UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 5 tháng 4 năm 1999

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Về việc hủy bỏ Quyết định số 1016/QĐ-UB ngày 25 tháng 4 năm 1997

của Ủy ban nhân dân lâm thời thành phố Đà Nẵng

_____________________

ỦY BAN NHÂN DÂN

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21-6-1994;

- Căn cứ Nghị định số 56/1998/NĐ-CP ngày 30-7-1998 của Chính phủ quy định các hình thức, đối tượng và tiêu chuẩn khen thưởng của Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các cấp; cụ thể hóa tiêu chuẩn khen thưởng Huân chương Lao động;

- Căn cứ Thông tư số 24/1999/BTC-TT ngày 4 tháng 3 năm 1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn công tác quản lý tài chính thực hiện chế độ khen thưởng thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ KT-XH và bảo vệ Tổ quốc;

- Theo đề nghị của Hội đồng Thi đua khen thưởng thành phố Đà Nẵng,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:Hủy bỏ Quyết định số 1016/QĐ-UB ngày 25 tháng 4 năm 1997 của UBND lâm thời thành phố Đà Nẵng về chế độ tiền thưởng thi đua.

Chế độ khen thưởng kèm theo các hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua thực hiện theo Thông tư số 24/1999/BTC-TT ngày 4 tháng 3 năm 1999 của Bộ Tài chính.

Điều 2:Giao cho Hội đồng thi đua - khen thưởng thành phố Đà Nẵng, Sở Tài chính - Vật giá hướng dẫn các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc Thông tư số 24/1999/BTC-TT ngày 4 tháng 3 năm 1999 của Bộ Tài chính.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 4 năm 1999.

Điều 4: Chánh Văn phòng UBND thành phố, Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, Thủ trưởng các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn thành phố, Trưởng các đoàn thể, Chủ tịch UBND các quận, huyện căn cứ Quyết định thi hành.

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Bá Thanh