QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế Tổ chức và
hoạt động của các Hội đồng Trung ương duyệt phim

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ - THÔNG TIN

Căn cứ Nghị định số 81/CP ngày 8/11/1993 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Văn hoá - Thông tin;

Căn cứ Nghị định số 48/CP ngày 17/7/1995 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động điện ảnh;

Để củng cố và tăng cường công tác quản lý hoạt động xét duyệt phim;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục điện ảnh;

QUYẾT ĐỊNH:Điều 1.-Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy chế tổ chức và hoạt động của các Hội đồng Trung ương duyệt phim" thay thế "Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Trung ương xét duyệt các tác phẩm điện ảnh" ban hành kèm theo Quyết định số 869/QĐ-VP ngày 8/9/1990 của Bộ trưởng Bộ văn hoá - Thông tin - Thể thao và Du lịch.

Điều 2.- Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3.- Các ông Chánh văn phòng bộ, Vụ trưởng các Vụ tổ chức - Cán bộ, Cục trưởng Cục điện ảnh, Giám đốc các cơ sở sản xuất phim trong cả nước, Giám đốc Công ty Fafim Việt Nam và các thành viên của các Hội đồng Trung ương duyệt phim chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC HỘI ĐỒNG
TRUNG ƯƠNG DUYỆT PHIM

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 527/QĐ /ĐA ngày 7 tháng 3
năm 1997 của Bộ trưởng Bộ văn hoá - Thông tin)

Điều 1.- Các Hội đồng Trung ương duyệt phim là những tổ chức của Bộ văn hoá - Thông tin có chức năng tư vấn cho Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin trong việc xem xét, đánh giá các phim được sản xuất trong nước hoặc nhập từ nước ngoài.

Điều 2.- Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin uỷ quyền cho Cục trưởng Cục điện ảnh xem xét các ý kiến tư vấn của các Hội đồng Trung ương duyệt phim để ra quyết định cho phép hoặc không cho phép phổ biến những phim đó trong và ngoài lãnh thổ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Điều 3.- Các Hội đồng Trung ương duyệt phim bao gồm những thành viên là chuyên gia về điện ảnh (cán bộ quản lý, lý luận phê bình, nghệ sĩ...) do Bộ trưởng Bộ văn hoá - Thông tin chỉ định hoặc mời tham gia (nếu thành viên đó là người thuộc một tổ chức ngoài Bộ).

Mỗi Hội đồng Trung ương duyệt phim gồm có:

Chủ tịch Hội đồng.

Một số Phó chủ tịch.

Các uỷ viên.

Đối với các bộ phim có liên quan đến các ngành có thể mời thêm đại diện của ngành đó khi duyệt phim.

Điều 4.- Cục điện ảnh là cơ quan thường trực của các Hội đồng Trung ương duyệt phim, có trách nhiệm tổ chức và đảm bảo mọi hoạt động của các Hội đồng.

Điều 5.- Các Hội đồng Trung ương duyệt phim hoạt động theo những nguyên tắc sau:

1. Các thành viên đều có quyền đóng góp ý kiến và chịu trách nhiệm về những ý kiến đánh giá nhận xét của mình đối với từng phim được trình duyệt và đối với mọi hoạt động của Hội đồng, được quyền bảo lưu ý kiến sau khi đã có kết luận của Chủ tịch Hội đồng.

2. Chủ trì các buổi sinh hoạt của Hội đồng là Chủ tịch Hội đồng. Trong trường hợp Chủ tịch Hội đồng vắng mặt thì Phó Chủ tịch Hội đồng được uỷ quyền chủ trì.

3. Khi duyệt phim các thành viên Hội đồng phải ghi đầy đủ ý kiến của mình vào phiếu nhận xét và chuyển giao cho thư ký Hội đồng để hoàn thiện hồ sơ duyệt phim.

