ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

V/v quy định cơ cấu các cơ quan chuyên môn

thuộc Uỷ ban nhân dân huyện Trà Bồng

__________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 255/SNV ngày 27/3/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay quy định cơ cấu các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Trà Bồng gồm 12 phòng, ban như sau:

1. Phòng Nội vụ;

2. Phòng Tư pháp;

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch;

4. Phòng Tài nguyên và Môi trường;

5. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội;

6. Phòng Văn hoá và Thông tin;

7. Phòng Giáo dục và Đào tạo;

8. Phòng Y tế;

9. Thanh tra;

10. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;

11. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

12. Phòng Công Thương.

Điều 2. Giao Chủ tịch UBND huyện Trà Bồng căn cứ Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ, các quy định khác của nhà nước có liên quan và hướng dẫn của các Sở, Ban ngành tỉnh, quy định cụ thể vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, cơ cấu chức danh công chức của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện và tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 121/2005/QĐ-UBND ngày 13/10/2005 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các Sở, Ban ngành, Chủ tịch UBND huyện Trà Bồng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Xuân Huế