THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 48/2007/QĐ-TTG NGÀY 10 THÁNG 04 NĂM 2007 

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT HIỆP ĐỊNH

GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦNGHĨA VIỆT NAM

VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HOÀ MÔ-DĂM-BÍCH

VỀ KHUYẾN KHÍCH VÀ BẢO HỘ ĐẦU TƯ LẪN NHAU

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng12 năm 2001;

Căn cứ Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tếngày 14 tháng 6 năm 2005;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾTĐỊNH

Điều1. Phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hoàxã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà Mô-dăm-bích về khuyếnkhích và bảo hộ đầu tư lẫn nhau ký tại Hà Nội ngày 16 tháng 01 năm 2007.

Điều 2. Bộ Ngoại giao làm thủ tục đối ngoạivề việc phê duyệt và thông báo cho các cơ quan nước ta ngày bắt đầu có hiệu lựccủa Hiệp định nói trên./.

 KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

Phạm Gia Khiêm