BỘ Y TẾ
Số: 448/BYT /QĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 1986

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ SỐ 448/BYT/QĐ NGÀY 23-4-1986

VỀ VIỆC ĐỔI TÊN VIỆN VẮCXIN THÀNH VIỆN VẮCXIN VÀ CÁC CHẾ PHẨM SINH VẬT TRỰC THUỘC BỘ Y TẾ.

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 153-CP ngày 5-10-1961 của Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy Bộ Y tế;

Trên tinh thần các Chỉ thị, Nghị quyết của Nhà nước về chấn chỉnh gọn nhẹ bộ máy hiện nay và do yêu cầu thống nhất việc nghiên cứu sản xuất vắcxin - sinh vật phẩm trong cả nước;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ vệ sinh phòng dịch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.- Nay đổi tên Viện Vắcxin thành Viện Vắcxin và các chế phẩm sinh vật trực thuộc Bộ Y tế, gọi tắt là Viện Vắcxin. Viện bao gồm các cơ sở:

1. Cơ sở chính của Viện đặt tại Nha Trang (Phú Khánh).

2. Cơ sở II (Phân Viện Đà Lạt cũ) đặt tại Đà Lạt (Lâm Đồng).

3. Trại chăn nuôi súc vật Suối Dầu (Phú Khánh).

Điều 2.- Viện Vắcxin và các chế phẩm sinh vật có nhiệm vụ:

1. Nghiên cứu sản xuất và phân phối các loại vắcxin và các chế phẩm sinh vật theo kế hoạch của Bộ;

2. Hướng dẫn sử dụng các loại vắcxin, các chế phẩm sinh vật do Viện sản xuất, đồng thời cùng với các đơn vị sử dụng sản phẩm của Viện; tổ chức kiểm tra đánh giá hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các đối tượng sử dụng.

Điều 3.- Cơ sở II của Viện do một Phó viện trưởng phụ trách; được sử dụng con dấu cơ sở II và được mở tài khoản vãng lai tại ngân hàng địa phương.

Điều 4.- Viện Vắcxin và các chế phẩm sinh vật được phép làm lại con dấu của Viện và của Cơ sở II.

Điều 5.- Quyết định này thay thế cho các Quyết định số 280-BYT/QĐ ngày 9-3-1977, Quyết định số 1335-BYT/QĐ ngày 18-12-1981 và Quyết định số 844- BYT/QĐ ngày 3-11-1982.

Điều 6.- Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các vụ, ban trong cơ quan Bộ Y tế và Viện trưởng Viện Vắcxin và các chế phẩm sinh vật chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Bộ trưởng

(Đã ký)

Đặng Hồi Xuân