UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định quản lý hệ thống cây xanh công cộng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

____________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

- Căn cứ Nghị định số 91/CP ngày 17 tháng 8 năm 1994 của Chính phủ ban hành Điều lệ quản lý quy hoạch đô thị;

- Căn cứ Nghị định số 126/2004/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, quản lý công trình hạ tầng đô thị và quản lý sử dụng nhà;

- Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông - Công chính tại Tờ trình số 1619/TT-GTCC ngày 21 tháng 12 năm 2004,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định quản lý hệ thống cây xanh công cộng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Điều 2: Giám đốc Sở Giao thông - Công chính có trách nhiệm tổ chức, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này, định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 3:Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 108/2004/QĐ-UB ngày 16 tháng 6 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định quản lý cây xanh đường phố trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Điều 4: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Giám đốc Sở Giao thông - Công chính; Giám đốc Công ty Công viên, Công ty Cây xanh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, phường, xã; Chỉ huy trưởng Lực lượng Thanh niên Xung kích; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

TM. UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Hoàng Tuấn Anh

QUY ĐỊNH

Quản lý hệ thống cây xanh công cộng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
(Ban hành kèm theo Quyết định số 49 / 2005/QĐ-UB ngày 25 tháng 4 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng)

_________________________

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Hệ thống cây xanh công cộng trên địa bàn thành phố là một phần cảnh quan của đô thị, bao gồm: các loại cây thân gỗ, cây phong cảnh, hoa, cỏ được trồng theo quy hoạch dọc trong hành lang bảo vệ đường bộ (vỉa hè, dải phân làn, đảo giao thông), ven biển (nhằm mục đích phòng hộ), tại quảng trường, các đài tưởng niệm, khu dân cư tập trung và các công trình công cộng khác.

Điều 2:

1. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia trồng cây xanh công cộng theo quy hoạch được duyệt, bảo vệ và quản lý cây xanh công cộng;

2. Nghiêm cấm mọi hành vi tự ý chặt phá, hủy hoại cây xanh công cộng hoặc trồng mới cây xanh công cộng không đúng tiêu chuẩn, chủng loại theo quy hoạch được duyệt.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3: Việc trồng cây xanh công cộng trên địa bàn thành phố phải thực hiện theo quy hoạch được duyệt, bảo đảm các yêu cầu sau:

1. Tạo được bóng mát, thảm xanh cho công viên, vườn hoa, quảng trường, các đài tưởng niệm, khu dân cư tập trung, hè phố và phần đường xe chạy;

2. Không ảnh hưởng đến an toàn giao thông;

3. Không làm hư hỏng, ảnh hưởng đến các công trình cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị lắp đặt ngầm, trên mặt đất cũng như trên không (giao thông, cấp nước, thoát nước, vệ sinh môi trường, cung cấp năng lượng, chiếu sáng công cộng, thông tin bưu điện và các công trình khác); bảo vệ công trình hai bên đường, các công trình công cộng khác;

4. Không trồng cây dễ gãy, đổ, gây nguy hiểm;

5. Giảm tiếng ồn; cải tạo vi khí hậu, giảm bụi, hơi độc do các loại máy móc, xe có động cơ thải ra; không trồng các cây tiết ra chất độc hại hoặc hấp dẫn côn trùng có hại làm ảnh hưởng vệ sinh môi trường;

6. Phù hợp với các yêu cầu về kiến trúc, kỹ thuật, cảnh quan đô thị.

Điều 4: Đối với những đường cải tạo, bị khống chế về mặt bằng và không gian thì tùy điều kiện cụ thể có thể giảm bớt cây xanh, chỉ trồng tại những vị trí phù hợp và không gây hư hại các công trình có sẵn. Chú trọng tận dụng những cây xanh hiện có, đặc biệt là những loại cây quý hiếm, lâu năm.

Điều 5: Thiết kế trồng cây xanh đường phố, cây xanh tại quảng trường phải phù hợp với quy hoạch cây xanh được duyệt. Tùy thuộc vào cấp, loại, mạng lưới đường và tính chất của công trình, cây xanh công cộng được trồng theo các dạng sau:

1. Thành hàng trên vỉa hè;

2. Thành hàng trên các dải được tách riêng (có bãi cỏ, hoặc không có bãi cỏ);

3. Hàng rào bụi cây;

4. Dải trồng cỏ, trồng hoa với những cây riêng lẻ hay khóm và bụi cây;

5. Bồn hoa trên đảo giao thông;

6. Vườn hoa.

Điều 6: Trước khi thiết kế công trình xây dựng ngầm, trên mặt đất, trên không phải thỏa thuận với cơ quan trực tiếp quản lý cây xanh công cộng các giải pháp cụ thể để bảo đảm sự phát triển của cây xanh công cộng hiện có.

Đơn vị thi công công trình có trách nhiệm bảo vệ cây xanh công cộng hiện có trong và xung quanh khu vực công trường. Việc chặt hạ, dịch chuyển, chặt nhánh, chặt rễ, tỉa cành cây xanh công cộng tại khu vực thi công phải tuân theo quy định tại Điều 7 Quy định này.

Điều 7:

1. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu trồng, chặt hạ, dịch chuyển, chặt nhánh, chặt rễ, tỉa cành cây xanh công cộng để bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân, tài sản của Nhà nước hoặc theo yêu cầu chính đáng khác phải gửi đơn đề nghị đến Công ty Cây xanh Đà Nẵng;

2. Sau khi được cơ quan quản lý cây xanh chấp thuận bằng văn bản cho phép trồng, chặt hạ, dịch chuyển, chặt nhánh, chặt rễ, tỉa cành cây xanh công cộng, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm ký hợp đồng với Công ty Cây xanh Đà Nẵng để thực hiện việc trồng, chặt hạ, dịch chuyển, chặt nhánh, tỉa cành cây xanh theo đúng quy trình kỹ thuật cây xanh;

3. Trường hợp trồng, chặt hạ, dịch chuyển, chặt nhánh, chặt rễ, tỉa cành cây xanh công cộng theo yêu cầu chính đáng khác của tổ chức, cá nhân thì tổ chức, cá nhân đó phải chịu mọi chi phí cho việc trồng, chặt hạ, dịch chuyển, chặt nhánh, chặt rễ, tỉa cành cây xanh công cộng.

Chương III

PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

Điều 8: Sở Giao thông - Công chính

1. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện công tác quản lý Nhà nước về cây xanh công cộng trên địa bàn thành phố;

2. Xây dựng, trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt Đề án Quy hoạch và phát triển cây xanh công cộng phù hợp với thổ nhưỡng và cảnh quan của thành phố;

3. Xây dựng kế hoạch ngắn hạn, dài hạn về phát triển, bảo dưỡng cây xanh công cộng trên cơ sở Đề án Quy hoạch và phát triển cây xanh công cộng, Quy hoạch tổng thể đô thị đã được duyệt;

4. Chịu trách nhiệm phân công cụ thể phạm vi, nhiệm vụ quản lý cây xanh công cộng cho các cơ quan chức năng, Ủy ban nhân dân quận, huyện;

5. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành chức năng liên quan và chính quyền địa phương thực hiện việc du nhập - di thực lai tạo, gieo ươm, nhân giống các loại cây xanh, hoa cảnh có nguồn gốc từ các địa phương khác;

6. Chỉ đạo Ban Thanh tra Giao thông - Công chính thường xuyên kiểm tra và xử lý các trường hợp vi phạm quy định về quản lý, bảo vệ cây xanh công cộng;

7. Giải quyết việc trồng, chặt hạ, dịch chuyển, chặt nhánh, chặt rễ, tỉa cành cây xanh công cộng:

a/ Giải quyết chặt hạ cây chết khô; cây do gió, mưa, bão làm gãy đổ; cây do sâu bệnh và cây rỗng ruột không còn khả năng phát triển; chặt hạ, dịch chuyển, chặt nhánh, tỉa cành cây xanh công cộng để bảo vệ an toàn về tính mạng, tài sản của nhân dân, tài sản của Nhà nước;

b/ Giải quyết trồng, chặt hạ, dịch chuyển, chặt nhánh, chặt rễ, tỉa cành cây xanh công cộng theo yêu cầu chính đáng của các tổ chức, cá nhân.

