THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------
Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT NỘI DUNG VĂN KIỆN CHƯƠNG TRÌNH
VÀ KHUNG CHÍNH SÁCH CHƯƠNG TRÌNH “HỖ TRỢ QUẢN LÝ KINH TẾ
VÀ NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH - LẦN THỨ HAI”, VAY VỐN WB
-----------------------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;
Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại văn bản số 21/TTr-NHNN ngày 20 tháng 3 năm 2014,

>> Xem thêm:  Cận cảnh thủ tục mẹ khai sinh cho con khi chưa có giấy kết hôn ? Có ghi tên cha đứa bé vào không ?

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt nội dung Văn kiện Chương trình và Khung chính sách Chương trình “Hỗ trợ Quản lý Kinh tế và Nâng cao Khả năng Cạnh tranh - lần thứ hai” (EMCC2), vay vốn Hiệp hội Phát triển Quốc tế thuộc Nhóm Ngân hàng Thế giới (WB).
Điều 2. Về cơ chế giải ngân: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam làm chủ tài khoản ngoại tệ để tiếp nhận vốn vay WB và các khoản đồng tài trợ cho Chương trình EMCC2, được mua lại số ngoại tệ này và chuyển số tiền VNĐ tương ứng vào tài khoản của Ngân sách nhà nước theo đề nghị của Bộ Tài chính.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tổng Thanh tra Chính phủ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Ngoại giao,
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Thanh tra Chính phủ;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg CP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, PL;
- Lưu: VT, QHQT(3). HN. 38
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Văn Ninh

>> Xem thêm:  Làm giấy khai sinh cho con khi chưa tiến hành đăng ký kết hôn ? Hồ sơ đăng ký khai sinh cần giấy tờ gì ?