THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 477-TTg

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 1996

QUYẾT ĐỊNH

Về việc nâng cấp trường trung học Sư phạm nhà trẻ - mẫu giáo Trung Ương II thành trường cao đẳng Sư phạm nhà trẻ - mẫu giáo Trung Ương II

__________________________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2 tháng 3 năm 1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 90/CP ngày 24 tháng 11 năm 1993 của Chính phủ quy định cơ cấu khung của hệ thống giáo dục quốc dân, hệ thống văn bằng, chứng chỉ về giáo dục và đào tạo của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại công văn số 879/KHTC ngày 14 tháng 2 năm 1996,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.- Nâng cấp Trường Trung học sư phạm nhà trẻ - mẫu giáo Trung ương II thành Trường Cao đẳng sư phạm nhà trẻ - mẫu giáo Trung ương II.

Điều 2.- Trường Cao đẳng sư phạm nhà trẻ - mẫu giáo Trung ương II có nhiệm vụ đào tạo và bồi dưỡng cán bộ trình độ cao đẳng, nghiên cứu khoa học phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế xã hội.

Điều 3.- Trường Cao đẳng sư phạm nhà trẻ - mẫu giáo Trung ương II, trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, được hưởng các chính sách, chế độ do Nhà nước ban hành cho hệ thống các trường Đại học và Cao đẳng.

Điều 4.- Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 5.- Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nguyễn Khánh

(Đã ký)