UBND TỈNH NGHỆ AN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 1999

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo xây dựng

Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” tỉnh Nghệ An

_________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) được Quốc hội thông qua ngày 21 tháng 6 năm 1994.

Căn cứ Điều lệ xây dựng và quản lý quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” ban hành kèm theo Nghị định số 91/1998/NĐ-CP ngày 9/11/1998 của Chính phủ.

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động TBXH và Thủ trưởng các Ban, ngành có liên quan.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo quyết định này bản Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” tỉnh Nghệ An.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Các ông Chánh văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

UBND TỈNH NGHỆ AN
PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)


Nguyễn Hoàng Kim


QUY CHẾ

Hoạt động của Ban chỉ đạo xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” tỉnh Nghệ An

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 49/1999/QĐ-UB

ngày 18 tháng 5 năm 1999 của UBND tỉnh Nghệ An)

______________________

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Bản quy chế này quy định trách nhiệm của Ban chỉ đạo xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” của Tỉnh. Trách nhiệm và mối quan hệ phối hợp hoạt động của các cơ quan, tổ chức chính trị xã hội có thành viên tham gia Ban chỉ đạo.

Điều 2: Trách nhiệm và mối quan hệ hoạt động của Ban chỉ đạo và các cơ quan, tổ chức liên quan, được xác định trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức đó và quy định của điều lệ xây dựng và quản lý quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” của Chính phủ ban hành.

Điều 3: Phạm vi trách nhiệm của Ban chỉ đạo xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” tỉnh bao gồm: Tổ chức phát động thu, quản lý điều hành quỹ “ Đền ơn đáp nghĩa “ ở cấp tỉnh và hướng dẫn, chỉ đạo việc xây dựng quản lý quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” ở cấp huyện và cấp xã trên địa bàn.

Chương II

TRÁCH NHIỆM CỦA BAN CHỈ ĐẠO VÀ CÁC CƠ QUAN TỔ CHỨC CÓ THÀNH VIÊN THAM GIA BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG QUỸ “ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA”

Điều 4: Ban chỉ đạo xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” tỉnh có trách nhiệm:

1. Chỉ đạo việc xây dựng, quản lý, sử dụng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” ở tỉnh, hướng dẫn và chỉ đạo việc xây dựng, quản lý quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” ở các cấp huyện, xã, đảm bảo cho việc thu, chi đúng nguyên tắc, chế độ kế toán hiện hành và Điều lệ quy định của Chính phủ.

2.Kiểm tra và duyệt quyết toán thu chi quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” của các huyện thành, thị.

3. Xét đề nghị khen thưởng các đơn vị và cá nhân có thành tích trong việc xây dựng quỹ và kiến nghị xử lý các trường hợp sai phạm.

Điều 5: Tùy theo tính chất công việc chuyên môn và yêu cầu cụ thể của công tác xây dựng quản lý quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” mỗi đồng chí thành viên Ban chỉ đạo được phân công phụ trách một số nội dung công việc và phụ trách theo dõi chỉ đạo việc xây dựng quỹ ở một số địa bàn huyện, thành, thị nhất định.

Điều 6: Trách nhiệm của các thành viên và cơ quan, tổ chức có thành viên tham gia Ban chỉ đạo xây dựng quỹ” Đền ơn đáp nghĩa” như sau:

1. Sở Lao động - TBXH là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo tỉnh, có trách nhiệm:

1.1. Xây dựng chương trình kế hoạch thu, quản lý và sử dụng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” theo đúng điều lệ của Chính Phủ và Chỉ thị của UBND tỉnh.

1.2. Theo dõi, tổng hợp báo cáo kịp thời với Ban chỉ đạo tỉnh, UBND tỉnh và Ban chỉ đạo Trung ương về kết quả thu và sử dụng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”

1.3. Chuẩn bị nội dung, chương trình làm việc của các cuộc họp Ban chỉ đạo xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” tỉnh; đề xuất chương trình hoạt động của BCĐ tỉnh và phân công các thành viên Ban chỉ đạo phụ trách, theo dõi chỉ đạo các địa bàn huyện, thành, thị.

2. Ủy ban mặt trận Tổ chức và Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh và các tổ chức có thành viên thường trực của Ban chỉ đạo, có trách nhiệm:

- Tổ chức chỉ đạo các chương trình phối hợp vận động xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” ở các cấp trong tỉnh, cùng với sở lao động TBXH tham gia chỉ đạo việc quản lý và sử dụng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”.

3. Sở tài chính - Vật giá và kho bạc nhà nước tỉnh, có trách nhiệm:

3.1. Phối hợp cùng sở lao động TBXH lập kế hoạch về quản lý thu, chi quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” ở cấp tỉnh.

