THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 6 tháng 6 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban Tổ chức Nhà nước Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành

 quần chúng tại quảng trường Ba Đình, Thủ đô Hà Nội ngày 02/09/2005

_________________________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Để thực hiện Nghị quyết Số 35/NQ-TW ngày 09 tháng 02 năm 2004 của Bộ Chính trị về việc tổ chức các ngày lễ lớn trong năm 2004 - 2005,

Căn cứ Quyết định số 847/QĐ-TTg ngày 05 tháng 8 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2004 - 2005,

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức Nhà nước lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành quần chúng tại quảng trường Ba Đình, Thủ đô Hà Nội ngày 02/9/2005 (sau đây gọi tắt là Ban Tổ chức).

Điều 2. Ban Tổ chức có nhiệm vụ tổ chức tốt lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành quần chúng tại quảng trường Ba Đình, Thủ đô Hà Nội ngày 02/9/2005 theo sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Nhà nước kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2004 - 2005.

Điều 3. Ban Tổ chức gồm các đồng chí sau đây:

1. Ông Phạm Quang Nghị, Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin, Phó Trưởng Ban thư­ờng trực Ban Chỉ đạo Nhà nước - Trưởng ban.

2. Ông Nguyễn Hồng Vinh, Phó trưởng ban Th­ường trực Ban Tư­ tư­ởng Văn hóa Trung ư­ơng - Phó Trưởng ban Thư­ờng trực

3. Bà Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội – Phó Trưởng ban.

4. Ông Nguyễn Văn Rinh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - Phó Trưởng ban.

5. Ông Lê Tiến Thọ, Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin - thành viên.

6. Ông Nguyễn Khánh Toàn, Thứ trưởng Bộ Công an - thành viên.

7. Ông Nguyễn Phú Bình, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao - thành viên.

8. Ông Phan Quang Trung, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư­ - thành viên.

9. Bà Huỳnh Thị Nhân, Thứ trưởng Bộ Tài chính - thành viên.

10. Ông Bế Trường Thành, Phó Chủ nhiệm ủy ban Dân tộc - thành viên.

11. Ông Trần Quốc Toàn, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ - thành viên.

12. Ông Lê Truyền, Ủy viên Ban Thư­ờng trực Đoàn Chủ tịch ủy ban Trung ­ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - thành viên.

13. Ông Đỗ Đức Ngọ, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - thành viên.

14. Ông Trịnh Đình Thắng, Ủy viên Thường vụ Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam - thành viên.

15. Ông Dư­ơng Quốc Hưng, Ủy viên Ban Th­ờng vụ, Trưởng Ban Tư­ tư­ởng Văn hóa Trung ­ơng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh - thành viên.

16. Ông Vũ Văn Hiến, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam - thành viên.

17. Ông Vũ Văn Hiền, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam - thành viên.

18. Ông Đào Hữu Nghĩa, Trưởng Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh - thành viên.

Điều 4. Ban Tổ chức Nhà nước lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành quần chúng tại quảng trường Ba Đình, Thủ đô Hà Nội ngày 02/9/2005 sẽ tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, Trưởng Ban Tổ chức Nhà nước lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành quần chúng tại quảng trường Ba Đình, Thủ đô Hà Nội ngày 02/9/2005, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Thủ trưởng các tổ chức, cá nhân có liên quan và các thành viên trong Ban Tổ chức chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

Phạm Gia Khiêm