BỘ CÔNG NGHIỆP
Số: 53/2000/QĐ-BCN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2000
Bộ Công nghiệp

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Về việc ban hành Quy chế lập bản đồ địa chất thuỷ văn

tỷ lệ 1:50000 (1:25.000)

 

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủvề chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 2149/QĐ-CNCL ngày 24 tháng 7 năm 2000 của Bộtrưởng Bộ Công nghiệp về việc phê chuẩn báo cáo soạn thảo Quy chế lập bản đồđịa chất thuỷ văn và Quy chế lập bản đồ địa chất công trình tỷ lệ 1:50000(1:25000);

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam tạiCông văn số 790/CV-ĐCKS-ĐTĐC ngày 08/9/2000 về việc đề nghị ban hành Quy chếlập bản đồ địa chất thuỷ văn và Quy chế lập bản đổ địa chất công trình tỷ lệ1:50.000 (1:25000);

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý Công nghệ và Chất lượng Sảnphẩm,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Nay ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế lập bản đồ địa chất thuỷ văn tỷ lệ1:50.000 (1:25.000) để áp dụng trong công tác điều tra địa chất.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

ChánhVăn phòng Bộ, các Vụ trưởng các Vụ: Quản lý Công nghệ và Chất lượng sản phẩm,Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính Kế toán, Pháp chế, Cục trưởng Cục Địa chất vàKhoáng sản Việt Nam, và Thủ trưởng các đơn vị Địa chất thuộc Bộ Công nghiệp cótrách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

Đỗ Hải Dũng