ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4848/QĐ-UBND

Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 18 tháng 8 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VÀSỬ DỤNG DỊCH VỤ SỨC KHOẺ SINH SẢN TỈNH NINH THUẬN

(Mãsố: VNM7PG0005)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 9 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ về việc ban hành Quy chếsử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA);

Căn cứ Quyết định số 3213/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việcthành lập lại Ban quản lý Dự án nâng cao chất lượng và sử dụng dịch vụ sức khoẻsinh sản tỉnh Ninh Thuận;

Xét đề nghị của Giám đốc Banquản lý Dự án VNM7PG0005 tại Tờ trình số 14/TTr-BQLDA ngày 21 tháng 7 năm 2008và của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 328/TTr-SNV ngày 12 tháng 8 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theoQuyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý Dự án Nâng cao chấtlượng và sử dụng dịch vụ sức khoẻ sinh sản tỉnh Ninh Thuận.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 4732 /QĐ-UBND ngày 22 tháng 11năm 2006 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,Giám đốc Ban quản lý Dự án VNM7PG0005, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhândân các huyện, thành phố và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứQuyết định thi hành./.

CHỦ TỊCH
Hoàng Thị Út Lan

QUY CHẾ

TỔCHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN “NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤSỨC KHOẺ SINH SẢN TỈNH NINH THUẬN ”

(Mãsố: VNM7PG0005)

(Banhành kèm theo Quyết định số 4848 /QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2008 của Chủ tịchỦy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Ban quản lý Dự án“Nâng cao chất lượng và sử dụng dịch vụ sức khoẻ sinh sản tỉnh Ninh Thuận” (gọitắt là Ban quản lý Dự án) là cơ quan đại diện cho Ủy ban nhân dân tỉnh NinhThuận (gọi tắt là Chủ dự án), có chức năng giúp Chủ dự án quản lý và điều hànhtoàn bộ các hoạt động dự án “Nâng cao chất lượng và sử dụng dịch vụ sức khoẻsinh sản tỉnh Ninh Thuận” thuộc Chương trình quốc gia 7, hợp tác giữa Chính phủViệt Nam với Quỹ Dân số Liên hiệp quốc (UNFPA) giai đoạn 2006 - 2010.

Điều 2. Ban quản lý Dự ánchịu sự quản lý trực tiếp và toàn diện của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.

2.1. Ban quản lý Dự án có tưcách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng để giao dịch;có văn phòng dự án đặt tại trụ sở Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình tỉnhNinh Thuận.

2.2. Kinh phí hoạt động của Banquản lý Dự án từ nguồn vốn đối ứng của ngân sách tỉnh. Kinh phí hoạt động củavăn phòng dự án từ nguồn vốn đối ứng của ngân sách tỉnh và vốn tài trợ củaUNFPA.

Điều 3.Ban quản lý Dự ánhoạt động theo Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 9 tháng 11 năm 2006 của Chínhphủ về việc ban hành quy chế và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức(ODA);

Chương II

NHIỆM VỤ CỦA BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

Điều 4. Nhiệm vụ chungcủa Ban quản lý Dự án

4.1. Đại diện cho Ủy ban nhândân tỉnh tham gia các quan hệ pháp luật với các cơ quan quản lý Nhà nước, tổchức UNFPA, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các ban, ngành, đoàn thể, cácdoanh nghiệp, các cá nhân và các tổ chức khác trong và ngoài nước trong phạm viđược Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dântỉnh và trước pháp luật về các hành vi của mình;

4.2. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnhtrong việc chỉ đạo, điều hành và quản lý dự án, theo dõi, giám sát việc thựchiện dự án theo kế hoạch hoạt động và ngân sách đã được phê duyệt;

4.3. Là đầu mối phối hợp với cáccơ quan điều phối ODA của Chính phủ và Văn phòng UNFPA giải quyết các vấn đềphát sinh của dự án trong quá trình thực hiện. Phối hợp với Văn phòng UNFPAtrong việc xây dựng các kế hoạch hằng năm, hằng quý; tổ chức triển khai việcthực hiện kế hoạch, điều hành kịp thời, sử dụng hiệu quả các nguồn lực của dựán, nhằm góp phần đạt được kết quả đầu ra của Chương trình quốc gia 7 cũng nhưlàm cơ sở kiểm điểm việc thực hiện dự án;

