THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 49/TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 24 tháng 1 năm 1997
Quyết định

QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Về việc nâng cấp Trường Trung học

Sư phạm Hải Hưng thành Trường Cao đẳng Sư phạm Hưng Yên

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02 tháng 3 năm 1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 90/CP ngày 24 tháng 11 năm 1993 của Chính phủ quy định cơ cấu khung của hệ thống giáo dục quốc dân, hệ thống văn bằng, chứng chỉ về giáo dục và đào tạo của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 9596/KHTC ngày 24 tháng 12 năm 1996;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.- Nâng cấp Trường Trung học Sư phạm Hải Hưng thành Trường Cao đẳng Sư phạm Hưng Yên.

Điều 2.- Trường Cao đẳng Sư phạm Hưng Yên có nhiệm vụ đào tạo và bồi dưỡng cán bộ trình độ cao đẳng, nghiên cứu khoa học phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Điều 3.- Trường Cao đẳng Sư phạm Hưng Yên trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên, chịu sự quản lý ngành của Bộ Giáo dục và Đào tạo; được hưởng các chính sách, chế độ của Nhà nước áp dụng cho hệ thống các Trường Đại học và Cao đẳng.

Điều 4.- Quyết định này có hiệu lực từ ngày 07 tháng 02 năm 1997.

Điều 5.- Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

Nguyễn Khánh