ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 5146/QĐ-UBND

Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 21 tháng 11 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH THỰC HIỆN THÍĐIỂM CƠ CHẾ “MỘT CỬA LIÊN THÔNG” ĐỐI VỚI LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI TẠI ỦY BAN NHÂN DÂNCÁC XÃ, PHƯỜNG THUỘC THÀNH PHỐ PHAN RANG - THÁP CHÀM

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINHTHUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ quy định bổsung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiệnquyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhànước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất;
Căn cứ Quyết định số 94/2006/QĐ-TTg ngày 27/04/2006 của Thủ tướng Chính phủ phêduyệt Kế hoạch Cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2006 - 2010;
Căn cứ Thông tư số 06/2007/TT-BTNMT ngày 02/7/2007 của Bộ Tài nguyên và Môitrường hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày25/5/2007 của Chính phủ Quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sửdụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồithường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại vềđất;
Căn cứ Quyết định số 3413/QĐ-UBND ngày 21/08/2007 của Chủ tịch Ủy ban nhân dântỉnh về việc phê duyệt Đề án thí điểm cơ chế “một cửa liên thông” trên các lĩnhvực đất đai, người có công với cách mạng tại Ủy ban nhân dân các xã, phườngthuộc thành phố Phan Rang - Tháp Chàm;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 411/TTr-SNV ngày 16/11/2007
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Dừng việc ápdụng thủ tục hành chính về đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắnliền với đất và xoá đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liềnvới đất tại Đề án thí điểm cơ chế “một cửa liên thông” đối với lĩnh vực đất đaitại Ủy ban nhân dân các xã, phường thuộc thành phố Phan Rang - Tháp Chàm đượcphê duyệt tại Quyết định số 3413/QĐ-UBND ngày 21/8/2007 của Chủ tịch Ủy bannhân dân tỉnh Ninh Thuận.

Điều 2.Chủ tịch Ủyban nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm có trách nhiệm chỉ đạo Văn phòngĐăng ký quyền sử dụng đất, Ủy ban nhân dân các xã, phường và các phòng, banliên quan thực hiện đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liềnvới đất và xoá đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền vớiđất đúng theo quy định thủ tục hành chính “một cửa” đã được cơ quan có thẩmquyền phê duyệt và Điều 31 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chínhphủ quy định chi tiết về việc thực hiện quyền thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sửdụng đất và tài sản gắn liền với đất; Thông tư số 06/2007/TT-BTNMT ngày02/7/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện Nghị định số84/2007/NĐ-CP ; Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT-BTP-BTNMT ngày 16/6/2005 củaBộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảolãnh bằng quyền sử dụng đất; Thông tư liên tịch số 03/2005/TTLT-BTP-BTNMT ngày13/6/2006 của Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi bổ sung một sốquy định của Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT-BTP-BTNMT.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ,Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Ủy bannhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã,phường thuộc thành phố Phan Rang - Tháp Chàm và thủ trưởng các cơ quan có liênquan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH
Hoàng Thị Út Lan