THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 484/QĐ- TTg

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sungmột số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy địnhchi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng vàLuật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an (Tờ trình số 39/BCA (X15) ngày 11 tháng 4 năm2008) và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 466/TTr-BTĐKT ngày 21 tháng 4 năm 2008),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Bằngkhen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 tập thể và 4 cá nhân thuộc Bộ Công an (códanh sách kèm theo), đã có thành tích trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, gópphần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Bộ trưởng Bộ Côngan, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, các tập thể và cá nhân cótên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:- Bộ Công an;
- Ban Thi đua-Khen thưởng TW;
- VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc;
- TTĐT;
- Lưu: Văn thư, TCCV (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNGNguyễn Sinh Hùng

DANH SÁCH

TẶNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 484/QĐ- TTg , ngày 29/4/2008 của Thủtướng Chính phủ)

Tập thể:

1. Công an quậnHai Bà Trưng, thành phố Hà Nội;

2. Phòng 2, Vănphòng Interpol, Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an;

Cá nhân:

1. Trung táNguyễn Văn Sơn, Phó Trưởng Công an quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội;

2. Trung táNguyễn Đức Minh, Đội trưởng, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công anquận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội;

3. Trung táNguyễn Thanh Tùng, Đội trưởng, Đội Điều tra tổng hợp, Công an quận Cầu Giấy,thành phố Hà Nội;

4. Thiếu tá ChửVăn Dũng, Trưởng phòng, Phòng 2 Văn phòng Interpol, Tổng cục Cảnh sát, Bộ Côngan.