THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 472/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

PHÊDUYỆT ĐỀ ÁN “ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH CHO CÁC TRƯỜNGTRUNG HỌC PHỔ THÔNG, TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP VÀ TRUNG CẤP NGHỀ GIAI ĐOẠN 2010 -2016”

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Luật Quốc phòng ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Luật An ninh quốc gia ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy địnhchi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
Căn cứ Nghị định số 116/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về giáodục quốc phòng - an ninh;
Xét đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án“Đào tạo giáo viên giáo dục quốc phòng - an ninh cho các trường trung học phổ thông,trung cấp chuyên nghiệp và trung cấp nghề giai đoạn 2010 - 2016” với các nộidung chính như sau:

I. MỤC TIÊU

- Xây dựng chương trình, mở mãngành và tổ chức đào tạo giáo viên trình độ đại học ngành giáo dục quốc phòng -an ninh cho các trường trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp và trungcấp nghề. Đến năm 2016 có đủ số lượng giáo viên giáo dục quốc phòng - an ninhgiảng dạy ở các trường trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp và trungcấp nghề.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ quảnlý về công tác giáo dục quốc phòng - an ninh trong các trường trung học phổthông, trung cấp chuyên nghiệp và trung cấp nghề và cơ quan quản lý giáo dụccác cấp.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Xây dựng chương trình, mở mãngành đào tạo giáo viên trình độ đại học ngành giáo dục quốc phòng - an ninhtheo hướng như sau:

- Tên ngành đào tạo: giáo dụcquốc phòng - an ninh.

- Loại hình đào tạo: chính quy.

- Thời gian đào tạo, đối tượngtuyển sinh: triển khai các hình thức đào tạo theo thời gian và đối tượng:

Đào tạo chính quy, tập trungthời gian 4 năm với đối tượng tuyển sinh là những người có bằng tốt nghiệptrung học phổ thông hoặc tương đương theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Đào tạo văn bằng 2, thời gian 2năm tập trung với đối tượng tuyển sinh là những người đã có bằng tốt nghiệp đạihọc các ngành khác;

Đào tạo văn bằng 2, thời gian 18tháng tập trung với đối tượng tuyển sinh là giáo viên hiện đang giảng dạy tạitrường trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp và trung cấp nghề, đã tốtnghiệp đại học các chuyên ngành khác và có chứng chỉ đào tạo giáo dục quốcphòng - an ninh do các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng có thẩm quyền cấp; thời gianđào tạo không dưới 6 tháng theo chương trình quy định.

- Văn bằng tốt nghiệp: cử nhângiáo dục quốc phòng - an ninh.

- Tổ chức xây dựng chương trìnhđào tạo khung và chi tiết, mở mã ngành đào tạo giáo viên giáo dục quốc phòng -an ninh trình độ đại học để triển khai tuyển sinh đào tạo từ năm học 2010 -2011 theo đúng quy trình quy định, bảo đảm khối lượng kiến thức hợp lý, cân đốivề giáo dục quốc phòng - an ninh và kiến thức nghiệp vụ sư phạm.

2. Tuyển sinh và tổ chức đào tạogiáo viên giáo dục quốc phòng - an ninh cho các trường trung học phổ thông,trung cấp chuyên nghiệp và trung cấp nghề.

a) Các cơ sở giáo dục được mở mãngành và tổ chức đào tạo gồm:

- Trường Đại học Sư phạm Hà Nội;

- Trường Đại học Sư phạm Hà Nội2;

- Trường Đại học Sư phạm thànhphố Hồ Chí Minh;

- Trường Đại học Vinh;

- Học viện Chính trị;

- Trường Sỹ quan Chính trị;

- Trường Sỹ quan Lục quân I;

- Trường Sỹ quan Lục quân II;

b) Tuyển sinh đào tạo

Xây dựng kế hoạch và giao chỉtiêu tuyển sinh đào tạo hàng năm cho các cơ sở đào tạo nêu trên, tùy theo điềukiện bảo đảm chất lượng của từng trường kể từ năm học 2010 - 2011, bảo đảm mụctiêu đến năm 2016 đào tạo được khoảng 9.760 người tốt nghiệp, cung cấp giáoviên các trường trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp và trung cấp nghề.

Việc tuyển sinh hàng năm vàphương thức phối hợp tổ chức đào tạo giữa các cơ sở được giao nhiệm vụ thựchiện theo sự hướng dẫn thống nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

c) Chính sách đối với sinh viên

Trong khóa học, sinh viên có thểđược học tập ở các cơ sở khác nhau gắn với chương trình phối hợp, liên kết đàotạo giữa các trường. Thời gian học tập tại cơ sở nào thì sinh viên được hưởngcác chế độ, chính sách đãi ngộ phù hợp theo chế độ, chính sách đãi ngộ đối vớisinh viên của cơ sở đó: thời gian đào tạo tại các trường sư phạm, sinh viênđược hưởng các chế độ, chính sách theo quy định hiện hành đối với sinh viênngành sư phạm và thời gian đào tạo tại các trường thuộc Bộ Quốc phòng, sinhviên, được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định hiện hành đối với sinhviên, học viên trong quân đội.

