THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 525/QĐ- TTg

Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC TẶNG THƯỞNG CỜ THI ĐUA CỦA CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sungmột số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy địnhchi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng vàLuật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên (Tờ trình số 09/TTr-UBND ngày 02 tháng 4 năm 2008) và Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương (Tờtrình số 516/TTr-BTĐKT ngày 25 tháng 4 năm 2008),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Cờthi đua của Chính phủ cho:

1. Văn phòng Tỉnh ủy tỉnh TháiNguyên;

2. Văn phòng Hội đồng nhân dântỉnh Thái Nguyên;

3. Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên,

Đã hoàn thành xuất sắc toàn diệnnhiệm vụ công tác dẫn đầu phong trào Thi đua yêu nước năm 2007 của tỉnh TháiNguyên.

Điều 2. Chủ tịch Ủy bannhân dân tỉnh Thái Nguyên, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương vàtập thể có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:- UBND tỉnh Thái Nguyên;
- Ban Thi đua-Khen thưởng TW;
- BTCN VPCP;
-
TTĐT;
- Lưu: Văn thư, TCCV (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNGNguyễn Sinh Hùng