UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2005

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

_________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Số: 45/2005/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 03 năm 2005 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP ĐỐI VỚI CÁN BỘ-CÔNG CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ SỞ XÃ HỘI, CƠ SỞ CHỮA BỆNH VÀ NGƯỜI SAU CAI NGHIỆN MA TÚY

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 20/2004/NQ-HĐ ngày 10 tháng 12 năm 2004 của Hội đồng nhân dân thành phố khóa VII về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2005;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 592/LĐTBXH ngày 18 tháng 02 năm 2005;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Cho phép thực hiện chế độ trợ cấp (ngoài tiền lương và các chế độ phụ cấp, trợ cấp của Trung ương, thành phố đang áp dụng) để bồi dưỡng cho cán bộ-công chức, người lao động đang làm việc tại các cơ sở chữa bệnh tập trung thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố, với mức cụ thể như sau:

Đối tượng áp dụng

mức hưởng = số lần x mức lương
tối thiểu

1. Bác sĩ, cán bộ quản lý (Ban Giám đốc các đơn vị)

3 lần lương tối thiểu

2. Người có trình độ đại học
và cao đẳng

2,5 lần lương tối thiểu

3. Người có trình độ trung cấp

2 lần lương tối thiểu

Riêng đối với 3 đơn vị đặc thù chăm sóc người bị HIV/AIDS: Khu chăm sóc bệnh nhân AIDS giai đoạn cuối của Trung tâm trọng điểm cai nghiện ma túy, Bệnh viện Bình Triệu và Cơ sở 2 Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Tam Bình thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội; thực hiện theo mức:

Đối tượng áp dụng

mức hưởng = số lần x mức lương tối thiểu

1. Bác sĩ, cán bộ quản lý (Ban Giám đốc các đơn vị)

5 lần lương tối thiểu

2. Cán bộ-công chức và người
lao động khác

2,5 lần lương tối thiểu

Điều 2. Cho phép tiếp tục thực hiện các chế độ, chính sách đối với học viên là người sau cai nghiện ma túy như sau:

2.1- Người sau cai nghiện ma túy yếu sức khỏe không lao động được (do Hội đồng khám tuyển và phân loại sức khỏe của các cơ sở chữa bệnh xác định), được hỗ trợ các chế độ, chính sách như học viên, gồm tiền ăn 150.000đồng/người/tháng, tiền thuốc điều trị bệnh thông thường 10.000đồng/người/tháng, trong thời gian quản lý tập trung tại cơ sở chữa bệnh theo quy định.

2.2- Người sau cai nghiện ma túy có tham gia lao động sản xuất nhưng mức thu nhập không đảm bảo để tự nuôi sống bản thân (mức thu nhập dưới 200.000đồng/người/tháng, do Giám đốc cơ sở chữa bệnh xác định, đảm bảo thật chặt chẽ, đúng quy định), do năng suất lao động thấp, không đảm bảo ngày công vì trình độ tay nghề và sức khỏe, được hỗ trợ mức chi tiền ăn 75.000đồng/người/tháng, mức chi tiền thuốc điều trị bệnh thông thường 10.000đồng/người/tháng, trong thời gian quản lý tập trung tại các cơ sở chữa bệnh theo quy định.

2.3- Người sau cai nghiện ma túy trong thời gian quản lý tập trung được trang cấp áo, quần, nón, mùng, mền, chiếu, gối,…với mức chi 200.000đồng/người/năm.

Điều 3. Thời gian thực hiện các chế độ, chính sách nêu tại Điều 1 và Điều 2 của Quyết định này được áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2005.

Điều 4. Giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành Quyết định này sau 15 ngày kể từ ngày ban hành Quyết định.

Điều 5. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Y tế và Chỉ huy trưởng Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố, Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 5
- Văn phòng Chính phủ
- Bộ Nội vụ
- Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố
- ủy ban nhân dân thành phố
- ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố
- Các Đoàn thể thành phố
- Các Ban của Thành ủy
- Các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố
- Kho bạc Nhà nước thành phố
- Sở Nội vụ (2b)
- Các Trường, Trung tâm cai nghiện ma túy của thành phố
- Bệnh viện Bình Triệu
- Trung tâm Nuôi dưỡng Bảo trợ trẻ em Tam Bình
- VPHĐ-UB: các PVP, các Tổ NCTH
- Lưu (VX-LC)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Lê Thanh Hải

Chủ tịch

(Đã ký)

Lê Thanh Hải