3.2. Hướng dẫn cụ thể việc mở sổ sách theo dõi, chế độ quản lý sử dụng quỹ kiểm tra, giám sát thu, chi, thanh quyết toán quỹ ở các cấp điều lệ xây dựng, quản lý quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”.

3.3. Hướng dẫn việc mở tài khoản và quản lý nguồn quỹ “Đền ơn đáp nghĩa “ tại kho bạc Nhà nước ở các cấp cũng như nghiệp vụ chuyển tiền vận động ủng hộ vào tài khoản quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”.

4. Sở Văn hóa thông tin và các cơ quan báo chí, phát thanh truyền hình, phương tiện thông tin đại chúng có trách nhiệm lập kế hoạch, tổ chức chương trình, tuyên truyền rộng rãi và thường xuyên dưới mọi hình thức về mục đích, ý nghĩa của công tác vận động xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”.

5. Các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể quần chúng như hội cựu chiến binh, Hội nông dân, liên đoàn lao động tỉnh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong phạm vi chức năng của mình phối hợp với các ngành, các cấp tổ chức tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân tích cực tham gia đóng góp xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, tham gia kiểm tra giám sát quá trình thu, chi quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”.

Điều 7: Về quan hệ phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức có thành viên tham gia ban chỉ đạo xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”.

1. Sở lao động TBXH, Ủy ban mặt trận tổ quốc, Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh và các cơ quan, tổ chức có thành viên thường trực Ban chỉ đạo, có trách nhiệm thường xuyên phối hợp hoạt động giữa các cơ quan, tổ chức trong việc xây dựng và quản lý quỹ “ Đền ơn đáp nghĩa “ trên các lĩnh vực được phân công để tạo sự thống nhất trong chỉ đạo điều hành.

2. Các cơ quan, tổ chức có thành viên tham gia Ban chỉ đạo xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” thực hiện việc phối, kết hợp công tác trên các nội dung sau:

2.1. Cử cán bộ tham gia bộ phận giúp việc cho Ban chỉ đạo và giúp việc trực tiếp cho đồng chí lãnh đạo đơn vị là thành viên Ban chỉ đạo việc được phân công khi cần thiết các đồng chí cán bộ giúp việc phải làm việc trực tiếp cho Ban chỉ đạo theo yêu cầu của đồng chí phó trưởng Ban thường trực.

2.2. Thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công và đề xuất chỉ đạo xây dựng quỹ cho các cơ quan thường trực để tổng hợp báo cáo Ban chỉ đạo và cấp trên.

2.3. Chuẩn bị tốt nội dung và tham gia đầy đủ các phiên họp Ban chỉ đạo theo định kỳ hoặc đột xuất khi có yêu cầu triệu tập của đồng chí trưởng Ban.

Chương III

TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH QUỸ “ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA”

Điều 8: Ban chỉ đạo thực hiện việc điều hành thường xuyên công tác xây dựng và quản lý quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” thông qua cơ quan thường trực và bộ phận giúp việc. Giao cho đồng chí phó trưởng Ban thường trực được ký thay chủ tài khoản quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” sử dụng con dấu của Sở Lao động TB và XH.

Điều 9: Ban chỉ đạo họp 3 tháng một lần trong năm để nghe báo cáo tình hình thu, sử dụng chi quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” trên địa bàn sau mỗi kỳ vận động thu nộp, đồng thời quyết định phương án huy động, quản lý thu chi dùng quỹ cho thời kỳ tiếp theo. Trên cơ sở phương án sử dụng quỹ được Ban chỉ đạo duyệt, đồng chí phó trưởng Ban thường trực trực tiếp điều hành việc sử dụng quỹ và báo cáo quyết toán nguồn quỹ theo quy định của chế độ kế toán hiện hành.

Điều 10: Trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình, các cơ quan có thành viên thường trực Ban chỉ đạo và cơ quan tài chính vật giá có trách nhiệm kiểm tra thường xuyên việc quản lý thu, chi quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” ở tỉnh cũng như cấp huyện, xã.

Điều 11. Các cơ quan, tổ chức và cá nhân có thành tích trong việc xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” được khen thưởng theo chế độ quy định của nhà nước. Tổ chức, cá nhân được giao xây dựng và quản lý quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” nếu vi phạm các quy định của các điều lệ do Chính phủ ban hành cũng như các quy định của UBND Tỉnh, tùy theo tính chất và mức độ vi phạm bị xử lý kỹ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

(Đã ký)