ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH HƯNG YÊN

Về việc cho phép thành lập hội người mù thị xã Hưng Yên

________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30/7/2003 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội;

Căn cứ Thông tư số 01/2004/TT-BNV ngày 15/01/2004 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30/7/2003 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại tờ trình số 109/TT-SNV ngày 13/6/2005.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Cho phép thành lập Hội người mù thị xã Hưng Yên.

Hội người mù thị xã Hưng Yên hoạt động trong phạm vị thị xã Hưng Yên, Hội chịu sự quản lý nhà nước của Sở Lao động Thương binh và Xã hội và chịu sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của Hội người mù tỉnh Hưng Yên. Hội có nhiệm vụ thực hiện các quy định của pháp luật và Điều lệ Hội Người mù Việt nam, Hội có tư cách pháp nhân, có con dấu, được mở tài khoản theo quy định của pháp luật.

Điều 2.Giao UBND thị xã Hưng Yên chủ trì, phối hợp với Hội người mù tỉnh và các thành viên ban vận động thành lập Hội người mù thị xã Hưng Yên tổ chức chỉ đạo Đại hội đại biểu người mù của thị xã để bầu Ban chấp hành Thị hội nhiệm kỳ lần thứ nhất. Về biên chế, tài chính thực hiện theo Quyết định số 21/2003/QĐ-TTg ngày 29/01/2003 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 123/2003/TT-BTC ngày 16/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước cho các tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp đối với những hoạt động gắn với nhiệm vụ của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. Các ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Nội vụ; Lao động TB&XH, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Kho bạc nhà nước tỉnh, Chủ tịch Hội người mù tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Chủ tịch UBND thị xã Hưng Yên, Chủ tịch Hội người mù thị xã Hưng Yên căn cứ quyết định thi hành.

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Đình Phách