4.4. Chịu trách nhiệm điều phốivà giám sát các hoạt động của các cơ quan thực hiện dự án; phối hợp với các nhàtài trợ khác trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận trong khuôn khổ dự án, tránh trùnglắp, lãng phí;

4.5. Trực tiếp tổ chức thực hiệncác hoạt động theo kế hoạch đã được phê duyệt, quản lý nguồn lực, thực hiệngiải ngân trên cơ sở kinh phí đã được phân bổ cho dự án;

4.6. Chấp hành nghiêm chế độ báocáo, kế toán, thống kê; các thể chế tài chính; kiểm toán theo quy định hiệnhành của Chính phủ Việt Nam và quy định của Chương trình quốc gia 7.

Chương III

TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA BAN QUẢN LÝDỰ ÁN

Điều 5. Tổ chức của Ban quảnlý Dự án bao gồm:

5.1. Ban quản lý Dự án gồm có:Giám đốc do Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kiêm nhiệm, hai Phó Giám đốc vàcác thành viên theo Quyết định số 3213/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chủtịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận và làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

5.2. Các cơ quan cùng tham gia: SởY tế, Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh Đoàn thanh niên, Hội Nông dân, Sở Giáo dụcvà Đào tạo, Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Ninh Thuận, Sở Văn hoá, Thể thaovà Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính,Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh.

5.3. Văn phòng dự án gồm:

- 3 cán bộ chuyên trách (1 quảnđốc, 1 trợ lý hành chính kiêm phiên dịch, 01 kế toán) được tuyển dụng theo quyđịnh của Chương trình quốc gia 7;

- 2 nhân viên hợp đồng (1 văn thưkiêm thủ quỹ và thủ kho, 1 lái xe); các cán bộ kiêm nhiệm do Giám đốc Sở Y tếphân công: 3 cán bộ kiêm nhiệm, thời gian 50% (thuộc phòng Kế hoạch - Tài chínhvà Nghiệp vụ Y của Sở Y tế ).

Điều 6. Nhiệm vụ và quyềnhạn của thành viên Ban quản lý Dự án.

6.1. Giám đốc Ban quản lý Dự ánchịu trách nhiệm quản lý toàn diện mọi hoạt động của dự án. Thay mặt Ủy bannhân dân tỉnh ký kết cùng Văn phòng UNFPA tại Việt Nam về kế hoạch hoạt độngtừng năm của dự án. Giám đốc Ban quản lý Dự án là chủ tài khoản dự án.

6.2. Phó Giám đốc thường trựcBan quản lý Dự án (Giám đốc Sở Y tế) được Giám đốc Ban quản lý Dự án ủy quyềnthay mặt Giám đốc điều hành công việc thường xuyên của dự án và Văn phòng dựán; thay thế Giám đốc Ban quản lý Dự án khi được ủy quyền trong các lĩnh vựckhác.

- Giúp Giám đốc Ban quản lý Dựán trong công tác tổ chức, chỉ đạo thực hiện và giám sát các hoạt động chuyênmôn, đào tạo, tiếp nhận và sử dụng trang thiết bị có liên quan đến ngành Y tếtrong khuôn khổ của dự án;

- Trực tiếp chỉ đạo, giám sátmục tiêu ngắn hạn 1, các nhóm hoạt động 1 và 2 trong Đề cương dự án;

- Là đầu mối phối hợp giữa Banquản lý Dự án với các Sở, cơ quan, đoàn thể và Ủy ban nhân dân các huyện, thànhphố trong khuôn khổ dự án;

- Là đầu mối phối hợp các chươngtrình, dự án về Dân số - Kế hoạch hoá gia đình triển khai trên địa bàn tỉnhNinh Thuận.

6.3. Phó Giám đốc Ban quản lý Dựán (Phó Giám đốc Sở Y tế phụ trách công tác dân số - kế hoạch hoá gia đình)được Giám đốc Ban quản lý Dự án giao nhiệm vụ giúp Giám đốc trong công tác tổchức, chỉ đạo thực hiện và giám sát các hoạt động chuyên môn, đào tạo, tiếpnhận và sử dụng trang thiết bị liên quan đến ngành dân số - kế hoạch hoá giađình trong khuôn khổ của dự án.

