THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 530/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XUẤT GẠO DỰ TRỮ QUỐC GIA ĐỂ HỖ TRỢ CÁC TỈNHCỨU ĐÓI

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căncứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (công văn số 1117/BLĐTBXH-BTXH ngày 10 tháng 4 năm 2009),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều1. Bộ Tài chính xuất không thu tiền2.600 (hai ngàn sáu trăm) tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ cứu đóicho các tỉnh: Yên Bái: 600 tấn, Thái Nguyên: 500 tấn, Ninh Bình: 1.500 tấn.

Ủyban nhân dân các tỉnh: Yên Bái, Thái Nguyên, Ninh Bình tiếp nhận số gạo nêutrên và hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng.

Điều2. Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký.

Điều3. Các Bộ trưởng Bộ: Tài chính, Kếhoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động – Thương binh vàxã hội; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh: Yên Bái, Thái Nguyên, Ninh Bình chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng, các PTTg;
- Cục Dự trữ Quốc gia;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KTTH, ĐP, KGVX, TKBT, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu VT, KTN (3).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng