UBND TỈNH HÀ TĨNH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý và phối hợp hoạt động của
Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo ban hành tại
Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND ngày 20/5/2009 của UBND tỉnh

__________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và ƯBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định sô 162/2007/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo,tỉnh Hà Tĩnh;

Thực hiện Văn bản sô 2600/BCA-C11 ngày 03/11/2009 của Bộ Công an và việc đăng ký,quản lý xe hoạt động ở Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh;

Theo đề nghị của Trưởng ban Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo tại Văn bản số 729/BQL-QLDN ngày 11/11/2009; ý kiến của Sở Kế hoạch Đầu tư tại Văn bản số 879/SKK-TH ngày 23/11/2009, của Sở Tư pháp tại Văn bản số 1110/STP-VB ngay 25/11/2009,của Công an tỉnh tại Văn bản số 323/CAT (PC15) ngày 27/11/2009, của Cục Hải quan tại Văn bản số 1476/HQHT-NV ngày 26/11/2009, của Cục thuế Hà Tĩnh tại Văn bản sô 1450/CT-THNVDT ngày 24/11/2009, của Sở Tài chính tại Văn bản số 2604/STC-TCDN ngày 18/12/2009 va của Sở Công thương tại Văn bản số 1058/STC-QLTM ngày 23/12/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Thay thế Điều 8, Quy chế quản lý và phối hợp hoạt động của Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo Ban hành kèm theo Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND ngày 20/5/2009 của UBND tỉnh như sau:

“Điều 8. Quy định về mua, quản lý và sử dụng xe ô tô theo quy định tại Quyết định số 162/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

1.Các doanh nghiệp có cơ sở hoạt động sản xuất kinh doanh tại Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo đã đi vào hoạt động có nhu cầu mua, đăng ký sử dụng xe ô tô dưới 24 chỗ ngồi theo chính sách miễn thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng được thực hiện theo các quy định như sau:

- Được mua và đăng ký sử dụng 01 xe (một xe) ô tô: các dự án đầu tư có mức vốn đã đầu tư thực tế tại Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo từ 02 tỷ (hai tỷ) đồng đến dưới 10 tỷ (mười tỷ) đồng Việt Nam (VND); các doanh nghiệp hoạt động thương mại có tài sản cố định tối thiểu 01 tỷ (một tỷ) VND và có thời hạn hoạt động tối thiểu 03 tháng (ba tháng) với doanh số bình quân là 500.000.000 đồng/tháng (năm trăm triệu đồng/tháng) trở lên.

- Được mua và đăng ký sử dụng 02 xe (hai xe) ô tô: các dự án đầu tư có mức vốn đã đầu tư thực tế tại Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo từ 10 tỷ (mười tỷ) VND đến dưới 30 tỷ (ba mươi tỷ) VND; các doanh nghiệp hoạt động thương mại có tài sản cố định tối thiểu 03 tỷ (ba tỷ) VND và có thời gian hoạt động tối thiểu 06 tháng (sáu tháng) với doanh số bình quân từ 800.000.000 đồng/tháng (tám trăm triệu đồng/tháng) trở lên.

- Được mua và đăng ký sử dụng 03 xe (ba xe) ô tô: các dự án đầu tư có mức vốn đã đầu tư thực tế tại Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo từ 30 tỷ (ba mươi tỷ) VND trở lên.

Doanh nghiệp kinh doanh vận tải: số lượng được phép mua và đăng ký theo dự án đầu tư được chấp thuận.

2.Xe được đăng ký, cấp biển kiểm soát riêng của Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo:
có ký hiệu đăng ký hai chữ viết tắt là CT, nền biểu màu vàng, chữ và số màu đỏ. Việc đăng ký,cấp biển số và quản lý, lưu hành xe thực hiện theo quy định tại Thông tư số 06/2009/TT-BCA-Cl l ngày 11/3/2009 của Bộ Công an và Văn bản số 2600/BCA-C11 ngày 03/11/2009 của Bộ Công an.

3.Trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước:

- Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo: Kiểm tra và xác nhận để các doanh nghiệp được mua xe ô tô miễn thuế theo quy định tại Khoản 1 Điều này. Định kỳ 06 tháng phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chi cục Thuế huyện Hương Sơn kiểm tra tình hình triển khai các dự án và tình hình hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh tại Khu kinh tế; trường hợp Doanh nghiệp không triển khai thực hiện dự án hoặc không hoạt động kinh doanh phải kịp thời thông báo (bằng văn bản) cho Công an tỉnh biết để tạm dừng việc cấp giấy phép lưu hành ra ngoài Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, đồng thời thực hiện việc thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật và thông báo cho các cơ quan liên quan biết việc thu hồi các Giấy chứng nhận nêu trên.

- Công an tỉnh: chủ trì và phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn chi tiết và tổ chức thực hiện việc đăng ký, cấp biển số và quản lý, lưu hành xe ô tô dưới 24 chỗ ngồi đăng ký biển kiểm soát riêng của Khu kinh tế theo các quy định nêu trên và theo quy định của pháp luật;
đồng thời tổ chức kiểm tra, kiểm soát và xử lý những vi phạm theo đúng quy định hiện hành.

- Cục Hải quan Hà Tĩnh phối hợp với Công an tỉnh và các ngành chức năng liên quan kiểm soát chặt chẽ phương tiện cơ giới giao thông đường bộ ra vào khu kinh tế; tạo điều kiện thuận lợi để các đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi được mua, đăng ký, cấp giấy phép lưu hành ra vào Khu kinh tế; kịp thời phát hiện, kiên quyết xử lý những hành vi lợi dụng chính sách ưu đãi của Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo để trục lợi.

4.Khi chuyển quyền sở hữu xe ô tô miễn thuế theo quy định tại Điều này, nếu đối tượng nhận chuyển quyền không thuộc quy định tại Khoản 1 nêu trên hoặc xe thuộc đối tượng mua ưu đãi của doanh nghiệp thì bị thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy phép kinh doanh của cơ quan có thẩm quyền thì phải thực hiện nộp các loại thuế theo quy định của pháp luật”.

Điều 2.Quyết định này thay thế Điều 8 Quy chế quản lý và phối hợp hoạt động của Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo ban hành kèm theo Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND ngày 20/5/2009 của UBND tỉnh và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo; Giám đốc Công an tỉnh; Cục trưởng Cục Hải quai I Hà Tĩnh; Cục trưỏng Cục Thuế Hà Tĩnh; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành liên qu an; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trong Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Lê Văn Chất