- Trực tiếp chỉ đạo, giám sátmục tiêu ngắn hạn 2 và 3, các nhóm hoạt động 3, 4 và 5 trong Đề cương dự án ;

6.4. Nhiệm vụ của các thành viênBan quản lý Dự án. Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của từng ngành có các nhiệm vụchủ yếu sau đây:

- Chỉ đạo công tác xây dựng kếhoạch thực hiện dự án của ngành (theo kế hoạch toàn bộ dự án và kế hoạch hoạtđộng từng năm).

- Hỗ trợ công tác phối hợp vớicác Sở, ngành, huyện, thành phố trong công tác kế hoạch, công tác tài chính,kiểm toán, công tác tuyên truyền vận động, truyền thông chuyển đổi hành vitrong cộng đồng.

- Giám sát các hoạt động thựchiện dự án thuộc ngành mình thực hiện và các cơ quan, đơn vị khác thuộc lĩnhvực quản lý của ngành; tham gia các chuyến giám sát, đánh giá thực địa.

Đồng thời các thành viên còn cócác nhiệm vụ cụ thể sau đây:

6.4.1. Phó Giám đốc Sở Tàichính, thành viên: có nhiệm vụ chỉ đạo và giám sát các hoạt động của dự án:

- Xây dựng kế hoạch tài chínhhằng năm, hằng quý.

- Các chế độ quản lý về tàichính, kế toán, thống kê, giải ngân, kiểm toán, …

- Việc đấu thầu mua sắm đồ dùng,vật tư, trang thiết bị, phương tiện làm việc.

- Là đầu mối quan hệ giữa Banquản lý Dự án với Sở Tài chính đáp ứng nguồn vốn đối ứng trong khuôn khổ Dự án.

6.4.2. Phó Giám đốc Sở Kế hoạchvà Đầu tư, thành viên: có nhiệm vụ chỉ đạo và giám sát các hoạt động của Dự án:

- Xây dựng kế hoạch hoạt động vàtiến độ thực hiện kế hoạch năm, quý.

- Là đầu mối quan hệ giữa Banquản lý Dự án với Sở Kế hoạch và Đầu tư bổ sung nguồn vốn đối ứng theo mục tiêungắn hạn về việc cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất một số Trạm Y tế vùng miềnnúi đặc biệt khó khăn.

6.4.3. Phó Chánh Văn phòng Ủyban nhân dân tỉnh, thành viên: có nhiệm vụ chỉ đạo và giám sát thực hiện:

- Tiến độ thực hiện kế hoạchhoạt động của Dự án theo đúng nội dung đề cương và kế hoạch hằng năm đã được kýkết giữa Ủy ban nhân dân tỉnh và Văn phòng UNFPA.

- Là đầu mối giúp Ban quản lý Dựán quan hệ với các cơ quan điều phối của Chính phủ trong khuôn khổ dự án.

6.4.4. Phó Giám đốc Sở Thông tinvà Truyền thông, thành viên: có nhiệm vụ chỉ đạo và giám sát các hoạt động củadự án:

- Công tác thông tin, truyềnthông, quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo, đài, loa phátthanh, truyền thanh, …) bao gồm nội dung, hình thức thực hiện.Trực tiếp tổ chứchoạt động và giám sát hoạt động truyền thông qua loa truyền thanh tại thôn, xãtrong khuôn khổ dự án.

- Đề xuất với Giám đốc dự án cáchình thức thông tin, truyền thông phù hợp với thực tế địa phương (tôn giáo, dântộc, …)

6.4.5. Phó Giám đốc Sở Văn hoá,Thể thao và Du lịch: có nhiệm vụ chỉ đạo và giám sát các hoạt động của dự án:

- Công tác quảng cáo trực quan,panô, áp phích ngoài trời.

- Trực tiếp tổ chức các hoạtđộng văn hoá, văn nghệ, bao gồm sáng tác, biểu diễn văn nghệ, chiếu phim, … tạicác thôn, xã trong khuôn khổ Dự án.

6.4.6. Giám đốc Trung tâm Chămsóc sức khoẻ sinh sản, thành viên: có nhiệm vụ chỉ đạo và giám sát thực hiện dựán:

- Công tác cung cấp và sử dụngdịch vụ kỹ thuật chăm sóc sức khoẻ sinh sản và kế hoạch hoá gia đình.

- Lồng ghép và phối hợp với cácchương trình, dự án triển khai tại tỉnh Ninh Thuận thuộc lĩnh vực chăm sóc sứckhoẻ sinh sản.

- Tham gia cùng các Phó Giám đốcBan quản lý Dự án chỉ đạo và giám sát các mục tiêu và các nhóm hoạt động thuộckhuôn khổ dự án.

6.4.7. Thư ký có nhiệm vụ:

- Ghi chép biên bản và soạn thảothông báo nội dung các cuộc họp của Ban quản lý Dự án;

- Ghi chép biên bản các cuộc họphoặc làm việc giữa Ban quản lý Dự án với các cơ quan khác.

- Phối hợp với Văn phòng dự án:tổng hợp các hoạt động của dự án, phản ảnh cho Ban quản lý Dự án tiến độ thựchiện dự án và chuẩn bị nội dung cho các kỳ họp của Ban quản lý Dự án.

Điều 7. Nhiệm vụ chủ yếucủa nhân viên Văn phòng dự án.

7.1. Quản đốc Dự án làm việcchuyên trách tại Văn phòng giúp Ban quản lý Dự án thực hiện các hoạt động dự ántrong suốt quá trình thực hiện dự án, trách nhiệm và nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Giúp Giám đốc Ban quản lý Dựán trong công tác quản lý tác nghiệp dự án nhằm thực hiện có hiệu quả dự án.

- Chịu trách nhiệm trước Giámđốc Ban quản lý Dự án công tác quản lý tác nghiệp dự án theo đúng văn kiện dựán và các chính sách, thủ tục về quản lý, thực hiện dự án do Chính phủ và UNFPAcũng như Ủy ban nhân dân tỉnh quy định góp phần bảo đảm hoàn thành các mụctiêu, các đầu ra và các hoạt động dự án.

- Thực hiện hằng ngày công tácquản lý hành chính được phân công trong quá trình thực hiện dự án.

- Xây dựng kế hoạch hoạt độngtheo từng thời kỳ quy định của dự án để trình Giám đốc Ban quản lý Dự án xemxét quyết định.

- Thực hiện ủy quyền của Giámđốc Ban quản lý Dự án làm việc với UNFPA, các cơ quan điều hành quốc tế khác(nếu có) trong việc xây dựng và phối hợp kế hoạch hoạt động giữa các phần điềuhành khác nhau nhằm đạt được kết quả và mục tiêu dự án.

- Xây dựng các báo cáo hoạt độngdự án thường kỳ và đột xuất để trình Giám đốc Ban quản lý Dự án xem xét quyếtđịnh.

- Giúp Giám đốc Ban quản lý Dựán trong việc hỗ trợ, quản lý và giám sát các hoạt động của dự án và hoạt độngcủa các nhân viên khác trong Văn phòng Dự án.

- Thực hiện sự ủy quyền của Giámđốc Ban quản lý Dự án liên hệ với các cơ quan quản lý ở Trung ương, Văn phòngUNFPA và các các đơn vị, tổ chức đoàn thể, các tổ chức phi chính phủ tại địaphương để thực hiện có hiệu quả dự án.

- Thực hiện một số nhiệm vụ kháckhi Giám đốc Ban quản lý Dự án yêu cầu.

7.2. Trợ lý kiêm phiên dịch làmviệc chuyên trách tại Văn phòng giúp Ban quản lý Dự án thực hiện các hoạt độngdự án trong suốt quá trình thực hiện dự án, nhiệm vụ và trách nhiệm cụ thể đượcquy định trong quyết định giao nhiệm vụ của Giám đốc Ban quản lý Dự án.

7.3. Kế toán dự án làm việcchuyên trách tại Văn phòng giúp Ban quản lý Dự án thực hiện đầy đủ các thủ tụctài chính của Chính phủ và UNFPA cũng như hỗ trợ các công việc hành chính kháccủa dự án, nhiệm vụ và trách nhiệm cụ thể được quy định trong quyết định giaonhiệm vụ của Giám đốc Ban quản lý Dự án

7.4. Các cán bộ kiêm nhiệm dự ándo Giám đốc Sở Y tế phân công có trách nhiệm hỗ trợ thực hiện chức năng của Vănphòng dự án, nhiệm vụ cụ thể do Giám đốc Ban quản lý Dự án phân công trên cơ sởđề xuất của Quản đốc Dự án theo yêu cầu công việc thực tế.

