BỘ CÔNG NGHIỆP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2001

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Về việc ban hành Định mức dự toán

chuyên ngành xây dựng cơ bản mỏ than hầm lò

 _________________

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01/11/1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổchức bộ máy Bộ Công nghiệp;

Căn cứ "Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng" ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 và sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 của Chính phủ;

Sau khi thống nhất với Bộ Xây dựng về việc thỏa thuận ban hành Định mức dự toán xây dựng cơ bản hầm lò (Văn bản số 1254/BXD-VKT ngày 19 tháng 7 năm 2001 của Bộ Xây dựng);

Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Đầu tư.

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1 - Ban hành kèm theo Quyết địnhnày tập "Định mức dự toán chuyên ngành xây dựng cơ bản mỏ than hầmlò".

Điều 2 - Tập Định mức này là căn cứ đểxây dựng đơn giá làm cơ sở lập dự toán xây lắp các công trình xây dựng mỏ thanhầm lò.

Điều 3- Định mức dự toán chuyênngành xây dựng cơ bản mỏ than hầm lò được áp dụng thống nhất từ ngày 01 tháng01 năm 2001 và thay thế cho tập Định mức dự toán xây dựng cơ bản hầm lò đã đượcban hành tại Quyết định số 309/NL-XDCB ngày 11/7/1995 của Bộ Năng lượng (nay làBộ Công nghiệp). Tổng Công ty Than Việt Nam tổ chức theo dõi, kiểm tra chặt chẽviệc áp dụng định mức này. Trong quá trình thực hiện nếu có điểm nào chưa phùhợp thì phản ảnh kịp thời cho Bộ Công nghiệp và Bộ Xây dựng cùng xem xét điềuchỉnh.

Điều 4 - Các ông Chánh Văn phòng Bộ,Vụ trưởng các Vụ chức năng của Bộ, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Than Việt Nam vàcác đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

Hoàng Trung Hải