ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4643/2009/QĐ-UBND

Việt Trì, ngày 24 tháng 12 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC HỖ TRỢ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ GIẾT MỔ GIA SÚC, GIA CẦM TẬP TRUNG GIAI ĐOẠN2010-2015

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 21 tháng 11 năm 2005; Luật doanh nghiệp ngày 29 tháng11 năm 2005;
Căn cứ Pháp lệnh Thú y ngày 29 tháng 4 năm 2004; Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thựcphẩm ngày 26 tháng 7 năm 2003;;
Căn cứ Nghị định của Chính phủ: số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 về thutiền thuê đất, mặt nước; số 33/2005/NĐ-CP ngày 15 thnags 3 năm 2005 quy địnhchi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y;
Căn cứ Nghị quyết số 199/2009/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2009 của Hội đồng nhândân tỉnh về hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở giết mở gia súc, gia cầm tập trunggiai đoạn 2010-2015;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT
,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Hỗ trợ đầu tư xâydựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung giai đoạn 2010-2015 như sau:

1. Đối tượng, phạm vi hỗ trợ:Các hộ gia đình, nhóm hộ gia đình, hợp tác xã, doanh nghiệp trong và ngoài nước(gọi tắt là các tổ chức, cá nhân) đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, giacầm tập trung trên địa bàn tỉnh.

2. Điều kiện được hưởng hỗ trợ:Dự án đầu tư phải đảm bảo đủ các điều kiện sau:

- Phù hợp với quy hoạch được cấpcó thẩm quyền phê duyệt;

- Đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh thúy theo quy định tại Điều 33 Pháp lệnh Thú y, Điều 46 Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điềucủa Pháp lệnh Thú y; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường;

- Công suất giết mổ ( số lượnggia súc, đại gia súc, gia cầm/ngày) tối thiểu của một cơ sở phải đạt 1 trong 3loại vật nuôi quy định cụ thể như sau:

+ Xây dựng tại địa bàn thành phốViệt Trì, thị xã Phú Thọ: Gia cầm 500 con/ngày; gia súc 70 con/ ngày; đại giasúc 40 con/ngày.

+ Xây dựng tại địa bàn cáchuyện: Đoan Hùng, Hạ Hòa, Phù Ninh, Lâm Thao, Cẩm Khê, Thanh Ba, Tam Nông,Thanh Thủy: Gia cầm 300 con/ngày; gia súc 70 con/ngày; đại gia súc 30 con/ngày.

+ Xây dựng tại địa bàn các huyệnThanh Sơn, Tân Sơn, Yên Lập: Gia cầm 200 con/ngày; gia súc 50 con/ngày; đại giasúc 20 con/ngày.

3. Nội dung hỗ trợ đầu tư: Dự ánđầu tư xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung được hưởng các hỗ trợđầu tư của Nhà nước và của tỉnh theo quy định của pháp luật hiện hành. Ngoài racòn được hỗ trợ cụ thể như sau:

a, Về đất đai:

- Đối với nhà đầu tư là các tổchức cá nhân (trừ Hợp tác xã giết mổ gia súc, gia cầm) được hỗ trợ 10% tiềnthuê đất trên diện tích xây dựng cơ sở.

- Đối với Hợp tác xã giết mổ giasúc, gia cầm được giao đất không thu tiền sử dụng đất trên diện tích đất xâydựng CSGMGSGC tập trung.

b, Về vốn: Được hỗ trợ 50% lãixuất vốn vay với thời gian không quá 2 năm kể từ khi được nhận khoản vay lầnđầu để đầu tư xây dựng, mua sắm thiết bị cho cơ sở; số tiền vay được hỗ trợ lãisuất không vượt quá 70% gía trị đầu tư. Mức hỗ trợ lãi xuất vốn vay tối đakhông vượt quá 500 triệu đồng/dự án.

c, Về cơ sở hạ tầng: Hỗ trợ 1lần 30% kinh phí đầu tư hạng mục xử lý môi trường, nhưng tối đa không quá 50triệu đồng/dự án.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

1. Sở Nông nghiệp và PTNN: Lậpquy hoạch cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh; chỉ đạokiểm soát chặt chẽ công tác kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệsinh thú y tại các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn. Chủ trì, phốihợp với Sở Tài chính hướng dẫn việc thực hiện hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở giếtmổ gia súc, gia cầm tập trung giai đoạn 2010-2015.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Hướngdẫn trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trungđề nghị hỗ trợ từ ngân sách; cân đối nguồn, bố trí kế hoạch vốn hỗ trợ từ ngânsách tỉnh.

3. Sở Tài chính: Thực hiện cấpphát, quản lý chặt chẽ hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầmtập trung từ nguồn vốn ngân sách tỉnh; hướng dẫn việc thanh toán, quyết toánnguồn kinh phí hỗ trợ; chủ trì phối hợp với sở Nông nghiệp và PTNN kiểm tra,giám sát việc thực hiện hỗ trợ nêu trên.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường:Hướng dẫn trình tự, thủ tục liên quan đến đất đai, cam kết bảo vệ môi trường;chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc chấp hành điều kiện vệ sinh môi trường tại cáccơ sở giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn.

5. Sở Y tế, Sở Công Thương phốihợp với Sở nông nghiệp và PTNT kiểm tra, giám sát điều kiện sản xuất, kinhdoanh, dịch vụ tại các các cơ sở giết mổ gia cầm, gia súc trên địa bàn theo quyđịnh.

6. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánhtỉnh: Chỉ đạo các ngân hàng thương mại và quỹ tín dụng nhân dân trên địa bànhướng dẫn trình tự, thủ tục vay vốn và xác nhận hỗ trợ lãi xuất vốn vay chotừng dự án cụ thể làm cơ sở hỗ trợ từ nhân sách.

7. Các sở, ngành khác: Căn cứchức năng nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp với các sở, ngành nêu trênđể thực hiện các nội dung có liên quan.

Ủy ban nhân dân các huyện thànhthị: Lập kế hoạch chi tiết cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn; tổ chứcthẩm định, phê duyệt dự án đầu tư các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trungtrên địa bàn; quản lý hoạt động các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung vàcó lộ trình sắp xếp các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ và các địa điểm tập trung theo quyđịnh.

Điều 3. Quyết định này cóhiệu lực từ ngày 01/01/2010. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, thủtrưởng các ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị; các tổ chức và cá nhâncăn cứ quyết định thực hiện.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Doãn Khánh