7.5. Các nhân viên khác do Giámđốc Ban quản lý Dự án phân công cụ thể.

Chương IV

MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 8. Với Ủy ban nhândân tỉnh.

Ngoài quy định về định kỳ báocáo thực hiện dự án, phải thường xuyên xin ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dântỉnh để giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc.

Điều 9. Với Ủy ban nhândân các huyện, thành phố; các Sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh, Ban quản lýDự án có nhiệm vụ:

- Thay mặt Ủy ban nhân dân tỉnhk‎‎ý kếthợp đồng trách nhiệm, cam kết thực hiện dự án;

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế,các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, đoàn thể trong việc lập kế hoạch, tổ chứcthực hiện, chỉ đạo, giám sát các hoạt động thực hiện dự án; cung cấp các thôngtin, số liệu liên quan đến hoạt động của dự án, tiến độ thực hiện dự án;

- Thường xuyên có mối quan hệchặt chẽ với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầutư trong nghiệp vụ quản lý, điều hành Dự án;

- Phối hợp chặt chẽ với Ủy bannhân dân các huyện, thành phố trong quản lý, điều hành và giám sát thực hiện dựán tại huyện, thành phố;

- Văn phòng dự án có mối quan hệhợp tác mật thiết với Sở Y tế trong công tác hành chính và sử dụng nguồn vốnđối ứng.

Chương V

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC, BÁO CÁO VÀ CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 10. Chế độ làm việc,hội họp

10.1. Cán bộ, nhân viên Vănphòng dự án làm việc theo thời gian biểu của cơ quan hành chính Nhà nước.

Trường hợp đột xuất hoặc theoyêu cầu công việc có thể làm việc ngoài giờ hành chính.

10.2. Các thành viên Ban quản lýDự án làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, bảo đảm thực hiện phần việc của dự ánliên quan đến ngành, lĩnh vực của mình, hằng quý có nhận xét và báo cáo kết quảtham gia trong các hoạt động dự án.

10.3. Ban quản lý Dự án định kỳmỗi quý họp 1 lần hoặc khi có yêu cầu đột xuất (Văn phòng Dự án sẽ có giấy mờihọp).

- Họp sơ kết 6 tháng đầu năm vàotháng 7.

- Họp tổng kết năm vào tháng 12hằng năm hoặc tháng đầu của năm sau.

10.4. Phó Giám đốc thường trựccùng Phó Giám đốc Ban quản lý Dự án họp giao ban với Văn phòng Dự án, Giám đốcTrung tâm Chăm sóc sức khoẻ sinh sản và các cán bộ kiêm nhiệm của Sở Y tế, thưký Dự án vào sáng thứ hai hàng tuần (từ 7 giờ 30 đến 8 giờ 30).

10.5. Chế độ báo cáo:

- Báo cáo thường kỳ: hằng thángVăn phòng dự án tổng hợp báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện kế hoạch; đề xuấtnhững vấn đề Ban quản lý Dự án cần giải quyết để đảm bảo thực hiện kế hoạch.

- Báo cáo định kỳ: hằng quý,hằng năm Văn phòng dự án lập báo cáo tổng hợp tiến độ thực hiện, kết quả thựchiện kế hoạch, đánh giá các hoạt động gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Kế hoạchvà Đầu tư, Văn phòng UNFPA.

- Báo cáo đột xuất: khi có tìnhhình đột xuất hoặc vượt quá khả năng Ban quản lý Dự án có nhiệm vụ gửi báo cáođột xuất cho Ủy ban nhân dân tỉnh và Văn phòng UNFPA.

Chương VI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11. Quy chế này cóhiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

- Tất cả các thành viên trongBan quản lý Dự án, các thành viên Văn phòng dự án và các cán bộ kiêm nhiệm cótrách nhiệm nghiêm chỉnh thi hành.

- Các tổ chức, cơ quan Nhà nước,đoàn thể liên quan có nhiệm vụ phối hợp thực hiện.

- Các tổ chức, cá nhân tham giathực hiện dự án, quản lý điều hành dự án có thành tích xuất sắc sẽ được xétkhen thưởng theo quy định hiện hành của Ủy ban nhân dân tỉnh; tổ chức, cá nhânvi phạm sẽ bị xử lý theo pháp luật.

- Trong quá trình thực hiện, nếucó những phát sinh hoặc bất hợp lý sẽ được bổ sung, sửa đổi cho phù hợp./.