Riêng việc chặt hạ cây xanh đường phố có độ tuổi từ 15 năm trở lên phải được sự đồng ý của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố;

c/ Thời gian giải quyết cho trồng, chặt hạ, dịch chuyển, chặt nhánh, chặt rễ, tỉa cành cây xanh công cộng tối đa không quá năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ do đơn vị quản lý cây xanh công cộng trình. Nếu từ chối giải quyết phải trả lời bằng văn bản.

Trường hợp rõ ràng có nguy cơ đe dọa an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân, tài sản của Nhà nước thì phải xem xét giải quyết ngay;

d/ Trồng hoặc trồng mới cây xanh công cộng thay thế các cây đã cho phép chặt hạ theo nhu cầu chính đáng của tổ chức, cá nhân theo Đề án Quy hoạch và phát triển cây xanh công cộng được duyệt.

Điều 9: Công ty Công viên Đà Nẵng

1. Bảo vệ, khai thác, tu bổ vườn ươm, công viên, vườn hoa, đài tưởng niệm, tượng đài, quảng trường và cây xanh trong phạm vi được giao nhiệm vụ quản lý;

2. Nghiên cứu, tổ chức sản xuất và thực hiện các dịch vụ liên quan đến việc ươm, trồng, chăm sóc các loại cây cảnh, hoa kiểng, cỏ trang trí phục vụ cho đơn vị và cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu;

3. Phối hợp với Công ty Cây xanh Đà Nẵng thực hiện nội dung khoản 4 Điều 10 Quy định này;

4. Thực hiện kế hoạch hàng năm của UBND thành phố; cung cấp cây giống cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thuộc khu vực do đơn vị quản lý;

5. Phối hợp với chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền, vận động thực hiện phương châm Nhà nước và nhân dân cùng chăm sóc, bảo vệ cây cảnh, hoa, thảm cỏ..., các trang thiết bị phục vụ công tác cây xanh, ở các khu vực do địa phương, cơ quan, đơn vị quản lý;

6. Tổ chức lập và lưu trữ hồ sơ về các nội dung công việc được giao; lập kế hoạch duy tu, bảo dưỡng công viên, đài tưởng niệm, quảng trường, cây cảnh, vườn hoa, thảm cỏ và các trang thiết bị khác ở các khu vực do đơn vị quản lý;

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân thành phố và Giám đốc Sở Giao thông - Công chính giao.

Điều 10: Công ty Cây xanh Đà Nẵng

1. Lập kế hoạch phát triển cây xanh đường phố, cây xanh tại các khu dân cư, các cơ quan theo quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

2. Nghiên cứu, tổ chức ươm, trồng các loại cây như: cây xanh đường phố, cây bóng mát, cây chắn gió, cây cách ly nhằm phục vụ các yêu cầu của thành phố và thực hiện các dịch vụ liên quan đến việc ươm, trồng các loại cây;

3. Quản lý, bảo vệ, khai thác vườn ươm; trồng, quản lý, chăm sóc, bảo dưỡng hệ thống cây xanh đường phố;

4. Chủ trì, phối hợp với Công ty Công viên Đà Nẵng tham mưu cho Sở Giao thông - Công chính trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và đề xuất về chủng loại cây xanh, cỏ, hoa phù hợp với đặc điểm thổ nhưỡng, khí hậu và cảnh quan chung của thành phố, đồng thời, thực hiện việc du nhập - di thực lai tạo, gieo ươm, nhân giống các loại cây xanh, hoa cảnh có nguồn gốc từ các địa phương khác để áp dụng tại thành phố;

5. Có trách nhiệm tiếp nhận đơn đề nghị trồng, chặt hạ, dịch chuyển, chặt nhánh, tỉa cành cây xanh công cộng của các tổ chức, cá nhân và kiểm tra, đề xuất Sở Giao thông - Công chính giải quyết theo thẩm quyền trong thời gian không quá ba ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn;

6. Thực hiện việc trồng, chặt hạ, chặt nhánh, dịch chuyển, tỉa cành cây xanh công cộng theo kế hoạch hàng năm được duyệt (đặc biệt là trước và trong mùa mưa bão) hoặc theo hợp đồng đã ký với các tổ chức, cá nhân sau khi được sự đồng ý của Sở Giao thông - Công chính hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố (trường hợp trồng, chặt hạ, dịch chuyển, chặt nhánh, tỉa cành cây xanh công cộng theo yêu cầu chính đáng của tổ chức, cá nhân);

7. Phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền, vận động thực hiện phương châm Nhà nước và nhân dân cùng chăm sóc, bảo vệ, quản lý và phát triển cây xanh công cộng trên địa bàn thành phố;

Tổ chức hướng dẫn địa phương, cơ quan, đơn vị trồng, phát triển cây xanh theo quy hoạch;

8. Thường xuyên kiểm tra quản lý cây xanh công cộng, đề xuất chặt hạ những cây xanh công cộng do tổ chức, cá nhân tự trồng không đúng quy hoạch đã được duyệt; kiến nghị các địa phương, các cơ quan chức năng giải quyết kịp thời những vấn đề liên quan đến cây xanh công cộng ở các khu vực do địa phương, đơn vị quản lý;

9. Tổ chức lập và lưu trữ hồ sơ về cây xanh công cộng; lập kế hoạch trồng dặm cây xanh công cộng bị chết khô, bị ngã đổ do mưa bão, bị sâu bệnh và bị rỗng ruột không còn khả năng phát triển trên địa bàn thành phố;

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân thành phố và Giám đốc Sở Giao thông - Công chính giao.

Điều 11: Ủy ban nhân dân quận, huyện, phường, xã

1. Tổ chức tuyên truyền, giáo dục các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn về vai trò, lợi ích của hệ thống cây xanh công cộng nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc bảo vệ và chăm sóc cây xanh công cộng;

2. Phối hợp với Công ty Công viên Đà Nẵng và Công ty Cây xanh Đà Nẵng bàn giao việc giữ gìn và bảo quản cây xanh công cộng cho từng cơ quan, hộ gia đình có cây xanh gần cơ quan, gần nhà;

3. Lập biên bản đình chỉ hành vi vi phạm; xử phạt theo thẩm quyền hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử phạt và báo cáo cơ quan quản lý Nhà nước chuyên ngành về các hành vi vi phạm trong quản lý, bảo vệ hệ thống cây xanh công cộng;

4. Phối hợp với các cơ quan chức năng của thành phố giám sát việc trồng, chặt hạ, dịch chuyển, chặt nhánh, tỉa cành cây xanh đường phố theo đúng quy định.

Điều 12: Lực lượng Thanh niên Xung kích

1. Phối hợp với UBND quận, huyện, phường xã, Công ty Công viên Đà Nẵng và Công ty Cây xanh Đà Nẵng tổ chức tuyên truyền, giáo dục vận động các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố thực hiện quản lý, bảo vệ hệ thống cây xanh công cộng;

2. Phát hiện các hành vi vi phạm trong quản lý, bảo vệ hệ thống cây xanh công cộng, lập biên bản đình chỉ hành vi vi phạm; xử phạt theo thẩm quyền hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử phạt và báo cáo về cơ quan quản lý Nhà nước chuyên ngành.

Chương IV

KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 13: Tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc thực hiện quy định của Nhà nước về quản lý, bảo vệ cây xanh công cộng và Quy định này sẽ được khen thưởng theo quy định chung.

Điều 14:

Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định về quản lý, bảo vệ cây xanh công cộng thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Trường hợp gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định.

Điều 15: Xử phạt hành chính

Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ cây xanh công cộng bị xử phạt như sau:

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng đối với tổ chức, cá nhân có một trong các hành vi: làm hư hỏng cây cảnh, vườn hoa, thảm cỏ, đóng đinh vào cây xanh;

2. Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 500.000 đồng đối với một trong các hành vi: chặt phá, bẻ cành; treo biển quảng cáo vào cây xanh công cộng không đúng quy định;

3. Ngoài các hình thức xử phạt quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, tổ chức, cá nhân vi phạm còn bị buộc thực hiện các quy định về bảo vệ cây xanh công cộng.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 16: Giám đốc Sở Giao thông - Công chính chủ trì, phối hợp với Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức triển khai, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quy định này, định kỳ hàng quý báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 17: Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các ngành, địa phương, tổ chức và cá nhân phản ảnh về Sở Giao thông - Công chính để nghiên cứu, tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Hoàng Tuấn Anh