Sinh viên tốt nghiệp được xétphong quân hàm sỹ quan dự bị. Nếu có đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật Sỹquan Quân đội nhân dân Việt Nam và quy định của Chính phủ về sỹ quan dự bị Quânđội nhân dân Việt Nam; được ưu tiên tuyển dụng làm giáo viên các trường trunghọc phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp và trung cấp nghề.

3. Kinh phí thực hiện Đề án

- Dự tính tổng kinh phí thựchiện đề án khoảng 690.960.000.000 đồng (sáu trăm chín mươi tỷ, chín trăm sáumươi triệu đồng) được tính trong ngân sách chi giáo dục - đào tạo và phân bổhàng năm cho cơ sở được giao đào tạo theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Sau năm 2016, căn cứ vào nhu cầuthực tiễn, sẽ tiếp tục đưa việc đào tạo giáo viên giáo dục quốc phòng - an ninhtrình độ đại học thành nhiệm vụ thường xuyên hàng năm, đáp ứng nhu cầu đào tạobổ sung và bồi dưỡng giáo viên giáo dục quốc phòng - an ninh cho các trườngtrung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp và trung cấp nghề trong cả nước.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo

a) Chủ trì, phối hợp với các Bộ,cơ quan liên quan cụ thể hóa nội dung của đề án để chỉ đạo, hướng dẫn việctriển khai thực hiện, bảo đảm kế hoạch hàng năm. Chỉ đạo và tổ chức xây dựngchương trình và mở mã ngành đào tạo giáo dục quốc phòng - an ninh theo quyđịnh, bảo đảm tiến độ đề ra;

b) Chủ trì, phối hợp với Bộ Quốcphòng xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giáo viên giáo dục quốc phòng - anninh hàng năm và cả giai đoạn đến năm 2016 để phân bổ chỉ tiêu cho các cơ sởđào tạo; phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng kế hoạch phân bổ kinh phí đào tạohàng năm cho các trường theo quy định;

c) Phối hợp với Bộ Quốc phòng,Bộ Công an tổ chức công tác kiểm tra thường xuyên, định kỳ về việc triển khaithực hiện đề án tại các cơ sở đào tạo phối hợp với Bộ Nội vụ hướng dẫn việctuyển dụng sinh viên tốt nghiệp làm giáo viên giáo dục quốc phòng - an ninh cáctrường trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp và trung cấp nghề nhằm bảođảm số lượng giáo viên theo mục tiêu đã đề ra đến năm 2016;

d) Tổ chức theo dõi, đánh giákết quả triển khai thực hiện Đề án thường xuyên; có sơ kết hàng năm và định kỳbáo cáo kết quả thực hiện lên Thủ tướng Chính phủ.

2. Bộ Quốc phòng

Chỉ đạo các cơ quan chức năngphối hợp chặt chẽ với Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng chương trình, giáo trìnhđào tạo; có trách nhiệm chỉ đạo các cơ sở trực thuộc chuẩn bị tốt cơ sở vậtchất, đội ngũ giảng viên và triển khai công tác đào tạo theo đúng kế hoạch,tiến độ, đảm bảo chất lượng.

3. Bộ Công an

Chỉ đạo các cơ quan chức năngphối hợp chặt chẽ với Bộ Giáo dục và Đào tạo trong việc xây dựng chương trình,giáo trình đào tạo và tham gia vào các hoạt động đào tạo theo chức năng đượcgiao.

4. Bộ Tài chính

Chủ trì, phối hợp với Bộ Giáodục và Đào tạo, Bộ Quốc phòng trong công tác lập kế hoạch, định mức và phân bổkinh phí thực hiện Đề án hàng năm theo quy định hiện hành.

5. Bộ Nội vụ

Chủ trì, phối hợp với Bộ Giáodục và Đào tạo hướng dẫn các địa phương, cơ sở đào tạo trong việc tuyển dụnggiáo viên sau các khóa đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu về số lượng, bảo đảm chếđộ, chính sách phù hợp.

6. Bộ Lao động - Thương binh vàXã hội

Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đàotạo trong việc xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm và cả giai đoạngiáo viên giáo dục quốc phòng - an ninh các trường trung cấp nghề.

7. Ủy ban nhân dân các tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục trựcthuộc làm tốt công tác rà soát, xây dựng kế hoạch đào tạo, tuyển dụng đội ngũgiáo viên giáo dục quốc phòng - an ninh ở các trường trung học phổ thông, trungcấp chuyên nghiệp và trung cấp nghề theo đúng quy định; phối hợp với các Bộ, cơquan liên quan để triển khai công tác cử tuyển đào tạo theo hướng dẫn chung củaBộ Giáo dục và Đào tạo.

8. Các cơ sở được giao nhiệm vụđào tạo có trách nhiệm chuẩn bị đủ các điều kiện về đội ngũ, cơ sở vật chấtphục vụ công tác đào tạo theo kế hoạch được giao; tổ chức tuyển sinh, đào tạovà cấp bằng theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 3. Quyết định này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơquan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dântỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy Ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KGVX (5b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Thiện Nhân