ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 9 tháng 3 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH HƯNG YÊN

Về việc chuyển giao Trạm y tế các xã, phường, thị trấn từ Sở Y tế về Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã quản lý

________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ nghị định số 172/2004/NĐ-CP ngày 29/9/2004 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, thị xã thuộc tỉnh;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 11/2005/TTLT /BYT-BNV này 12/4/2005 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc UBND quản lý nhà nước về y tế ở địa phương;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 88/TTr-SYT ngày 13/2/2006 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 26/TT-SNV ngày 27/2/2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển giao toàn bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị vật tư y tế, hồ sơ, tài liệu và nhân lực (trừ số Bác sỹ do Sở y tế điều động tăng cường) của Trạm y tế các xã, phường, thị trấn từ Sở Y tế về Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã quản lý.

Thời gian bàn giao xong trước ngày 01 tháng 4 năm 2006.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Y tế các huyện, thị xã thực hiện theo quy định tại điểm 2 mục II Thông tư Liên tịch số 11/2005/TTLT/BYT-BNV ngày 12/4/2005 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp UBND quản lý nhà nước về y tế ở địa phương và quy định của UBND tỉnh.

Điều 3. Giao Giám đốc Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành: Nội vụ, Tài chính và UBND các huyện, thị xã xây dựng kế hoạch thực hiện việc bàn giao theo đúng quy định hiện hành của pháp luật. UBND các huyện, thị xã chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch thực hiện việc chi trả tiền lương cho cán bộ, viên chức thuộc Trạm y tế xã, phường, thị trấn do UBND các huyện, thị xã quản lý theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ngành: Nội vụ, Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Văn Cường