QUYẾT ĐỊNH

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 53/2009/QĐ-TTg NGÀY 10 THÁNG 04 NĂM 2009

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CÁC PHỤ LỤC 6, 8 VÀ 14 CỦAHIỆP ĐỊNH GMS

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật về ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốctế của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Theo đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 40/TTr-BTC ngày31 tháng 3 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phụlục 6 “Chế độ quá cảnh và thông quan nội địa”, Phụ lục 8 “Tạm nhập phương tiệnvận tải” và Phụ lục 14 “Chế độ hải quan container” của Hiệp định giữa các Chínhphủ Vương quốc Campuchia, Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, Cộng hòa dân chủ nhândân Lào, Liên bang Myanmar, Vương quốc Thái Lan, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa ViệtNam về tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa và người qua lại biên giới (Hiệpđịnh GMS) đã ký tại thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 20 tháng 3 năm 2007.

Điều 2. Bộ Ngoại giaotrao đổi với các quốc gia Tiểu vùng sông Mê Công mở rộng (GMS) tham gia ký kếtvà thông báo cho các cơ quan liên quan nước ta về ngày có hiệu lực của các phụlục nêu trên.

Điều 3. Giao Bộ Tàichính, Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan triển khaithực hiện phụ lục nêu trên của Hiệp định GMS.

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

Nguyễn Sinh Hùng