BỘ CÔNG THƯƠNG
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5023/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH QUY CHẾ XÉT CHỌN VÀ ĐIỀU ĐỘNG CÁN BỘ ĐI CÔNG TÁC NHIỆM KỲ TẠI THƯƠNG VỤVIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công thương;
Căn cứ Quyết định số 4376/QĐ-BCT ngày 6 tháng 8 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công thươngquy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thương vụ tại các nước và vùng lãnhthổ;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theoQuyết định này Quy chế xét chọn và điều động cán bộ đi công tác nhiệm kỳ tạiThương vụ Việt Nam ở nước ngoài.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòngBộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ và Thủ trưởng cácđơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Đảng ủy Bộ, Công đoàn CQ Bộ;
- Các đ/c Lãnh đạo Bộ;
- Lưu: VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Vũ Huy Hoàng

QUY CHẾ

XÉTCHỌN VÀ ĐIỀU ĐỘNG CÁN BỘ ĐI CÔNG TÁC NHIỆM KỲ TẠI THƯƠNG VỤ VIỆT NAM Ở NƯỚCNGOÀI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 5023/QĐ-BCT ngày 15 tháng 9 năm 2008 của Bộtrưởng Bộ Công thương)

Chương 1.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này áp dụng đối với việcxét chọn cán bộ của Bộ Công thương để cử đi công tác nhiệm kỳ tại các Thươngvụ, Văn phòng Kinh tế - Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc, Tổng lãnh sự quán ViệtNam tại các nước và vùng lãnh thổ, Cơ quan đại diện thường trực của Việt Nambên cạnh WTO, Trung tâm giới thiệu sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam ở nước ngoài(sau đây gọi tắt là Thương vụ).

Điều 2. Nguyên tắc áp dụng

1. Đảm bảo lựa chọn được nhữngcán bộ có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, năng lực và trình độ để đáp ứng yêu cầucông tác tại Thương vụ.

2. Việc lựa chọn cán bộ căn cứvào nhu cầu công việc của Thương vụ ở từng nước, từng khu vực, biên chế đượcNhà nước phân bổ và khả năng thích hợp của từng cán bộ.

3. Đảm bảo công khai, dân chủ,công bằng.

4. Việc bố trí sắp xếp cán bộsau khi kết thúc thời hạn công tác tại Thương vụ tuân theo các quy định hiệnhành.

Chương 2.

CÁC QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Nguồn cán bộ để cử đicông tác nhiệm kỳ tại Thương vụ

1. Cán bộ để cử đi công tácnhiệm kỳ tại Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài phải là người trong biên chế Nhànước (hoặc hợp đồng lao động không thời hạn), đang công tác tại các Vụ, Cục,đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc Bộ Công thương;

2. Trường hợp các đơn vị thuộcBộ Công thương chưa có cán bộ đáp ứng yêu cầu thì Lãnh đạo Bộ xem xét, quyếtđịnh việc điều động từ các doanh nghiệp thuộc Bộ hoặc xin người từ các Bộ,ngành, đơn vị khác.

3. Trong một số trường hợp cầnthiết có thể điều động cán bộ chuyển tiếp từ Thương vụ này sang công tác tạiThương vụ khác.

Điều 4. Thẩm quyền quyết định

1. Ban cán sự đảng xem xét,quyết định đối với các chức danh: Công sứ, Tham tán công sứ, Tham tán thươngmại và tương đương (Phó Tổng lãnh sự tại Hồng Công; Phó Chủ nhiệm Văn phòngKinh tế - Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc - Đài Loan).

2. Bộ trưởng xem xét, quyết địnhđối với các chức danh: Tùy viên thương mại và tương đương (Lãnh sự, Phó Lãnhsự, Bí thư thứ nhất, Bí thư thứ hai, Bí thư thứ ba), nhân viên không mang hàmngoại giao (lái xe, nhân viên khác…).

3. Thứ trưởng phụ trách thịtrường chỉ đạo việc lựa chọn cán bộ cử đi Thương vụ thuộc thị trường phụ tráchtrước khi trình Ban cán sự đảng và Bộ trưởng.

4. Vụ Tổ chức cán bộ chủ trìphối hợp với các Vụ Thị trường nước ngoài (theo thị trường khu vực phụ trách),Vụ Chính sách thương mại đa biên (đối với Cơ quan đại diện thường trực của ViệtNam bên cạnh WTO) để lựa chọn cán bộ cử đi công tác nhiệm kỳ tại Thương vụ,trình Lãnh đạo Bộ xem xét quyết định.

5. Cục Xúc tiến thương mại phốihợp với Vụ Tổ chức cán bộ thống nhất lựa chọn cán bộ cử cán bộ đi công tácnhiệm kỳ tại Trung tâm giới thiệu sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam ở nước ngoài.

Điều 5. Thời hạn công tác,chế độ được hưởng

1. Thời hạn công tác

1.1. Nhiệm kỳ công tác của cánbộ công tác tại Thương vụ là 03 năm (ba năm). Trường hợp hoàn thành tốt nhiệmvụ và căn cứ vào nhu cầu công tác, nếu cán bộ có nguyện vọng, Lãnh đạo Bộ sẽxem xét cho kéo dài thời hạn công tác tối đa không quá nửa nhiệm kỳ (một nămrưỡi).

1.2. Bộ sẽ xem xét điều động cánbộ Thương vụ về nước trước thời hạn (kể cả đã gia hạn công tác) trong cáctrường hợp sau:

a. Do nhu cầu công tác, Bộ điềuđộng cán bộ chuyển địa bàn công tác hoặc điều về nước nhận nhiệm vụ mới;

b. Có nguyện vọng về nước trướcthời hạn với lý do cá nhân được Bộ xem xét chấp nhận;

c. Bị bệnh nặng, theo kết luậncủa bác sỹ, không đảm bảo sức khoẻ tiếp tục công tác.

1.3. Bộ xem xét rút cán bộ côngtác tại Thương vụ về nước trước thời hạn hoặc không gia hạn công tác và có thểyêu cầu bồi thường tổn thất (nếu có), thu hồi các khoản tiền cá nhân (kể cả đốivới phu nhân, phu quân ngoại giao) đã lĩnh theo chế độ tương ứng thời gian côngtác còn lại, đối với các trường hợp sau đây:

a. Gây mất đoàn kết trong Thươngvụ hoặc để phu nhân, phu quân tham gia/can thiệp ảnh hưởng tới công việc Thươngvụ hoặc gây mất đoàn kết trong Thương vụ;

b. Vi phạm pháp luật nước sở tạihoặc pháp luật Việt Nam, có hành vi làm phương hại đến quan hệ đối ngoại;

c. Không hoàn thành nhiệm vụđược giao;

d. Không chấp hành nghiêm chỉnhcác quy định về quản lý cán bộ, quản lý tài chính và tài sản của Thương vụ hoặcgây mất uy tín cho Thương vụ hoặc Cơ quan đại diện;

đ. Bị thi hành kỷ luật từ khiểntrách trở lên.

2. Chế độ được hưởng

Cán bộ công tác tại Thương vụđược hưởng quyền lợi, chế độ theo quy định của Nhà nước đối với cán bộ công táctại Cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài.

Điều 6. Tiêu chuẩn đối vớicán bộ được xem xét cử đi công tác nhiệm kỳ tại Thương vụ

1. Tiêu chuẩn chung

a. Có lý lịch rõ ràng được cơquan có thẩm quyền xác nhận.

b. Có tinh thần yêu nước, có lậptrường tư tưởng vững vàng, có hiểu biết và thực hiện nghiêm chỉnh đường lốichính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

c. Có phẩm chất đạo đức tốt, cóý thức tổ chức kỷ luật, có tinh thần đoàn kết nội bộ.

d. Có đủ trình độ chuyên môn,ngoại ngữ, sức khoẻ để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

đ. Đã tham gia lớp bồi dưỡngkiến thức chuyên môn cho cán bộ nguồn Thương vụ do Bộ Công thương tổ chức (nếuchưa từng đi công tác nhiệm kỳ tại Thương vụ).

e. Khi được cử đi Thương vụ, đốivới nam không quá 57 tuổi và đối với nữ không quá 52 tuổi (còn đủ tuổi để côngtác hết nhiệm kỳ 03 năm tại Thương vụ), trường hợp đặc biệt khác do Lãnh đạo Bộquyết định (riêng lái xe, do đặc thù yêu cầu nghề nghiệp, khi được cử đi khôngquá 55 tuổi).

g. Không cử đi Thương vụ đối vớicác trường hợp cán bộ đang trong thời gian thi hành quyết định kỷ luật từ khiểntrách trở lên, đang liên quan đến tranh chấp, kiện tụng, đang là đối tượng bịthanh tra, kiểm tra theo pháp luật

2. Tiêu chuẩn cụ thể

Ngoài các tiêu chuẩn chung nêutrên, cán bộ được xem xét cử đi Thương vụ phải đáp ứng các yêu cầu cụ thể dướiđây:

2.1. Đối với Tham tán thương mạivà tương đương

a. Là đảng viên Đảng Cộng sảnViệt Nam, nắm vững và có khả năng vận dụng đúng đắn đường lối chính sách đốingoại, đặc biệt là đường lối phát triển kinh tế đối ngoại và hội nhập, đườnglối đổi mới của Đảng;

b. Là lãnh đạo cấp Vụ và tươngđương, chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính (trường hợp đặc biệt khác do BộCông thương thỏa thuận với Bộ Ngoại giao quyết định).

c. Tốt nghiệp đại học trở lên;

d. Có hiểu biết về luật phápquốc tế, nhất là luật áp dụng trong thương mại và đầu tư quốc tế, có kiến thứcvề nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu.

đ. Có kiến thức về quản lý kinhtế trong nước. Nắm vững tình hình phát triển kinh tế, thương mại, công nghiệp,đầu tư, du lịch… trong nước;

e. Sử dụng thành thạo một ngoạingữ thông dụng tại địa bàn được cử đi (đạt yêu cầu qua kỳ thi do Bộ Ngoại giaotổ chức theo quy định của Chính phủ), ưu tiên người biết thêm một ngoại ngữkhác có sử dụng tại địa bàn với khả năng giao tiếp;

g. Có khả năng công tác độc lập.Có khả năng nghiên cứu, tổng hợp chính sách, thị trường, thương nhân. Có thể đềxuất các biện pháp để phát triển quan hệ kinh tế, thương mại, công nghiệp, đầutư, du lịch … giữa Việt Nam với nước sở tại và các vấn đề khác trong phạm vinhiệm vụ được giao;

h. Có năng lực quản lý và điềuhành Thương vụ hoàn thành nhiệm vụ.

i. Có thời gian công tác trongngành từ 05 năm trở lên (các trường hợp khác do Lãnh đạo Bộ quyết định);

k. Tự lái được xe ô tô để phụcvụ công tác (trường hợp đặc biệt do Bộ trưởng xem xét, quyết định).

2.2. Đối với Tuỳ viên thương mạivà tương đương

a. Tốt nghiệp đại học trở lên,nắm vững và có khả năng vận dụng đúng đắn đường lối đối ngoại và hội nhập kinhtế, đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam;

b. Hiểu biết luật pháp quốc tế,nhất là luật áp dụng trong thương mại, đầu tư quốc tế. Có kiến thức về nghiệpvụ kinh doanh xuất nhập khẩu;

c. Có hiểu biết về kinh tế,thương mại, công nghiệp, môi trường kinh doanh, đầu tư trong nước;

d. Có khả năng công tác độc lập.Có khả năng nghiên cứu chính sách đối ngoại, kinh tế, thương nhân tại địa bànđược cử đi;

đ. Sử dụng thành thạo một ngoạingữ thông dụng tại địa bàn được cử đi (đạt yêu cầu qua kỳ thi do Bộ Ngoại giaotổ chức theo quy định của Chính phủ) ưu tiên người biết thêm ngoại ngữ khác cósử dụng tại địa bàn với khả năng giao tiếp;

e. Có thời gian công tác trongngành từ 03 năm trở lên (các trường hợp khác do Lãnh đạo Bộ quyết định).

g. Tự lái được xe ô tô để phụcvụ công tác.

2.3. Đối với lái xe

a. Có tay nghề vững vàng

b. Ưu tiên có thời gian công táclâu năm tại Đoàn xe Văn phòng Bộ và chưa đi lái xe Thương vụ lần nào;

c. Được tập thể Đoàn xe tínnhiệm giới thiệu, tiến cử.

Điều 7. Quy trình tuyển chọncán bộ đi công tác nhiệm kỳ tại Thương vụ

1. Vào Quý IV hàng năm, Bộ gửivăn bản đến các đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc Bộ thông báo, hướng dẫn cácđơn vị giới thiệu cán bộ đăng ký đi công tác nhiệm kỳ tại Thương vụ.

2. Căn cứ thông báo và các tiêuchuẩn quy định, các đơn vị phổ biến cho cán bộ trong đơn vị biết để đăng ký đicông tác Thương vụ. Lãnh đạo đơn vị xem xét nguyện vọng đăng ký của cán bộ, nếuchấp thuận thì gửi văn bản và hồ sơ cán bộ theo mẫu về Vụ Tổ chức cán bộ.

3. Vụ Tổ chức cán bộ tổng hợpdanh sách cán bộ đăng ký đi Thương vụ cho năm tới và các năm tiếp theo.

4. Căn cứ danh sách cán bộ đãđăng ký, Vụ Tổ chức cán bộ trình Bộ văn bản, danh sách đề nghị Bộ Ngoại giaokiểm tra ngoại ngữ và kiến thức đối ngoại theo quy định của Thủ tướng Chính phủ(trừ các đối tượng được miễn kiểm tra theo quy định của Bộ Ngoại giao).

5. Trên cơ sở danh sách đăng kývà kết quả kiểm tra ngoại ngữ của Bộ Ngoại giao thông báo, Bộ sẽ xem xét để cửcán bộ đi công tác nhiệm kỳ ở Thương vụ theo quy trình như sau:

a. Vụ Tổ chức cán bộ thống nhấtvới Vụ Thị trường nước ngoài hoặc Vụ Chính sách thương mại đa biên danh sáchcán bộ đủ tiêu chuẩn (theo thị trường khu vực hoặc tổ chức quốc tế) dự kiến cửđi công tác Thương vụ, Cơ quan đại diện thường trực của Việt Nam bên cạnh WTO,Cục Xúc tiến thương mại thống nhất với Vụ Tổ chức cán bộ dự kiến cử cán bộ đicông tác tại Trung tâm giới thiệu sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam ở nước ngoài;

b. Vụ Tổ chức cán bộ trình Thứtrưởng phụ trách thị trường xem xét có ý kiến về danh sách và hồ sơ cán bộ dựkiến cử đi Thương vụ;

c. Vụ Tổ chức cán bộ trình Bancán sự đảng hoặc Bộ trưởng xem xét quyết định việc cử Tham tán hoặc Tuỳ viêntheo thẩm quyền;

d. Sau khi được Bộ trưởng hoặcBan Cán sự đảng nhất trí, Vụ Tổ chức cán bộ trình Lãnh đạo Bộ ký quyết định vàvăn bản đề nghị Bộ Ngoại giao bổ nhiệm hàm ngoại giao đối với cán bộ được cử đicông tác nhiệm kỳ Thương vụ.

đ. Các mục b, c và d thực hiệntheo Quy chế làm việc của Ban Cán sự đảng Bộ Công thương.

Điều 8. Chuẩn bị trước khi đicông tác nhiệm kỳ tại Thương vụ

1. Cán bộ trước khi đi công tácnhiệm kỳ tại Thương vụ (trừ lái xe) phải dành thời gian ít nhất hai tháng đếncác đơn vị thuộc Bộ như Vụ Thị trường nước ngoài, Vụ Tài chính, Vụ Xuất nhậpkhẩu và các Vụ, Cục liên quan để tìm hiểu về quan hệ kinh tế - thương mại, côngnghiệp, đầu tư … giữa Việt Nam với nước được cử đi, tìm hiểu về chế độ chínhsách và công tác quản lý tài chính Thương vụ. Các Vụ, Cục có trách nhiệm giúpđỡ, hướng dẫn tài liệu, nội dung và phương pháp công tác cho cán bộ chuẩn bịnhận nhiệm vụ.

2. Trong thời gian tìm hiểu côngviệc chuẩn bị đi công tác Thương vụ, cán bộ hưởng mọi chế độ, quyền lợi ở đơnvị cũ.

Điều 9. Đào tạo, bồi dưỡngcán bộ nguồn cho Thương vụ

1. Căn cứ vào tình hình cụ thể,Bộ sẽ tổ chức các lớp bồi dưỡng ngắn hạn để trang bị thêm các kiến thức cầnthiết cho cán bộ có nguyện vọng đi công tác nhiệm kỳ tại Thương vụ.

2. Vụ Tổ chức cán bộ là đầu mốigiúp Lãnh đạo Bộ đề xuất và tổ chức thực hiện nhiệm vụ này.

Điều 10. Trách nhiệm các đơnvị quản lý Thương vụ

1. Vụ Tổ chức cán bộ giúp Lãnhđạo Bộ quản lý đội ngũ cán bộ công tác tại Thương vụ, Cơ quan đại diện thườngtrực của Việt Nam bên cạnh WTO, Trung tâm giới thiệu sản phẩm xuất khẩu củaViệt Nam ở nước ngoài.

2. Các Vụ Thị trường nước ngoài,Vụ Chính sách thương mại đa biên, Cục Xúc tiến thương mại giúp Lãnh đạo Bộ quảnlý, chỉ đạo công tác chuyên môn đối với Thương vụ, Cơ quan đại diện thường trựccủa Việt Nam bên cạnh WTO, Trung tâm giới thiệu sản phẩm xuất khẩu của Việt Namở nước ngoài theo thị trường được phân công.

3. Vụ Tài chính giúp Lãnh đạo Bộchỉ đạo, quản lý công tác tài chính, tài sản của Thương vụ, Cơ quan đại diệnthường trực của Việt Nam bên cạnh WTO, Trung tâm giới thiệu sản phẩm xuất khẩucủa Việt Nam ở nước ngoài.

Chương 3.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 11. Tổ chức thực hiện

1. Quy chế này được phổ biến đếncán bộ, công chức các đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc Bộ Công thương đểtriển khai thực hiện.

2. Trong quá trình thực hiện,Quy chế có thể được bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Vụ Tổchức cán bộ là đầu mối giúp Lãnh đạo Bộ theo dõi và tổ chức thực hiện Quy chếnày.

BỘ TRƯỞNG
Vũ Huy Hoàng