Hồ sơ duyệt phim gồm có:

Phiếu đăng ký trình duyệt kèm theo bản tự nhận xét, đánh giá của hãng sản xuất, (đối với hãng phim ngoài Bộ Văn hoá - Thông tin phải có ý kiến xác nhận của cơ quan chủ quản cấp trên trực tiếp).

Phiếu nhận xét của các thành viên Hội đồng.

Biên bản tổng hợp ý kiến của Hội đồng có chữ ký của Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng.

Hồ sơ duyệt phim phải được chuyển lên Cục trưởng Cục Điện ảnh để xem xét quyết định chậm nhất sau hai ngày kể từ ngày duyệt phim.

4. Một buổi duyệt phim được coi là hợp lệ phải có mặt ít nhất một trong các Chánh, Phó chủ tịch và 03 thành viên chính thức của Hội đồng.

Điều 6.- Khi có sự khiếu nại của tác giả hoặc đơn vị có phim trình duyệt và có yêu cầu của Cục trưởng Cục Điện ảnh, Hội đồng Trung ương duyệt phim có trách nhiệm xem xét lại các ý kiến kết luận của mình đối với tác phẩm đó để Cục trưởng Cục điện ảnh quyết định hoặc trình lãnh đạo Bộ Văn hoá - Thông tin.

Điều 7.- Ngoài các buổi duyệt phim, các Hội đồng Trung ương duyệt phim phải tổ chức sinh hoạt mỗi năm 2 lần để kiểm điểm, đánh giá và rút kinh nghiệm hoạt động của mỗi thành viên và của Hội đồng.

Lãnh đạo Cục điện ảnh có trách nhiệm tham dự các buổi duyệt phim và sinh hoạt thường xuyên của các Hội đồng.

Điều 8.- Để đảm bảo tính dân chủ và khách quan trong việc đánh giá nhận xét phim, các thành viên Hội đồng và các thành phần có mặt khác, khi không được uỷ nhiệm, tuyệt đối không tuỳ tiện phổ biến những ý kiến thảo luận của Hội đồng.

Điều 9.- Các thành viên của Hội đồng được hưởng một khoản thù lao cho mỗi buổi duyệt phim theo quy định của Bộ văn hoá - Thông tin. Cục điện ảnh chịu trách nhiệm theo dõi và thực hiện việc thanh toán khoản thù lao cho từng thành viên của Hội đồng. Các đồng chí lãnh đạo Cục điện ảnh dự duyệt phim và cán bộ phục vụ các Hội đồng duyệt phim cũng được hưởng thù lao khi tham gia duyệt phim. Mức thù lao cho từng thành phần trên do Cục trưởng Cục điện ảnh trình Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin duyệt.

Điều 10.

1. Các thành viên của Hội đồng Trung ương duyệt phim phải tham gia đầy đủ các buổi duyệt phim, các sinh hoạt khác của Hội đồng và phải tuân thủ các điều khoản trong quy chế này. Khi vắng mặt dài ngày phải báo cáo trước với Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng.

Nghiêm cấm các thành viên Hội đồng lợi dụng chức trách và quyền hạn của mình để làm những việc trái với quy chế này.

2. Căn cứ vào kết quả hoạt động thực tế của từng thành viên, theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng và Cục trưởng Cục điện ảnh, Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin sẽ xem xét khen thưởng đối với thành viên Hội đồng có thành tích, xử lý đối với người bị cơ sở sản xuất, phát hành phim khiếu nại bằng văn bản về phẩm chất và năng lực công tác, miễn nhiệm đối với người vắng mặt quá nửa số buổi làm việc của Hội đồng trong một năm.

Điều 11.- Nhiệm kỳ hoạt động của các Hội đồng Trung ương duyệt phim là hai năm.

Điều 12.- Quy chế này thay thế Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Trung ương xét duyệt tác phẩm điện ảnh (ban hành kèm theo Quyết định số 869/QĐ-VHTT ngày 8 tháng 9 năm 1990 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin - Thể thao và Du lịch) và có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ban hành.

Mọi quy định trái với quy chế này đều bãi bỏ./.