UỶ BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC
Số: 509/QĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 1986

QUYẾT ĐỊNH

SỐ 509-QĐ NGÀY 26-7-1986 BAN HÀNH SỬA ĐỔI

2 TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC

CHỦ NHIỆM UỶ BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC

Căn cứ Nghị định số 141-HĐBT ngày 24-8-1982 của Hội đồng Bộ trưởng ban hành Điều lệ về công tác tiêu chuẩn hoá;

Xét đề nghị của Cục kiểm nghiệm hàng hoá Bộ Ngoại thương trong công văn số 206-KN/TCĐL ngày 5-8-1985,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. - Nay ban hành các tiêu chuẩn Việt Nam:

- TCVN 1873 - 86. Cam quả tươi xuất khẩu - thay thế TCVN 1873-76 đã sửa đổi.

- Sửa đổi 1 TCVN 3948 - 84. Cam quả tươi xuất khẩu. Phương pháp thử.

Điều 2.- Các tiêu chuẩn trên ban hành để chính thức áp dụng, có hiệu lực từ ngày 1-7-1987 và phải được nghiêm chỉnh chấp hành trong tất cả các ngành, các địa phương có liên quan.

Chủ nhiệm

(Đã ký)

Đoàn Phương