UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Số: 46/2010/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2010

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

_______

Số: 46/ 2010/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________

TP . Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 7 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các văn bản của

Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quy định thủ tục

hành chính áp dụng tại Ủy ban nhân dân quận - huyện

trong lĩnh vực Giải quyết khiếu nại, tố cáo

____________________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010;

Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010;

Căn cứ Quyết định số 21/QĐ-UBND-ĐA30 ngày 20 tháng 4 năm 2010 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thực hiện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra thành phố tại Tờ trình số 04/TTr-TTTP-VP ngày 30 tháng 6 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các văn bản quy định thủ tục hành chính áp dụng tại Ủy ban nhân dân quận - huyện như sau:

1. Về sửa đổi, bổ sung các văn bản quy định thủ tục hành chính: “Thủ tục tiếp dân”, mã số hồ sơ: 101013

1.1. Điểm a khoản 4 Điều 10 Quy định tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 132/2006/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố được sửa đổi, bổ sung là: “Trong thời gian 03 ngày, kể từ ngày nhận đơn, bộ phận tiếp dân sẽ luân chuyển đơn đến bộ phận thụ lý và thông báo việc thụ lý đến công dân hoặc tổ chức”.

1.2. Sửa đổi, bổ sung, các nội dung tại số thứ tự 01 mục XXXXIV Phần II thuộc lĩnh vực Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại quận - huyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh:

a) Bổ sung nội dung tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn khiếu nại (M01).

b) Bổ sung nội dung căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Quyết định số 60/2009/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành biểu mẫu nghiệp vụ tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

c) Bãi bỏ nội dung công bố căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính Quyết định số 494/2007/QĐ-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2007 của Ủy ban nhân dân quận 1 về việc ban hành Quy định tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trong phạm vi quận 1.

d) Điều chỉnh lại nội dung yêu cầu trong mẫu đơn là “Tên cá nhân hoặc tổ chức bị khiếu nại” thay thế cho nội dung “Đối tượng bị khiếu nại” tại Danh mục biểu mẫu ban hành kèm theo Quyết định số 60/2009/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành biểu mẫu nghiệp vụ tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

2. Về bãi bỏ các văn bản quy định thủ tục hành chính:

2.1. Thủ tục Giải quyết khiếu nại (của tổ chức), mã số hồ sơ: 101696

Bãi bỏ nội dung công bố thủ tục “Giải quyết khiếu nại (của tổ chức)” số thứ tự 08 mục XXXXIV Phần II thuộc lĩnh vực Giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Quyết định số 3492/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại Ủy ban nhân dân quận - huyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

2.2. Thủ tục Giải quyết đơn dân nguyện, mã số hồ sơ: 102077

Bãi bỏ nội dung công bố thủ tục “Giải quyết đơn dân nguyện” số thứ tự 10 mục XXXXIV Phần II thuộc lĩnh vực Giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Quyết định số 3492/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại Ủy ban nhân dân quận - huyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

2.3. Thủ tục Giải quyết khiếu nại về đất đai, mã số hồ sơ: 102078

Bãi bỏ nội dung công bố thủ tục “Giải quyết khiếu nại về đất đai” số thứ tự 11 mục XXXXIV Phần II thuộc lĩnh vực Giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Quyết định số 3492/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại Ủy ban nhân dân quận - huyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

2.4. Thủ tục Giải quyết khiếu nại các lĩnh vực khác theo quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo, mã số hồ sơ: 102079

Bãi bỏ nội dung công bố thủ tục “Giải quyết khiếu nại các lĩnh vực khác theo quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo” số thứ tự 12 mục XXXXIV Phần II thuộc lĩnh vực Giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Quyết định số 3492/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại Ủy ban nhân dân quận - huyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

2.5. Thủ tục Giải quyết khiếu nại liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư, mã số hồ sơ: 102080

Bãi bỏ nội dung công bố thủ tục “Giải quyết khiếu nại liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư” số thứ tự 13 mục XXXXIV Phần II thuộc lĩnh vực Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Quyết định số 3492/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại Ủy ban nhân dân quận - huyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

2.6. Thủ tục Giải quyết đơn tranh chấp về quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà thuộc sở hữu nhà nước, mã số hồ sơ: 102082

Bãi bỏ nội dung công bố thủ tục “Giải quyết đơn tranh chấp về quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà thuộc sở hữu nhà nước” số thứ tự 14 mục XXXXIV Phần II thuộc lĩnh vực Giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Quyết định số 3492/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại Ủy ban nhân dân quận - huyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

2.7. Thủ tục Giải quyết khiếu nại, tố cáo về công tác thi đua khen thưởng, mã số hồ sơ: 102085

Bãi bỏ nội dung công bố thủ tục “Giải quyết khiếu nại, tố cáo về công tác thi đua khen thưởng” số thứ tự 15 mục XXXXIV Phần II thuộclĩnh vực Giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Quyết định số 3492/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại Ủy ban nhân dân quận - huyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Thủ trưởng các sở, ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, phường - xã, thị trấn, các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Tổ công tác chuyên trách của TTgCP;

- Thường trực Thành ủy;

- Thường trực HĐND. TP;

- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;

- TTUB: CT, các PCT;

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP;

- Các đoàn thể thành phố;

- VPUB: Các PVP;

- Các Phòng CV, HC-TC; TTCB;

- Thành viên Tổ Đề án 30 TP;

- Lưu:VT, (ĐA30) H.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Lê Hoàng Quân

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Lê Hoàng Quân