BỘ VĂN HOÁ - THÔNG TIN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 10 tháng 1 năm 1997
Quyết định

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ THÔNG TIN

Ban hành quy chế cấp giấy phép; kiểm tra

xử lý vi phạm việc thu chương trình truyền hình nước ngoài từ vệ tinh (TVRO)

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ - THÔNG TIN

Căn cứ Luật báo chí ngày 28-12-1989;

Căn cứ Nghị định số 81/CP ngày 8-11-1993 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Văn hoá - Thông tin;

Căn cứ Quyết định số 877/TTg ngày 22-11-1996 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý việc thu chương trình truyền hình nước ngoài;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.- Ban hành quy chế về cấp giấy phép; kiểm tra, xử lý vi phạm việc thu chương trình truyền hình nước ngoài từ vệ tinh (TVRO)

Điều 2.- Ông Vụ trưởng Vụ Báo chí, Chánh Thanh tra Bộ Văn hoá - Thông tin, Giám đốc Sở Văn hoá - Thông tin tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện bản quy chế này.

Điều 3.- Bản quy chế này có hiệu lực từ ngày ký. Những quy định trước đây trái với bản quy chế này đều bãi bỏ.

QUY CHẾ

VỀ CẤP GIẤY PHÉP; KIỂM TRA, XỬ LÝ VI PHẠM VIỆC THU
CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NƯỚC NGOÀI TỪ VỆ TINH (TVRO)

(Ban hành kèm theo Quyết định số 46/QĐ-BC ngày 10-01-1997
của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin)

CHƯƠNG I

THỦ TỤC XÉT CẤP GIẤY PHÉP

Điều 1.-Các đối tượng trong nước và nước ngoài được quy định tại Điều 1, Quyết định số 877/TTg của Thủ tướng Chính phủ có nhu cầu thu chương trình truyền hình nước ngoài từ vệ tinh (TVRO) phải làm thủ tục xin phép Bộ Văn hoá - Thông tin.

Những đơn vị sử dụng thiết bị TVRO thu chương trình của Đài THVN để thực hiện nhiệm vụ phủ sóng truyền hình quốc gia không thuộc đối tượng của quy chế này.

Điều 2.- Hồ sơ xin cấp giáy phép.

1. Tờ khai xin giấy phép theo mẫu của Bộ Văn hoá - Thông tin.

2. Các văn bản kèm theo tờ khai:

a. Cơ quan Ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế, tổ chức liên chính phủ, phi chính phủ, các hãng thông tấn báo chí nước ngoài, kể cả những người đứng đầu các cơ quan đó muốn lắp đặt TVRO phải có xác nhận của Bộ Ngoại giao nước Cộng hoà xã hội chủ Việt Nam.

b. Cơ quan đại diện tổ chức kinh tế, tổ chức tư vấn nước ngoài; các công ty, xí nghiệp có 100% vốn nước ngoài; các tổ chức kinh tế, văn hoá, du lịch Việt Nam liên doanh với nước ngoài và người đứng đầu các cơ quan đó là người nước ngoài phải có giấy phép hoạt động hoặc giấp phép đầu tư, bản đăng ký số chuyên gia, nhân viên người nước ngoài tại trụ sở xin lắp đặt thiết bị TVRO.

Trường hợp lắp đặt TVRO tại nhà thuê phải có hợp đồng thuê nhà.

c. Các đối tượng trong nước phải có ý kiến đề nghị của cơ quan chủ quản.

Các khách sạn, ngoài giấy phép kinh doanh phải có giấy xếp hạng "sao" của Tổng cục Du lịch.

Điều 3.- Tiếp nhận hồ sơ xin cấp giấy phép.

1. Bộ Văn hoá - Thông tin (Vụ Báo chí) trực tiếp nhận hồ sơ xin cấp giấy phép thu chương trình truyền hình nước ngoài (TVRO) của các đối tượng quy định tại các mục a, d, đ điểm 1, và mục a, b, c, đ điểm 2, Điều 1 Quyết định 877/TTg của Thủ tướng Chính phủ

2. Sở Văn hoá - Thông tin tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, xác nhận và đề nghị Bộ Văn hoá - Thông tin cấp giấy phép cho các đối tượng quy định tại các mục b, c, e điểm 1 và mục d, điểm 2, Điều 1 Quyết định 877/TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 4.- Cấp giấy phép.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Văn hoá - Thông tin có trách nhiệm xét cấp giấy phép sử dụng TVRO. Trường hợp không cấp giấy phép, Bộ Văn hoá - Thông tin có văn bản trả lời, nói rõ lý do. Tổ chức, cơ quan bị từ chối cấp giấy phép có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật.

