THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 483/QĐ- TTg

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TẶNG THƯỞNG CỜ THI ĐUA CỦACHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổsung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy địnhchi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng vàLuật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng (Tờ trình số 1534/UBND-TĐKT ngày 10 tháng 3 năm 2008) và Trưởng ban Ban Thi đua - Khenthưởng Trung ương (Tờ trình số 478/TTr-BTĐKT ngày 21 tháng 4 năm 2008),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho 7 tập thể thuộc tỉnh Lâm Đồng (códanh sách kèm theo), đã hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫnđầu phong trào thi đua yêu nước năm 2007 của tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, Trưởng ban Ban Thi đua - Khenthưởng Trung ương, các tập thể có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này./.


Nơi nhận:
- UBND tỉnh Lâm Đồng;
- Ban Thi đua-Khen thưởng TW;
- VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc;
- TTĐT;
- Lưu: Văn thư, TCCV (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

DANH SÁCH

ĐỀ NGHỊ TẶNG CỜ THI ĐUACỦA CHÍNH PHỦ
(Kèm theoQuyết định số 483/QĐ- TTg ngày 29 tháng 4 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ)

1. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnhLâm Đồng;

2. Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng;

3. Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng tạichức tỉnh Lâm Đồng;

4. Công ty Cổ phần Thực phẩm tỉnhLâm Đồng;

5. Ủy ban nhân dân huyện Lâm Hà,tỉnh Lâm Đồng;

6. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tỉnh LâmĐồng;

7. Hội Cựu chiến binh tỉnh Lâm Đồng.