THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 500/TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 8 tháng 7 năm 1997

QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Về việc xây dựng Chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo của Việt Nam đến năm 2020

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Nghị quyết số 10/CP ngày 31 tháng 01 năm 1997 của Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ hai (khoá VIII) về giáo dục, đào tạo và khoa học, công nghệ;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì tổ chức, chỉ đạo xây dựng đề án "Chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo của Việt Nam đến năm 2020";

Điều 2. Yêu cầu và phương thức thực hiện:

1. Đề án: "Chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo của Việt Nam đến năm 2020" (sau đây gọi tắt là "Chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo") cần đạt các yêu cầu sau:

Cụ thể hoá những nhiệm vụ và chủ trương lớn đã được nêu trong Nghị quyết Trung ương 2 (khoá VIII) về định hướng chiến lược phát triển giáo dục - đào tạo trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hóa và nhiệm vụ đến năm 2000.

Chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo là bộ phận hữu cơ của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội nhằm tạo ra nguồn nhân lực để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo được xây dựng cho các giai đoạn cụ thể đến năm 2000, năm 2005, năm 2010 và năm 2020.

Chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo phải có tính khả thi bao gồm hệ thống các chính sách, các giải pháp, các cơ chế cụ thể.

2- Phương thức tổ chức thực hiện:

Lập Ban chỉ đạo xây dựng Chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo đến năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo làm Trưởng ban. Thành phần của Ban chỉ đạo gồm các thành viên là lãnh đạo của một số Bộ, Ban, ngành có chức năng tổng hợp, một số trung tâm khoa học lớn, thành phố lớn (có danh sách kèm theo). Ban chỉ đạo có nhiệm vụ tổ chức, hướng dẫn phối hợp các Bộ, ngành và địa phương trong việc dự thảo Chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo đến năm 2020 trình Chính phủ vào quý II năm 1998.

Các Bộ, ngành và địa phương cần kết hợp việc xây dựng Chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo với việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển chung của Bộ, ngành và địa phương mình.

Kinh phí để xây dựng Chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo được trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp giáo dục và đào tạo và kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

DANH SÁCH

CÁC BỘ, BAN, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG VÀ CƠ QUAN THAM GIA
BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN
GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(Kèm theo Quyết định số 500/TTg ngày 8 tháng 7 năm 1997
của Thủ tướng Chính phủ)

1- Ban Khoa giao Trung ương

2- Bộ Giáo dục và Đào tạo

3- Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

4- Bộ Kế hoạch và Đầu tư

5- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

6- Bộ Văn hoá - Thông tin

7- Bộ Công nghiệp

8- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

9- Văn phòng Chính phủ

10- Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ

11- Trung tâm khoa học tư nhiên và Công nghệ quốc gia

12- Trung tâm khoa học xã hội và Nhân văn quốc gia

13- Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội

14- Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

Nguyễn Khánh