THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Về việc phê duyệt Hiệp định tài trợ của Quỹ quốc tế về phát triển nông nghiệp (IFAD) cho

Chương trình phân cấp giảm nghèo tỉnh Hà Giang và tỉnh Quảng Bình.

_____________________________________________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 17/2001/NĐ-CP ngày 04 tháng 05 năm 2001 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA);

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại Công văn số 2386/TC-TCĐN ngày 01 tháng 03 năm 2005,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Hiệp định tài trợ "Chương trình phân cấp giảm nghèo tỉnh Hà Giang và tỉnh Quảng Bình" giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Quỹ quốc tế về phát triển nông nghiệp (IFAD) ký ngày 15 tháng 02 năm 2005.

Điều 2. Giao Bộ Tư pháp ban hành ý kiến pháp lý về Hiệp định tài trợ nói trên.

Điều 3. Giao Bộ Ngoại giao làm các thủ tục đối ngoại về việc phê duyệt để tuyên bố Hiệp định có hiệu lực.

Điều 4. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Giang và tỉnh Quảng Bình thực hiện các nội dung của Hiệp định. Kể từ khi Hiệp định có hiệu lực thi hành.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Bộ trưởng Bộ Tài chính và các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan liên quan, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh: Hà Giang, Quảng Bình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

Vũ Khoan