BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 45/2008/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

VỀBAN HÀNH GIÁ CƯỚC BẢN TIN NHẮN VÀ TỶ LỆ CHIA GIÁ CƯỚC BẢN TIN NHẮN ĐẾN CỔNGTHÔNG TIN ĐIỆN TỬ NHÂN ĐẠO QUỐC GIA

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Pháp lệnh Bưu chính,Viễn thông ngày 25 tháng 5 năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy địnhchức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyềnthông;
Căn cứ Nghị định số 160/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ quy địnhchi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông về viễnthông;
Căn cứ Quyết định số 1009/QĐ-BTTTT ngày 11 tháng 07 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Thôngtin và Truyền thông về phê duyệt Đề án xây dựng Cổng thông tin điện tử nhân đạoQuốc gia;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Viễn thông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành giá cướcbản tin nhắn và tỷ lệ chia giá cước bản tin nhắn từ các thuê bao mạng viễnthông cố định và mạng thông tin di động đến Cổng thông tin điện tử nhân đạoQuốc gia như sau:

1. Giá cước bản tin nhắn từ cácthuê bao mạng viễn thông cố định và mạng thông tin di động đến Cổng thông tinđiện tử nhân đạo Quốc gia là 300 đồng/bản tin nhắn (bao gồm VAT 10%), khôngphân biệt giờ rỗi và giờ bận.

2. Giá cước bản tin nhắn từ cácthuê bao mạng viễn thông cố định và mạng thông tin di động đến Cổng thông tinđiện tử nhân đạo Quốc gia được phân chia theo tỷ lệ 40/60, trong đó:

- Tổng Công ty Truyền thông Đaphương tiện được hưởng 40%;

- Doanh nghiệp viễn thông cóthuê bao gửi tin nhắn đến Cổng thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia được hưởng60%.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực kể từ ngày đăng công báo.

Điều 3. Chánh Văn phòngBộ, Vụ trưởng Vụ Viễn thông, Vụ Kế hoạch Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơnvị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng Giám đốc Tổng công ty Truyền thôngĐa phương tiện và Tổng Giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp viễn thông có liênquan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- BCĐ PCLBTW;
- UBQGTKCN;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Bộ LĐTBXH;
- Bộ Tài chính;
- UBND các tỉnh, thành phố;
- Hội Chữ thập đỏ Việt Nam;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng
- Công báo;
- Lưu: VT, Vụ VT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC
Lê Nam Thắng