Điều 5.- Hiệu lực của giấy phép.

1. Khi có giấy phép của Bộ Văn hoá - Thông tin, đối tượng được cấp phép phải đăng ký hoạt động tại Sở Văn hoá - Thông tin và nộp lệ phí theo quy định của Nhà nước; sau đó mới được lắp đặt và sử dụng TVRO.

2. Tất cả các đối tượng được sử dụng TVRO để thu chương trình truyền hình nước ngoài phải thực hiện đúng những điều ghi trong giấy phép.

3. Muốn thay đổi, bổ sung một trong những điều đã ghi trong giấy phép phải được sự đồng ý của Bộ Văn hoá - Thông tin.

4. Giấy phép có giá trị sử dụng trong 5 năm kể từ ngày được cấp.

Khi hết thời hạn sử dụng giấy phép, nếu có nhu cầu sử dụng tiếp thì làm đơn xin cấp lại giấy phép.

5. Nếu không có nhu cầu sử dụng TVRO nữa thì đối tượng phải tự dỡ bỏ thiết bị TVRO; thông báo cho Sở Văn hoá Thông tin biết và trả lại giấy phép cho Bộ Văn hoá - Thông tin.

CHƯƠNG II

XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 6.- Nghiêm cấm các hành vi vi phạm sau đây:

Lắp đặt và sử dụng thiết bị thu chương trình truyền hình nước ngoài TVRO không có giấy phép.

Sử dụng giấy phép không đúng mục đích, không đúng địa điểm, không đúng số lượng và chủng loại thiết bị đã kê khai.

Chuyển nhượng giấy phép sử dụng, hoặc cho người khác cùng sử dụng.

In, sao, phổ biến nội dung ra ngoài dưới mọi hình thức.

Điều 7.- Hình thức và mức phạt.

Các đối tượng trong nước và nước ngoài nếu vi phạm Điều 6, Chương II bản quy chế này sẽ bị xử phạt theo quy định của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực Văn hoá - Thông tin.

CHƯƠNG III

THẨM QUYỀN KIỂM TRA, XỬ PHẠT VI PHẠM
VÀ KHEN THƯỞNG

Điều 8.- Thẩm quyền của Bộ Văn hoá - Thông tin.

Bộ Văn hoá - Thông tin có quyền ra quyết định thu hồi giấy phép thu chương trình truyền hình nước ngoài trong trường hợp vi phạm tại Điều 6 Chương II bản quy chế này.

Điều 9.- Thẩm quyền của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, có quyền xử phạt hành chính đối với các hành vi vi phạm tại Điều 6, Chương II bản quy chế này.

Trường hợp khẩn cấp thì UBND tỉnh, thành phố có quyền tạm thời đình chỉ sử dụng thiết bị TVRO và phải báo cáo ngay cho Bộ Văn hoá - Thông tin.

Điều 10.- Thẩm quyền của Thanh tra chuyên ngành Văn hoá - Thông tin.

Thanh tra chuyên ngành Văn hoá - Thông tin thuộc Bộ Văn hoá - Thông tin hoặc Sở Văn hoá - Thông tin có quyền thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm việc thực hiện quy chế này theo quy định của pháp luật.

Điều 11.- Sở Văn hoá - Thông tin tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm tổ chức thi hành quyết định xử phạt của Bộ Văn hoá - Thông tin, của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Điều 12.- Cơ quan, tổ chức, người vi phạm bị xử phạt có quyền khiếu nại với cấp ra quyết định xử phạt trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận quyết định xử phạt.

Người ra quyết định xử phạt sai, gây thiệt hại về vật chất phải bồi thường.

Điều 13.- Bộ Văn hoá - Thông tin định kỳ tổ chức đoàn thanh tra, kiểm tra việc sự dụng thiết bị TVRO để thu chương trình truyền hình nước ngoài trên phạm vi toàn quốc.

Sở Văn hoá - Thông tin tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thanh tra, kiểm tra việc thực hiện bản quy chế này trong phạm vi địa bàn quản lý.

Điều 14.- Các cơ quan, tổ chức và cá nhân có công phát hiện các trường hợp vi phạm sẽ được khen thưởng theo quy định của Luật Báo chí./.

(Đã ký)

Nguyễn Khoa Điềm