BỘ NỘI VỤ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 464/QĐ-BNV

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

CHOPHÉP THÀNH LẬP HỘI HỮU NGHỊ VÀ HỢP TÁC VIỆT NAM - BRAXIN

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ Sắc lệnh số 102/SL-L004 ngày 20/5/1957 ban hành Luật quy định về quyền lập hội;

Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyềnhạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30/7/2003 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động vàquản lý hội;

Xét đề nghị của Trưởng ban Banvận động thành lập Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Braxin, Vụ trưởng Vụ Tổchức phi chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép thành lập HộiHữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Braxin.

Điều 2. Hội Hữu nghị và Hợptác Việt Nam - Braxin là tổ chức xã hội, tổ chức, hoạt động theo Điều lệ Hộiđược Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt. Hoạt động của Hội chịu sự quản lý nhà nướccủa Bộ Ngoại giao và các Bộ, ngành khác có liên quan về lĩnh vực Hội hoạt động.

Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam -Braxin có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản tại ngân hàng, tự lo liệukinh phí và phương tiện hoạt động.

Điều 3. Quyết định này cóhiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chủ tịch Hội Hữunghị và Hợp tác Việt Nam - Braxin, Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi Chính phủ và ChánhVăn phòng Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Liên hiệp các tổ chức hữu nghị VN;
- Ban Đối ngoại TW;
- Bộ Ngoại giao;
- Lưu: VT, TCPCP.

BỘ TRƯỞNG
Trần Văn Tuấn