BỘ CÔNG NGHIỆP
Số: 49/2000/QĐ-BCN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2000

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Về việc sửa đổi khoản 1, khoản 3 Điều 1 Quyết định số 40/2000/QĐ-BCN

ngày 29 tháng 6 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về chuyển Xí nghiệp

Sơn Á Đông thành Công ty cổ phần Sơn Á Đông


BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần;.

Sau khi xem xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Hoá chất Việt Nam tại công văn số 226/CV-HĐQT ngày 9 tháng 8 năm 2000;

Theo đề nghị của Ban đổi mới quản lý doanh nghiệp Bộ Công nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ,


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.
Sửa đổi khoản 1, khoản 3 Điều 1 Quyết định số 40/2000/QĐ-BCN ngày 29 tháng 6 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về chuyển Xí nghiệp Sơn Á Đông thành Công ty cổ phần Sơn Á Đông như sau:

a) Sửa đổi khoản 1 về cơ cấu vốn điều lệ

Vốn điều lệ của Công ty cổ phần là 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng)

Trong đó:

Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong Xí nghiệp 70% .

Tỷ lệ cổ phần bán cho các đối tượng khác ngoài Xí nghiệp 30%.

b) Sửa đổi khoản 3 về bán cổ phần ưu đãi cho người lao động.

Tổng số cổ phần bán ưu đãi cho 122 lao động là 15.440 cổ phần với giá trị ưu đãi 463.200.000 đồng. Trong đó, tổng số cổ phần bán trả dần theo giá ưu đãi cho 19 lao động nghèo là 2.930, trị giá 205.100.000 đồng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng Công ty Hoá chất Việt Nam, Giám đốc Công ty Sơn chất dẻo, Giám đốc Xí nghiệp Sơn Á Đông, Chủ tich Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Sơn Á Đông chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

Lê Quốc Khánh