THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 463/QĐ- TTg

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sungmột số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy địnhchi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng vàLuật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Xét đề nghị của Tổng giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Tờ trình số 205/TTr-TĐDMVN ngày 03 tháng 3 năm 2008) và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương(Tờ trình số 457/TTr-BTĐKT ngày 18 tháng 4 năm 2008),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Bằngkhen của Thủ tướng Chính phủ cho 03 tập thể và 10 cá nhân (có danh sách kèmtheo), đã có nhiều thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựngChủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Tổng Giám đốc Tậpđoàn Dệt May Việt Nam, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và cáctập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:- Tập đoàn Dệt May VN;
- Ban Thi đua-Khen thưởng TW;
- BTCN VPCP;
- TTĐT;
- Lưu: Văn thư, TCCV (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNGNguyễn Sinh Hùng

DANH SÁCH

ĐƯỢC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 463/QĐ- TTg ngày 29/4/2008của Thủ tướng Chính phủ)

01. Xí nghiệpMay Hưng Tiến thuộc Công ty cổ phần Việt Hưng, Tổng Công ty cổ phần May ViệtTiến, Tập đoàn Dệt May Việt Nam;

02. Phòng Kinhdoanh nội địa thuộc Tổng Công ty cổ phần May Việt Tiến, Tập đoàn Dệt May Việt Nam;

03. Công đoànTổng Công ty cổ phần May Việt Tiến, Tập đoàn Dệt May Việt Nam;

04. Bà NguyễnThị Thanh Phương, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Việt Hưng, Tổng Công ty cổphần May Việt Tiến, Tập đoàn Dệt May Việt Nam;

05. Ông ĐoànXuân Quang, Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần Việt Hưng, Tổng Công ty cổ phầnMay Việt Tiến, Tập đoàn Dệt May Việt Nam;

06. Ông NguyễnKhắc Tuất, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Dệt May Nam Định, Tậpđoàn Dệt May Việt Nam;

07. Bà Trần ThịThanh, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Dệt May Nam Định, Tậpđoàn Dệt May Việt Nam;

08. Ông NguyễnVăn Thiết, Trưởng khoa Khoa Dệt - Sợi - Nhuộm thuộc Trường Cao đẳng nghề Côngnghiệp Dệt May Nam Định, Tập đoàn Dệt May Việt Nam;

09. Ông HoàngCường, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dệt Đông Nam, Tập đoàn DệtMay Việt Nam;

10. Ông TrầnQuang Nghị, Tổng Giám đốc Tổng Công ty cổ phần Phong phú, Tập đoàn Dệt May ViệtNam;

11. Ông HuỳnhNgọc Sang, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty cổ phần Phong Phú, Tập đoàn Dệt MayViệt Nam;

12. Ông Lê TiếnTrường, Giám đốc Chi nhánh Công ty Liên doanh Coats Phong Phú, Tổng Công ty cổphần Phong phú, Tập đoàn Dệt May Việt Nam;

13. Ông ĐỗĐường Vĩnh, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Dệt May thành phố HồChí Minh, Tập đoàn Dệt May Việt Nam./.