THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 516/TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 1997

QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Về việc thành lập Học viện Công nghệ Bưu chính - Viễn thông

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện tại Công văn 824/TCCB-LĐ ngày 02 tháng 8 năm 1996, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam tại Công văn số 50/HĐQT ngày 10 tháng 10 năm 1996, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo tại Công văn số 9424/KHTC ngày 18 tháng 12 năm 1996,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Học viện Công nghệ Bưu chính - Viễn thông trực thuộc Tổng công ty Bưu chính - Viễn thông Việt nam trên cơ sở sắp xếp lại Viện Khoa học kỹ thuật Bưu điện, Viện kinh tế bưu điện, Trung tâm đào tạo bưu chính viễn thông I, Trung tâm đào tạo bưu chính viễn thông II.

Học viện Công nghệ Bưu chính - Viễn thông là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, tài khoản con dấu riêng. Trụ sở Học viện đặt tại Hà Nội và có cơ sở đặt tại thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Học viện Công nghệ Bưu chính - Viễn thông là tổ chức đào tạo - nghiên cứu của Nhà nước có nhiệm vụ:

1. Đào tạo cán bộ khoa học công nghệ ở bậc đại học và trên đại học.

2. Nghiên cứu khoa học - công nghệ và chuyển giao công nghệ phục vụ mục tiêu phát triển ngành Bưu chính - Viễn thông.

3. Quản lý thống nhất về chương trình đào tạo - nghiên cứu, đội ngũ giáo viên, cán bộ nghiên cứu và trang thiết bị của các khoa, các cơ sở nghiên cứu trong học viện.

Điều 3. Học viện Công nghệ - Bưu chính - Viễn thông hoạt động theo các chế độ, chính sách hiện hành của Nhà nước đối với các tổ chức đào tạo và nghiên cứu và theo Quy chế tài chính của Tổng công ty Bưu chính - Viễn thông Việt Nam.

Điều 4.Quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện Công nghệ - Bưu chính - Viễn thông do Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam phê chuẩn, phù hợp với pháp luật và điều lệ tổ chức, hoạt động của Tổng công ty theo Nghị định số 51/CP ngày 01 tháng 8 năm 1995 của Chính phủ.

Điều 5. Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty Bưu chính - Viễn thông Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

Nguyễn Khánh