THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 460/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BỔ NHIỆM BÀ ĐỖ THỊ XUÂN PHƯƠNG GIỮ CHỨC PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘIVIỆT NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại văn bản số 75/TTr-HĐQL ngày 11tháng 01 năm 2010; của Bộ Nội vụ tại văn bản số 417/TTr-BNV ngày 10 tháng 02năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều động, bổ nhiệmcó thời hạn bà Đỗ Thị Xuân Phương, Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xãhội Hà Nội, giữ chức Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ,Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng quản lý Bảo hiểmxã hội Việt Nam và bà Đỗ Thị Xuân Phương chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng CP;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KGVX, HC, Cổng TTĐT, VPBCS (3);
- Lưu: VT, TCCV.

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng