CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
Số: 50/CT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 5 tháng 3 năm 1991

QUYẾT ĐỊNH

Cho phép thành lập Hội phục hồi chức năng Việt Nam

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Chỉ thị số 1-CT ngày 5 tháng 1 năm 1989 về việc quản lý tổ chức và hoạt động của các Hội quần chúng;

Xét đề nghị của Ban vận động thành lập Hội phục hồi chức năng Việt Nam và ý kiến của Bộ Y tế, Tổng hội Y dược học Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Cho phép thành lập Hội phục hồi chức năng Việt Nam.

Hội phục hồi chức năng Việt Nam tự lo liệu mọi chi phí và phương tiện hoạt động./.

Đang cập nhật

(Đã ký)

Nguyễn Khánh