi có tính chất thời vụ hoặc chỉphát sinh vào một số thời điểm như đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm, sửa chữalớn và các khoản có tính chất không thường xuyên khác thực hiện thanh toán theotiến độ, khối lượng thực hiện theo chế độ quy định.

b) Năm 2010 tiếp tục thực hiện rút dự toán tạiKho bạc Nhà nước đối với các nhiệm vụ chi bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trêncho ngân sách cấp dưới thực hiện theo quy định như năm 2009. (Quy định tại Điểm2 Mục II Thông tư số 115/2008/TT-BTC ngày 2/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫnmột số điểm về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2009).

- Trường hợp đặc biệt cần tăng tiến độ rút dựtoán, ủy ban nhân dân cấp huyện phải có văn bản đề nghị Sở Tài chính xem xét,quyết định.

- Đối với bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trêncho ngân sách dưới ở địa phương, căn cứ khả năng nguồn thu và yêu cầu thực hiệnnhiệm vụ, ủy ban nhân dân cấp trên quy định mức rút dự toán hàng tháng của ngânsách cấp dưới cho phù hợp thực tế địa phương.

- Định kỳ hàng tháng, chậm nhất vào ngày 15 củatháng sau, Kho bạc Nhà nước tỉnh, huyện thực hiện tổng hợp, báo cáo cơ quan tàichính đồng cấp về kết quả rút dự toán chi bổ sung cân đối, bổ sung có mục tiêucủa ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới trong tháng trước theo quy địnhhiện hành.

3. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;phòng, chống tham nhũng và thực hiện công khai tài chính, ngân sách nhà nước:

+ Các cấp, các ngành và các đơn vị sử dụng ngânsách thực hiện đầy đủ các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thựchành tiết kiệm và chống lãng phí. Đồng thời xử lý kịp thời, đầy đủ những saiphạm được phát hiện qua công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán; làm rõ tráchnhiệm của từng tổ chức, cá nhân và thực hiện chế độ trách nhiệm đối với chủtrương đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước trong quản lý điều hành ngân sách khiđể xảy ra thất thoát, lãng phí, sử dụng ngân sách sai chế độ, chính sách.

+ Cơ quan tài chính các cấp thực hiện chế độcông khai ngân sách nhà nước theo đúng quy định tại Thông tư số 03/2005/TT-BTC ngày 06/01/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tàichính đối với các cấp ngân sách Nhà nước và chế độ báo cáo tình hình thực hiệncông khai tài chính, Thông tư số 54/2006/TT-BTC ngày 19/06/2006 của Bộ Tàichính về hướng dẫn Quy chế công khai tài chính đối với các khoản hỗ trợ trựctiếp của ngân sách Nhà nước đối với cá nhân, dân cư.

+ Các đơn vị sử dụng ngân sách thực hiện việccông bố công khai theo đúng quy định tại Thông tư số 21/2005/TT-BTC ngày22/3/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đốivới các đơn vị dự toán ngân sách và các tổ chức được ngân sách Nhà nước hỗ trợ.

+ Các cơ quan, đơn vị được sử dụng nguồn vốnXDCB từ ngân sách Nhà nước thực hiện công khai theo quy định tại Thông tư số 10/2005/TT-BTC ngày 02/02/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy chếcông khai tài chính đối với việc phân bổ, quản lý sử dụng vốn đầu tư xây dựngcơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

+ Các cơ quan, đơn vị được giao quản lý các quỹcó nguồn từ ngân sách Nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp củanhân dân thực hiện công khai theo hướng dẫn tại Thông tư số 19/2005/TT /BTC ngày11/03/2005 của Bộ Tài chính về việc công khai tài chính đối với các quỹ cónguồn từ ngân sách Nhà nước, và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhândân.

Đồng thời để triển khai thực hiện Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ, ngân sách Nhà nước cấphuyện, cấp xã và các đơn vị sử dụng ngân sách phải thực hiện chế độ báo cáotình hình thực hiện quy chế công khai và gửi Sở Tài chính ngay sau khi thựchiện việc công khai dự toán ngân sách năm 2010 và quyết toán ngân sách năm 2008.

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

Căn cứ dự toán NSNN được Thủ tướng Chính phủgiao và UBND cấp trên giao, trên cơ sở những biện pháp tổ chức quản lý và điềuhành ngân sách đã nêu trên; Các cấp, các ngành và các đơn vị sử dụng ngân sáchphải xây dựng thành chương trình và đề ra các biện pháp thực hiện đầy đủ nhiệmvụ dự toán NSĐP năm 2010. Quản lý có hiệu quả, đúng mục đích các nguồn vốn cónguồn gốc từ NSNN.

Điều 4. Chánh văn phòng UBND tỉnh. Giámđốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Kho Bạc Nhà nước, Thủ trưởng các Sở,ban, ngành, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị và đơn vị có liên quancăn cứ Quyết định thực hiện.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCHNguyễn Doãn Khánh