THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 474/TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 1995

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ sung thành viên hội đồng giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng Nhà nước

về Khoa học và Công nghệ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Pháp lệnh quy định giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng Nhà nước ngày 04 tháng 6 năm 1985;

Căn cứ Nghị định số 251/CP ngày 12 tháng 6 năm 1981 của Hội đồng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định 415/TTg ngày 15 tháng 7 năm 1995 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng Nhà nước về Khoa học và Công nghệ;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường tại tờ trình số 1822/KHTC ngày 08 tháng 8 năm 1995;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bổ sung các thành viên sau đây vào Hội đồng giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng Nhà nước về Khoa học và Công nghệ:

1. Giáo sư Nguyễn Trọng Nhân, Bộ trưởng Bộ Y tế, uỷ viên.

2. Giáo sư Hoàng Thuỷ Nguyên, nguyên Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng khoa học Bộ Y tế, uỷ viên.

Điều 2:

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký đến khi kết thúc đợt trao giải thưởng nhân dịp 50 năm ngày thành lập nước.

Điều 3:

Chủ tịch Hội đồng giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng Nhà nước về Khoa học và Công nghệ, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các thành viên trong Hội đồng giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng Nhà nước về Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

Nguyễn Khánh