ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4999/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC THÀNH LẬP ĐOÀN KIỂM TRA LIÊN NGÀNH XỬ LÝ CÁC VI PHẠM PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI CỦACÁC TỔ CHỨC SỬ DỤNG ĐẤT THEO CHỈ THỊ SỐ 134/CT-TTG NGÀY 20/01/2010 CỦA THỦTƯỚNG CHÍNH PHỦ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Đất đai 2003;
Căn cứ Chỉ thị số 134/CT-TTg ngày 20/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việctăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật đất đai của các tổ chức được Nhànước giao đất, cho thuê đất;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hà Nội tại Tờtrình số 3322/TTrTN &MT-ĐKTK ngày 22/9/2010,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Đoàn kiểmtra liên ngành về việc xử lý các vi phạm pháp luật đất đai của các tổ chức sửdụng đất theo Chỉ thị số 134/CT-TTg ngày 20/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ,gồm các ông (bà) có tên sau đây:

1. Ông Nguyễn Hữu Nghĩa – Phó Giámđốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Trưởng đoàn;

2. Ông Trần Anh Dũng – Chánh Thanhtra Sở Tài nguyên và Môi trường, Phó thường trực đoàn;

3. Ông Nguyễn Minh Mười – Trưởngphòng Đăng ký Thống kê Đất đai, phó đoàn;

4. Ông Lê Tuấn Định – Phó trưởng phòngĐăng ký Thống kê Đất đai, thành viên;

5. Ông Chu Mạnh Tuấn – Phó trưởngphòng Kế hoạch Tổng hợp, thành viên;

6. Ông Đinh Minh Hoàng – Chuyênviên Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư, thành viên;

7. Bà Đỗ Tâm Diệu Quỳnh – Thanh traviên Phòng Tổng Hợp Thanh tra Thành phố, thành viên;

8. Ông Mai Nhân Hiền – Chuyên viênPhòng Quản lý TSNĐKCHT – Chi cục quản lý công sản – Sở Tài chính, thành viên;

9. Ông Ngô Quyết Thắng – Chuyênviên Thanh tra Sở Xây dựng, thành viên;

10. Ông Lê Đình Bình – Chuyên viênphòng Tổng hợp nghiệp vụ dự toán – Cục Thuế Hà Nội, thành viên;

11. Trưởng phòng Tài nguyên và Môitrường các quận, huyện, thị xã nơi có đất để tổ chức kiểm tra, tổ viên.

Điều 2. Đoàn kiểm tra cótrách nhiệm:

- Kiểm tra các tổ chức được giaođất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất vi phạm pháp luật đất đai, chậmthực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước được UBND các quận, huyện, thị xã vàcác Sở, ban, ngành của Thành phố phát hiện trong quá trình thực hiện kiểm kêquỹ đất theo Chỉ thị số 31/2007/CT-TTg ngày 14/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ(trừ các trường hợp đã được kết luận theo Kế hoạch số 108/KH-UBND ngày21/7/2009 của UBND Thành phố).

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra, nộidung kiểm tra cụ thể, lập hệ thống mẫu báo cáo, biểu mẫu tổng hợp và hướng dẫnchuyên môn nghiệp vụ cho lãnh đạo UBND các xã, phường, thị trấn, cán bộ địachính các quận, huyện, phường, xã, thị trấn thực hiện.

- Đoàn kiểm tra tiến hành thu thậpbáo cáo của các Sở, ban ngành, UBND các quận, huyện và các đơn vị sử dụng đất,tiến hành kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, kết quả việc chấp hành các quy địnhcủa Nhà nước khi được giao đất, cho thuê đất, đối chiếu với hồ sơ sử dụng đấtkhi xin sử dụng đất và thống nhất kết luận, đề xuất biện pháp xử lý, báo cáoUBND Thành phố. Thời gian hoàn thành trước ngày 15/01/2011.

Điều 3. Trách nhiệm của cơquan, đơn vị được giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địabàn Thành phố:

- Báo tình hình triển khai dự ánđược giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và tình hình chấp hànhpháp luật đất đai, môi trường theo hệ thống biểu mẫu của đoàn kiểm tra.

- Phối hợp và cung cấp các số liệucó liên quan khi Đoàn kiểm tra yêu cầu.

Điều 4. Kinh phí thực hiệncủa Đoàn kiểm tra do Ngân sách Thành phố cấp theo quy định trên cơ sở đề nghịcủa cơ quan chủ trì.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBNDThành phố, Giám đốc các Sở, ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; Thànhviên của Đoàn kiểm tra và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thihành quyết định này.

Nơi nhận:
- Như trên Điều 5;
- Bộ TN&MT (để báo cáo);
- Chủ tịch UBND TP (để báo cáo);
- Chánh Văn phòng UBND TP;
- PVP: Phạm Chí Công;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Khanh