UBND TỈNH NGHỆ AN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 1999
quyết định của UBND tỉnh Nghệ An

QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Về việc ban hành bộ đơn giá xây dựng cơ bản tỉnh Nghệ An

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND các cấp (sửa đổi) được Quốc hội thông qua ngày 21/6/1994;

Căn cứ Quyết định số 42/CP ngày 16/7/1996 của Chính phủ về việc ban hành điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng và Nghị định số 92/CP ngày 23/8/1997 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng;

Căn cứ Công văn số 2052/BXD-VKT ngày 03/12/1998 của Bộ Xây dựng về việc lập đơn giá XDCB theo các quy định mới;

Xét đề nghị của ông Giám đốc Sở Xây dựng tại văn bản 283/SXD-THKT KT ngày 22 tháng 5 năm 1999,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này bộ đơn giá XDCB tỉnh Nghệ An. Bộ đơn giá XDCB là cơ sở lập các dự án đầu tư xây dựng, lập kế hoạch, xác định tổng dự toán, dự toán công trình, xác định giá xét thầu, xhỉ định thầu xây lắp, thanh quyết toán vốn đầu tư các công trình XDCB trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Điều 2: Bộ đơn giá XDCB này thay thế bộ đơn giá XDCB tỉnh Nghệ An ban hành kèm theo Quyết định số 648/QĐUB ngày 27/6/1994.

Điều 3: Giao cho Giám đốc Sở Xây dựng hướng dẫn thực hiện và phối hợp các Sở, ngành liên quan giải quyết các biến động về giá, các vướng mắc trong quá trình thực hiện, trình UBND tỉnh và Bộ Xây dựng giải quyết những nội dung vượt quá thẩm quyền.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/1999.

Các ông: Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, các cơ quan có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Hoàng Tất Thắng