QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Về việc thành lập Công ty Công nghệ thông tinGENPACIFIC

đơn vị thành viên của Tổng Công ty Điện tử và Tin họcViệt Nam

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủvề chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 50/CP ngày 28 tháng 8 năm 1996 của Chính phủ vềviệc thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp nhà nước;

Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Điện tử và Tin họcViệt Nam tại Tờ trình số 349/CV-ĐT-HĐQT ngày 26 tháng 7 năm 2000;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Thành lập Công ty Công nghệ thông tin GENPACIFIC, doanh nghiệp thành viên củaTổng Công ty Điện tử và Tin học Việt Nam, trên cơ sở tổ chức lại Chi nhánh củaTổng Công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Têngiao dịch quốc tế : GENPACIFIC.

Trụsở chính của Công ty đặt tại 391A, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7, quận 3, Thànhphố Hồ Chí Minh.

Côngty có Chi nhánh tại Hà Nội trên cơ sở chuyển Trung tâm Tin học GENPACIFIC-HàNội thành Chi nhánh của Công ty tại Hà Nội.

Côngty Công nghệ thông tin GENPACIFIC là pháp nhân theo luật pháp Việt Nam kể từngày được đăng ký kinh doanh, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập, đượcsử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng theo quy định của phápluật.

Điều 2.Ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty:

Tổchức kinh doanh và sản xuất máy tính thương hiệu Việt Nam;

Pháttriển xây dựng phần mềm để xuất khẩu và phục vụ trong nước;

Cungcấp các dịch vụ Điện tử, Tin học, Tự động hoá cho khách hàng;

Thựchiện sản xuất kinh doanh, dịch vụ khác theo quy định của pháp luật.

VốnĐiều lệ của Công ty tại thời điểm thành lập: 15,9 tỷ đồng, trong đó :

Vốncố định : 9,4 tỷ đồng, trong đó :

Vốnngân sách : 3,2 tỷ đồng

Vốntự bổ sung: 6,2 tỷ đồng

Vốnlưu động : 6,5 tỷ đồng, trong đó:

Vốnngân sách : 2,5 tỷ đồng

Vốntự bổ sung: 4,0 tỷ đồng

Điều 3.Công ty Công nghệ thông tin GENPACIFIC có trách nhiệm làm đầy đủ các thủ tụcđăng ký kinh doanh và hoạt động theo Điều lệ của Công ty do Hội đồng quản trịTổng Công ty Điện tử và Tin học Việt Nam phê duyệt, theo Luật doanh nghiệp Nhànước và những quy định của pháp luật.

Điều 4.Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngàyký. Các văn bản trướcđây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

ChánhVăn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Chủ tịchHội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng Công ty Điện tử và Tin học Việt Nam,Giám đốc Công ty Công nghệ thông tin GENPACIFIC, Giám đốc Chi nhánh Tổng Côngty Điện tử và Tin học Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thihành Quyết định này./.

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN CỦA CÔNG TY

KẾT CẤU THÉP -CƠ KHÍ XÂY DỰNG

(Tại thời điểm thành lập Côngty)

A.Các đơn vị hạch toán phụ thuộc

1.Nhà máy Kết cấu thép -Cơ khí Đông Anh, Hà Nội.

2. Nhàmáy Cơ khí Hồng Nam, Hà Nội.

3.Nhà máy Quy chế cơ khí và Xây dựng (tên cũ là Xí nghiệp Vật tư, thiết bị xâydựng Từ Liêm, Hà Nội).

4.Xínghiệp Kinh doanh kim khí và vật tư tổng hợp Đông Anh, Hà Nội.

5.Xí nghiệp Xây lắp 5, thành phố Thái Nguyên.

6.Xí nghiệp Kết cấu thép- Cơ giới xây dựng, thành phố Thái Nguyên.

7.Trung tâm Tư vấn xây dựng và thiết kế, tại E1, đường Giải Phóng, quận Đống Đa,Hà Nội.

B. Đơn vị có vốn góp của Công ty

1.Công ty Liên doanh Cốp pha thép Việt Trung tại Thái Nguyên.