BỘ CÔNG NGHIỆP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 1 tháng 11 năm 2001

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ sung sản phẩm bu lông, đai ốc chất lượng cao vào

danh mục các dự án, sản phẩm cơ khí ban hành kèm theo

Quyết định số 67/2000/QĐ-BCN ngày 20/11/2000 của Bộ Công nghiệp

_______________________

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01/11/1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 67/2000/QĐ-BCN ngày 20 tháng 11 năm 2000 của Bộ Công nghiệp;

Thực hiện ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc cho phép Bộ Công nghiệp bổ sung sản phẩm bu lông có độ bền cấp 8.8 trở lên và đai ốc có độ bền cấp 9.0 trở lên vào Danh mục các dự án, sản phẩm cơ khí ban hành kèm theo Quyết định số 67/2000/QĐ-BCN ngày 20/11/2000 của Bộ Công nghiệp tại Công văn số 955/CP-CN ngày 23/10/2001 của Văn phòng Chính phủ;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung sản phẩm bu lông có độ bền cấp 8.8 trở lên và đai ốc có độ bền cấp 9.0 trở lên vào Danh mục các sản phẩm cơ khí được hưởng ưu đãi đầu tư theo Nghị quyết số 11/2000/NQ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ, ban hành kèm theo Quyết định số 67/2000/QĐ-BCN ngày 20/11/2000 của Bộ Công nghiệp;

Điều 2 . Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, các Tổng Giám đốc, Giám đốc doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm cơ khí có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

Nguyễn Xuân Chuẩn