THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2013
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC HỖ TRỢ GẠO CỨU ĐÓI CHO TỈNH ĐIỆN BIÊN
--------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên tại văn bản số 317/UBND-VX ngày 04 tháng 02 năm 2013, ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản số 2760/BTC-NSNN ngày 01 tháng 3 năm 2013, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tại văn bản số 591/LĐTBXH-BTXH ngày 28 tháng 02 năm 2013, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 1351/BKHĐT-KTĐPLT ngày 01 tháng 3 năm 2013,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) 1.051 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Điện Biên để cứu đói cho nhân dân trong thời gian giáp hạt năm 2013.
Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên sử dụng số gạo được cấp nêu trên hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng cho nhân dân cứu đói. Trường hợp vẫn tiếp tục khó khăn, Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc với Bộ Tài chính để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

>> Xem thêm:  Mức xử phạt khi tự ý chuyển mục đích sử dụng đất ? Làm thế nào để chuyển mục đích sử dụng đất ?

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Các Bộ trưởng: Tài chính, Lao động – Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng CP, các PTTg: Vũ Văn Ninh, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Phạm Văn Phượng, Trợ lý TTg, Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, V.III, KGVX;
- Lưu: VT, KTTH (3).
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THÚ TƯỚNG
Vũ Văn Ninh

>> Xem thêm:  Thủ tục, hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất ? Cơ quan nào có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất ?