UBND TỈNH HÀ TĨNH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định quản lý hoạt động của các cơ quan đại diện,
phóng viên thường trú các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

___________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND và ƯBND năm 2004;

Căn cứ Luật Báo chí ngày 28/12/1989; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12/6/1999;

Căn cứ Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26/4/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí;

Căn cứ Thông tư số 13/2008/TT-BTTTT ngày 31/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn việc thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 394/TTr-TTTT ngày 25/12/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định quản lý hoạt động của các cơ quan đại diện, phóng viên thường trú các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu quả sau 10 ngày kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Hội Nhà báo Hà Tĩnh, cơ quan đại diện, phóng viên thường trú các cơ quan báo chí Trung ương và tỉnh bạn tại tỉnh Hà Tĩnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Thiện

QUY ĐỊNH

Quản lý hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú

các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

(Ban hành kèm theo Quyết định số48/2009/QĐ-UBND

ngày 29/12/2009 của UBND tỉnh Hà Tĩnh)

_________________

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Quy định này quy định cụ thể việc quản lý hoạt động của các cơ quan đại diện, cơ quan thường trú (sau đây gọi chung là cơ quan đại diện), phóng viên thường trú các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Điều 2. Nguyên tắc quản lý

1.UBND tỉnh Hà Tĩnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã,thành phố tạo điều kiện cho các cơ quan báo chí của của Bộ, ngành Trung ương, của các tỉnh bạn đặt cơ quan đại diện hoặc cử phóng viên thường trú tại Hà Tĩnh theo đúng quy định của Pháp luật và Quy định này.

2.cơ quan đại diện hoặc phóng viên thường trú của các cơ quan báo chí hoạt động trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh phải chấp hành nghiêm túc quy định của pháp luật, tích cực phản ánh, tuyên truyền các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Điều kiện thành lập cơ quan đại diện hoặc cử phóng viên thường trú

1. Thành lập cơ quan đại diện:

Cơ quan báo chí muốn thành lập cơ quan đại diện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh phải bảo đảm các điều kiện sau:

a)Có trụ sở làm việc ổn định từ ba (03) năm trở lên.

b)Có phương tiện nghiệp vụ, kỹ thuật, tài chính bảo đảm cho hoạt động của cơ quan đại diện.

c)Có Quyết định thành lập; Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan đại diện; Trưởng cơ quan đại diện là người trong biên chế chính thức của cơ quan báo chí và đã được cấp Thẻ nhà báo. 

2.Cử phóng viên thường trú:

a)Có Quyết định của Tổng biên tập (hoặc Giám đốc) cơ quan báo chí cử phóng viên thường trú tại Hà Tĩnh;

b)Phóng viên thường trú (thuộc cơ quan đại diện hoặc hoạt động độc lập) phải là người trong biên chế chính thức của cơ quan báo chí hoặc được cơ quan báo chí ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn theo quy định của Bộ Luật lao động và đã được cấp Thẻ nhà báo;
có đủ phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn; không bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên trong thời hạn 01 năm tính đến khi được cử làm phóng viên thường trú.

Điều 4. Quy trình, thủ tục thành lập cơ quan đại diện hoặc cử phóng viên thường trú

1.Thành lập cơ quan đại diện:

a)Cơ quan báo chí muốn thành lập cơ quan đại diện tại tỉnh Hà Tĩnh phải gửi hồ sơ xin chấp thuận đến Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Tĩnh, hồ sơ phải thể hiện đầy đủ các yêu cầu đã nêu tại các Khoản 1, 2 của Điều 3 Quyết định này, bao gồm:

-Văn bản đề nghị cho phép đặt cơ quan đại diện có ý kiến chấp thuận của cơ quan chủ quản báo chí.

-Giấy phép hoạt động báo chí (Bản sao có chứng thực).

-Chứng nhận về trụ sở làm việc, trang thiết bị phục vụ kỹ thuật của cơ quan đại diện.

-Quyết định thành lập; Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan đại diện.

-Sơ yếu lý lịch của Trưởng cơ quan đại diện kèm bản sao có chứng thực Thẻ Nhà báo.

-Danh sách nhân sự của cơ quan đại diện.

b)Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, hiệp y với các cơ quan chức năng liên quan và có văn bản trả lời kết quả cho cơ quan báo chí; nếu không đồng ý thì phải có văn bản trả lời (nêu rõ lý do).

2.Cử phóng viên thường trú:

a)Cơ quan báo chí có nhu cầu cử phóng viên thường trú tại Hà Tĩnh phải gửi hồ sơ cử phóng viên Thường trú đến Sở Thông tin và Truyền thông, hổ sơ gồm:

-Văn bản thông báo cử phóng viên thường trú tại tỉnh Hà Tĩnh của cơ quan báo chí.

-Quyết định cử phóng viên thường trú tại tỉnh Hà Tĩnh.

-Sơ yếu lý lịch kèm bản sao Thẻ Nhà báo (có chứng thực) của phóng viên thường trú.

b)Trong thời hạn 10 ngày làm việc, Sở Thông tin và Truyền thông có văn bản chấp thuận gửi cơ quan báo chí, nếu không đổng ý phải có văn bản trả lời (nêu rõ lý do).

Điều 5. Hoạt động, chấm dứt, tạm ngừng, thay đổi cơ quan đại diện, phóng viên
thường trú

1.Cơ quan đại diện, phóng viên thường trú chỉ được phép khai trương hoạt động sau khi có văn bản đồng ý của Sở Thông tin và Truyền thông.

2.Khi cơ quan báo chí chấm dứt hoặc tạm ngừng hoạt động, thay đổi trụ sở, thay đổi Trưởng cơ quan đại diện hoặc phóng viên thường trú thì trong thời hạn 15 ngày phải có văn bản
thông báo cho sở Thông tin và Truyền thông.

3.Khi xét thấy cơ quan đại diện, Trưởng cơ quan đại diện hoặc phóng viên thường trú không đủ điều kiện hoạt động, (hoặc có vi phạm hành chính, vi phạm pháp luật), Sở Thông tin và Truyền thông có văn bản gửi các cơ quan chức năng liên quan và Tổng biên tập (hoặc Giám đốc) cơ quan báo chí để đề nghị xem xét, thay đổi.

Điều 6. Quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan đại diện hoặc phóng viên thường trú

1. Quyền hạn

a)Hoạt động nghiệp vụ báo chí theo quy định của Luật Báo chí và các văn bản luật liênquan khác.

b)Được cung cấp thông tin, đăng phát thông tin và tham gia xử lý thông tin theo quy định hiện hành.

c)Được ưu tiên khai thác thông tin trong các trường hợp: thiên tai, hỏa hoạn hay các sự việc, sự kiện, vấn đề được dư luận xã hội quan tâm trong phạm vi tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí.

d)Được tham dự các kỳ họp, các hội nghị để hoạt động nghiệp vụ báo chí theo chủ trương của Tổng biên tập (hoặc Giám đốc) sau khi có ý kiến thống nhất của Sở Thông tin và Truyền thông và các sở, ban, ngành liên quan.

2. Trách nhiệm:

a)Tìm hiểu và phản ánh tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh Hà Tĩnh theo tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí.

b)Chấp hành các định hướng tuyên truyền, các quy định về hoạt động báo chí của tỉnh Hà Tĩnh trên cơ sở quy định của pháp luật.

c)Đưa tin trung thực, khách quan, chính xác, kịp thời và có ý thức xây dựng đối với các sự kiện Chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và các mặt đời sống khác của tỉnh.

d)Phát hiện và đề xuất, kiến nghị các giải pháp liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Tĩnh.

e)Thông báo cho Sở Thông tin và Truyền thông biết hoạt động báo chí (hội thi, hội điện, từ thiện nhân đạo...) được tổ chức trên địa bàn Hà Tĩnh theo chỉ đạo của cơ quan báo chí.

g)Tham gia giao ban báo chí định kỳ hàng tháng do Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì.

h)Thực hiện chế độ báo cáo theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về báo chí.

Điều 7. Quản lý hoạt động của cơ quan đại diện và phóng viên thường trú cơ quan báo chí

1. Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về báo chí đối với các cơ quan đại diện và phóng viên thường trú, bao gồm:

a)Tiếp nhận hồ sơ và quyết định tiếp nhận việc đặt cơ quan đại diện hoặc cử phóng viên thường trú của cơ quan báo chí.

b)Tham mưu cho UBND tỉnh quy hoạch phát triển và ban hành các quy chế, cơ chế quản lý các cơ quan đại diện hoặc cử phóng viên thường trú của các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

c)Tham mưu cho UBND tỉnh khen thưởng đột xuất hoặc định kỳ các cơ quan đại diện hoặc phóng viên thường trú có thành tích trong hoạt động tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

d)Thực hiện chế độ thanh tra, kiểm tra, xử phạt và xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo trong hoạt động báo chí theo quy định của Pháp luật hiện hành.

e)Định kỳ hàng tháng, 6 tháng và cả năm đánh giá, nhận xét kết quả thực hiện Luật Báo chí của các cơ quan đại diện và phóng viên thường trú các báo Trung ương và tỉnh bạn trên địa bàn- phối hợp với các cơ quan chủ quản báo chí, Tổng biên tập (hoặc Giám đốc) các cơ quan báo chí trong quản lý đội-ngũ cán bộ, phóng viên và nâng cao hiệu quả thông tin tuyên truyên liên quan đến tỉnh Hà Tĩnh.

2.Hội nhà báo Hà Tĩnh có trách nhiệm:

a)Tập hợp các Hội viên Hội nhà báo đang làm việc ở cơ quan đại diện hoặc phóng viên thường trú các cơ quan báo chí, tổ chức thành các Chi hội Nhà báo và hướng dẫn sinh hoạt theo tôn chỉ, mục đích của Hội Nhà báo Việt Nam.

b)Bổi dưỡng nghiệp vụ báo chí và bảo vệ quyền lợi hội viên là phóng viên các cơ quan đại diện hoặc phóng viên thường trú.

3.Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan đại diện, phóng viên thường trú các cơ quan báo chí hoạt động trong khuôn khổ quy định của Pháp luật, đồng thời phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo quản lý hoạt động của phóng viên các cơ quan đại diện, phóng viên thường trú theo quy định.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 8. Khen thưởng và xử lý vi phạm

1.Khen thưởng: Cơ quan đại diện, phóng viên thường trú các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có nhiều thành tích trong thực hiện Luật Báo chí, thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, góp phần tích cực và có hiệu quả trong việc thông tin, tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của tỉnh được xem xét khen thưởng theo quy định hiện hành.

2.Xử lý vi phạm: Cơ quan đại diện, phóng viên thường trú các cơ quan báo chí trên địa bàn Hà Tĩnh vi phạm các quy định của Luật Báo chí và các quy định hiện hành gây hậu quả xấu,ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của tỉnh thì tùy theo tính chất,mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của Pháp luật.

Điều 9. Tổ chức thực hiện

1.Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Hội Nhà báo Hà Tĩnh và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện quy định này, định kỳ 6 tháng và hàng năm báo cáo UBND tỉnh.

2.Cơ quan đại diện, phóng viên thường trú của các cơ quan báo chí có trách nhiệm báo cáo nội dung quy định này cho Tổng biên tập (hoặc Giám đốc) cơ quan báo chí lập kế hoạch và tổ chức thực hiện quy định trong phạm vi trách nhiệm được cơ quan báo chí phân công.

3.Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các Cơ quan đại diện, phóng viên thường trú của các cơ quan báo chí có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản về sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Thiện